Belangenvereniging Den Dolder


21 mei 2019

Dolders Nieuws 22 mei 2019

Katina 13:12

Op 22 mei 2019 in de stadspers een terugblik op de rapporten over Michael P en de veiligheid rond TBS instellingen en de reuring na die rapporten.Tevens een aankondiging van een meldpunt voor incidenten en het bestuursbericht van
Rob Zee.

Dolders Nieuws 22 mei 2019

Alle brieven waarnaar verwezen wordt, vindt u terug in eerdere berichten op deze site.

 

 

20 mei 2019

Brief naar minister als vervolg op bijeenkomst 18 april

Katina 14:26

Op 13 mei heeft de BDD een brief aan de minister Dekker gestuurd, naar aanleiding van de bijeenkomst van 18 april met de minister in Den Dolder.

Wij vragen daarin onder andere om versterking an de klankbordgroep met een ambtenaar van het ministerie.

Bij deze de brief.MP 2019.05.13 Brief aan Sander Dekker inzake functioneren klankbordgroep versie Jan (003) (2)

In de brief aan Sander Dekker wordt verwezen naar een bief van de inspectie. Deze brief is een antwoord op een brief die de BDD schreef, omdat Fivoor een incident met een mes, afgelopen najaar niet had gemeld bij de inspectie.
Bij deze de brief van de inspectie: MP Reactie van Inspectie Mvan JenV _nav niet melden incident

23 april 2019

Voortgang WA terrein, projectontwikkelaar gekozen; raadsvragen beantwoord.

Katina 11:26

Op 11 april liet Altrecht weten dat zij h een projectontwikkelaar heeft gekozen voor de ontwikkeling van het WA terrein.
Het betreft BPD   (Bouwfonds Property Development), het vroegere bouwfonds.
WA keus projectontwikkelaar

Carlo Fiscalini van Nieuw Democratisch Zeist heeft naar aanleiding van de brief van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad van 8 januari 2019
schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn beantwoord. WA 20190322 Beantwoording raadsvragen NDZ over stand van zaken W.A. Hoeve (incl. bijlage)

Uit deze beantwoording blijkt dat de brief van 8 januari 2019 warrig en onduidelijk was.
Helaas blijkt uit de beantwoording dat er bij de concrete invulling meer ruimte is dan de gebiedsvisie in eerste instantie beoogde.

Citaat:
“De raad heeft in het amendement bij vaststelling van de gebiedsvisie het besluit genomen dat bij de
uitwerking van de gebiedsvisie de woonvisie als uitgangspunt wordt opgenomen. In de definitieve
uitvraag aan marktpartijen is dit nogmaals benadrukt.
Met ‘alsnog van toepassing verklaren’ wordt bedoeld dat dit door de raad in haar raadsbesluit over de
gebiedsvisie is toegevoegd aan de door de werkgroep opgestelde gebiedsvisie.
De ontwikkelaar krijgt uiteindelijk de vrijheid om binnen alle randvoorwaarden (dus ook de
gebiedsvisie en de woonvisie) te komen tot een maximale opbrengst. Alleen waar een toepassing van
de woonvisie niet mogelijk is, kan gemotiveerd worden afgeweken en ter toetsing via het
bestemmingsplan worden voorgelegd aan de raad. Hiermee vormt de woonvisie geen hard kader,
maar een uitgangspunt waar van afgeweken kan worden.
Met de bijsturing wordt bedoeld dat in de gebiedsvisie wordt uitgegaan van een maximale opbrengst.
Na de eerste tender kan bekeken worden welke opbrengst er is behaald en welke resterende
opbrengst er nog behaald dient te worden. Op basis hiervan kan discussie plaatsvinden welk
programma er in de volgende gerealiseerd gaat worden, ook in het licht van het streven naar een
beperkt woningaantal en het bereiken van ruimtelijke samenhang.
Na de selectie van de ontwikkelaar zal deze in overleg treden met de PBG over de inhoudelijke
planuitwerking.”

De BDD hoopt dat de planbegeleidingsgroep de vinger scherp aan de pols houdt.

De BDD had ook een brief aan de gemeente gestuurd naar aanleiding van de brief van 8 januari. Deze is niet beantwoord. De planbegeleidingsgroep heeft wel een antwoord gehad op haar brief.

 

 

De Minister op bezoek 18 april 2019

Katina 10:50

Op 18 april zijn de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker en de Burgemeester Koos Janssen in Den Dolder geweest om te praten over de gevoelens van ongerustheid over de veiligheid bij de bewoners van Den Den Dolder.

Sinds de dood van Anne Faber zijn de gevoelens van ongerustheid in het dorp groot en met de dodelijke inspectierapporten van 28 maart 2019 is die ongerustheid weer opgelaaid.

Op 4 april heeft de BelangenVereniging Den Dolder een brief aan de Minister geschreven (lager op de site kunt u deze brief vinden) met 3 verzoeken:
Vervroegde sluiting Fivoor
Handhaving verscherpt toezicht op Fivoor, met name gericht op betere balans veiligheid/zorg
Geen zware criminelen meer plaatsen in Den Dolder.

Er zijn twee bijeenkomsten van ruim anderhalf uur geweest. De bewoners van het dorp kregen de ruimte om vragen te stellen en voorbeelden te noemen.
Deze brief van 4 april is door Jan Scherphuis, secretaris van de BDD, nogmaals met een inleidend praatje aan de minister aangeboden.
De minister, de burgemeester en het bestuur van Fivoor zijn bestookt met vragen, en incidenten. In zoverre waren het goede bijeenkomsten.

Helaas stelden Burgemeester en Minister zich op het standpunt dat vervroegde sluiting geen optie was.
De Minister wilde het verscherpte toezicht helaas niet verlengen maar zal de inspectie wel vragen om Fivoor nauwlettend te volgen.

De Minister deed de toezegging dat gedurende één jaar en geen zware criminelen zullen worden geplaatst in het dorp.
Ook wordt bekeken of de communicatie tussen Fivoor en het dorp, opener kan voor wat betreft het soort mensen die hier geplaatst worden. De Minister of één van zijn ambtenaren zullen daartoe een of meerdere keren aansluiten bij de klankbordgroep.  De klankbordgroep is een overleggroepje bestaande uit bewoners uit het dorp en bestuurders van Fivoor. De BDD is erin vertegenwoordigd.

De Burgemeester hamerde erop dat hij voor wat betreft veiligheid geen woorden maar daden wil zien en dat hij wil dat ieder incident aan hem wordt doorgegeven. Helaas bleek tijdens de bijeenkomsten dat een aantal incidenten van de afgelopen tijd de burgemeester nog niet bereikt hadden.

De bewaking wordt niet uitgebreid.

De bijeenkomsten hebben veel aandacht gehad in de media.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4666951/fivoor-den-dolder-omwonenden-sluiting-michael
https://www.ad.nl/utrecht/burgemeester-wil-extra-check-op-plannen-kliniek-michael-p-ik-kan-niet-anders~af895d07/
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/498222-nieuws-in-het-land-minister-dekker-praat-vanavond-met-bewoners-den-dolder-in-gesprek
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/498264-hoe-kan-den-dolder-zich-weer-veilig-voelen
https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendingen/2019/18-april-2019-laat
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2281091-dit-zeggen-bewoners-van-den-dolder-na-bijeenkomst-minister-dekker.html
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/uvandaag/20190419-1710/
https://www.rtl.nl/video/510c2187-0b3f-36bb-9414-9c0d40b626ca/ (segment begint bij 6:55)

De BDD houdt de vinger aan de pols.

 

 

10 april 2019

reconstructies Dolderseweg en Palzerweg.

Richard van Oeffel 18:46

Op 4 april 2019 heeft een inloopavond plaatsgevonden over de reconstructie van de Dolderseweg.

De gemeente gaat de Dolderseweg vanaf de kruising Fornheselaan tot aan de bestaande komgrens, bij Dolderseweg huisnummer 94, verbeteren. De bestaande verharding wordt vervangen en er worden nieuwe verkeersplateau’s aangelegd. Gelijktijdig worden er fietssuggestiestroken aangelegd. De bestaande voetpaden worden nieuw aangelegd en ook zullen er nieuwe (extra) voetpaden bijkomen. De drie bestaande bushalten worden verplaatst naar veiliger locaties.
– De werkzaamheden staan gepland voor uitvoering vanaf juni tot en met augustus 2019.
– De gemeente belooft dat omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden nog een brief van de aannemer ontvangen, waarin hij zich voorstelt en de fasering van de uitvoering wordt uitgelegd.
De projectleider is dhr. Robert-Jan van Cooten , projectleider, r.van.cooten@zeist.nl.
dolderseweg reconstructie 190322 Ontwerp (2)

 

Ook de Paltzerweg zal worden gereconstrueerd. (De gemeente praat over rehabiliteren)
Daarvoor is een klankbordgroep in het leven geroepen die op 14 maart voor het eerst bijeen is geweest.
Jan Scherphuis van de BDD (en wonend aan de Paltzerweg) maakt daar deel van uit.
Zodra daar concrete meldingen over kunnen worden gedaan zal de BDD dat doen.
De projectleider vanuit de gemeente  is Niels Vriend.

 

 

4 april 2019

Brief BDD aan Minister naar aanleiding van de onderzoeksrapporten van 28 maart.

Katina 11:40

Op 3 April stuurde de BDD een bief aan de minister naar aanleiding van de onderzoeksrapporten over de detentie van Michael P en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden.

Er kwam echter ook een derde inspectierapport uit. Volgens dit rapport zijn  de verbeteringen die Fivoor sinds de dood van Anne Faber heeft doorgevoerd voldoende,  waardoor het verscherpte toezicht wordt opgeheven. De BDD is er echter niet gerust op. Dit heeft geleid tot een brief van ons op aan de minister die op 3 april over de mail verstuurd is.

In deze brief vraagt de BDD, vooruitlopend aan een te verwachten bezoek van de minister aan Den Dolder:

1          Zou u willen aansturen op vervroegd vertrek van de FPA’s uit Den Dolder?
Daarbij moet in overweging worden genomen, dat Fivoor toch uit Den Dolder zal vertrekken want het hele Altrecht terrein (Fivoor huurt van Altrecht) wordt verkocht en herontwikkeld tot woon en werk gebied. Op dit moment wordt voor Fivoor de einddatum 2025 genoemd, al staat deze niet vast. U kunt zich voorstellen dat deze voortdurende onzekerheid geen positieve invloed heeft op het vertrouwen van het dorp in de instellingen en de veiligheid.

 

  1. Zou u weer een vorm van extra, verscherpt toezicht willen instellen die is gericht op een cultuurverandering bij Fivoor? Meer denken vanuit veiligheid (voor de omgeving en de samenleving) en minder vanuit zorg.
    Durf tonen bij het stellen van voorwaarden bij verlof, met betere controle en bewaking etc.

 

  1. Kunt U ervoor zorg dragen dat de zwaardere categorie delinquenten die nu niet geplaatst wordt in Den Dolder, er in de toekomst ook niet meer geplaatst wordt?
    De angst voor recidive van gewelds- en/of zedendelicten speelt bij de veiligheidsbeleving van de inwoners in het dorp een grote rol. Realiseert u zich dat, als een cliënt met een ernstig delict recidiveert in het bos achter het terrein, het slachtoffer gezien de grootte van het bos, kansloos is. Dit is wel gebleken met Anne Faber.

 

Graag gaan wij verder met u in gesprek tijdens uw bezoek aan Den Dolder.

Lees de gehele brief hier: MP brief aan minister 2019 april 3

28 maart 2019

Rapporten onderzoeksraad voor de veiligheid en Inspectie Justitie en Veiligheid.

Katina 17:44

Op 28 maart 2019 zijn de rapporten van de onderzoekraad voor de veiligheid en de inspecties van Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en veiligheid, naar aanleiding van de moord op Anne Faber bekendgemaakt.

De conclusies zijn heel negatief  voor de Forensische zorg in het algemeen en Fivoor in het bijzonder.
Voor de duidelijkheid 1. De officiële naam van Fivoor is officiële naam: FPA Utrecht. Ten tijde van de moord op Anne Faber heette de instelling nog Aventurijn
Voor de duidelijkheid 2: Forensische zorg is de psychiatrische zorg aan mensen naar aanleiding van de strafbare feiten die zij gepleegd hebben. Niet alleen straffen, maar ook behandelen.

De kern is dat bij de behandeling, overplaatsing en verlenen van Vrijheden van Michael P,  de blik te veel op behandeling gericht is geweest en te weinig op veiligheid voor de samenleving.
Informatie-uitwisseling tussen de forensische instelling, de gevangenis, het Openbaar Ministerie, de reclassering en de burgemeester gaat niet goed en risicoanalyses voorafgaand aan vrijheden zijn onvoldoende.
Dit geldt, volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, overigens voor de gehele Forensische zorg.

De Minister heeft tegelijk met de publicatie van de rapporten een pakket van maatregelen aangekondigd voor het hele gevangeniswezen en de hele forensische zorg. (Dus niet alleen voor Den Dolder).

De Burgemeester heeft aan de Minister gevraagd welke maatregelen hij neemt om de veiligheid in Den Dolder te versterken.

Reeds eerder had de Inspectie voor Justitie en Veiligheid al inspectierapporten over Fivoor geschreven. Dat ging met name om de veiligheid IN de instelling. Naar aanleiding daarvan heeft Fivoor een verbeterplan gemaakt. Op 28 maart verscheen ook het derde inspectierapport van Justitie en Veiligheid waarin deze inspectie constateert dat de in de vorige rapporten geëiste verbeteringen in voldoende mate zijn doorgevoerd. (betere personeelsbezetting, betere scholing van personeel, meer aandacht voor terugdringen drugsgebruik). Het verscherpte toezicht is opgeheven.

In het zogenaamde “huiskamer overleg” dat tot stand gekomen is na de dood van Anne Faber overlegt de BDD samen met anderen uit het dorp met de burgemeester en de veiligheidsambtenaren van de gemeente Zeist.
Daarnaast overlegt de BDD in de zgn “klankbordgroep: met Fivoor.

In onderstaande link vindt u alle gepubliceerde rapporten en brieven op een rijtje.

https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/samen-verder-den-dolder/onderzoeken/onderzoeksrapporten/

15 maart 2019

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019 Uitnodiging

Katina 11:27

alv 2019 uitnodiging

27 februari 2019

Dolders Nieuws 27 februari 2019

Katina 17:19

In het Dolders nieuws van 27 februari 2019 aandacht voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en een bestuursbericht.

En een aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering  van de belangen Vereniging Den Dolder die dinsdagavond 19 maart zal worden gehouden.
Om het nieuws te lezen klik op: Doldersnieuws 2019 27 februari

In het Dolders nieuws staan links naar de partijprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart aanstaande.
Bij deze de doorklikmogelijkheden.
https://provincieutrecht.d66.nl/provinciale-statenverkiezingen-2019/verkiezingsprogramma/
https://provincieutrecht.vvd.nl/nieuws/33482/vvd-verkiezingsprogramma-ps-2019-2023

https://cdaprovincieutrecht.nl/uploads/utrecht/Verkiezingsprogramma__PS_2019_web_versie.pdf

https://psutrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/302/2018/10/Verkiezingsprogramma-PvdA-PS-compressed-1.pdf
https://utrecht.partijvoordedieren.nl/uploads/site/utrecht/Definitief-VK-programma-PS-2019-Utrecht.pdf
https://provincieutrecht.christenunie.nl/  Even zelf op verkiezingsprogramma klikken, rechts, net onder het midden.
https://ps2019.groenlinksprovincieutrecht.nl/GroenLinks-Verkiezingsprogramma-Provinciale-Staten-2019-2023.pdf
https://provincieutrecht.sp.nl/sites/provincieutrecht.sp.nl/files/20190101_programma_ps_2019_def.pdf
https://www.pvv-utrecht.nl/images/verkiezingen-2019/PVV_Provincie_Utrecht-Verkiezingsprogramma_2019-2023.pdf http://u26gemeenten.nl/verkiezingsprogramma/

 

30 januari 2019

Doldersnieuws 30 januari 2019

Katina 17:04

Op 30 janauri 2019 verzorgde de BBD weer Dolders nieuws in de stadpers.

Met een terugblik op de renovatie van Duivendorp (zie ook bericht hiervoor op deze site) en de Nieuwjaarsreceptie

En met een bericht over de WA Hoeve al op 22 januari 2019 al op onze site stond, met doorklikmogelijkheden naar brieven.

Met een foto van de planbegeleidingsgroep

En tenslotte met een bericht van het bestuur.

Doldersnieuws 2019-01-30