Belangenvereniging Den Dolder


23 april 2019

De Minister op bezoek 18 april 2019

Katina 10:50

Op 18 april zijn de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker en de Burgemeester Koos Janssen in Den Dolder geweest om te praten over de gevoelens van ongerustheid over de veiligheid bij de bewoners van Den Den Dolder.

Sinds de dood van Anne Faber zijn de gevoelens van ongerustheid in het dorp groot en met de dodelijke inspectierapporten van 28 maart 2019 is die ongerustheid weer opgelaaid.

Op 4 april heeft de BelangenVereniging Den Dolder een brief aan de Minister geschreven (lager op de site kunt u deze brief vinden) met 3 verzoeken:
Vervroegde sluiting Fivoor
Handhaving verscherpt toezicht op Fivoor, met name gericht op betere balans veiligheid/zorg
Geen zware criminelen meer plaatsen in Den Dolder.

Er zijn twee bijeenkomsten van ruim anderhalf uur geweest. De bewoners van het dorp kregen de ruimte om vragen te stellen en voorbeelden te noemen.
Deze brief van 4 april is door Jan Scherphuis, secretaris van de BDD, nogmaals met een inleidend praatje aan de minister aangeboden.
De minister, de burgemeester en het bestuur van Fivoor zijn bestookt met vragen, en incidenten. In zoverre waren het goede bijeenkomsten.

Helaas stelden Burgemeester en Minister zich op het standpunt dat vervroegde sluiting geen optie was.
De Minister wilde het verscherpte toezicht helaas niet verlengen maar zal de inspectie wel vragen om Fivoor nauwlettend te volgen.

De Minister deed de toezegging dat gedurende één jaar en geen zware criminelen zullen worden geplaatst in het dorp.
Ook wordt bekeken of de communicatie tussen Fivoor en het dorp, opener kan voor wat betreft het soort mensen die hier geplaatst worden. De Minister of één van zijn ambtenaren zullen daartoe een of meerdere keren aansluiten bij de klankbordgroep.  De klankbordgroep is een overleggroepje bestaande uit bewoners uit het dorp en bestuurders van Fivoor. De BDD is erin vertegenwoordigd.

De Burgemeester hamerde erop dat hij voor wat betreft veiligheid geen woorden maar daden wil zien en dat hij wil dat ieder incident aan hem wordt doorgegeven. Helaas bleek tijdens de bijeenkomsten dat een aantal incidenten van de afgelopen tijd de burgemeester nog niet bereikt hadden.

De bewaking wordt niet uitgebreid.

De bijeenkomsten hebben veel aandacht gehad in de media.
https://www.ad.nl/utrecht/burgemeester-wil-extra-check-op-plannen-kliniek-michael-p-ik-kan-niet-anders~af895d07/
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/498222-nieuws-in-het-land-minister-dekker-praat-vanavond-met-bewoners-den-dolder-in-gesprek
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/498264-hoe-kan-den-dolder-zich-weer-veilig-voelen
https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendingen/2019/18-april-2019-laat
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2281091-dit-zeggen-bewoners-van-den-dolder-na-bijeenkomst-minister-dekker.html

De BDD houdt de vinger aan de pols.

 

 

4 april 2019

Brief BDD aan Minister naar aanleiding van de onderzoeksrapporten van 28 maart.

Katina 11:40

Op 3 April stuurde de BDD een bief aan de minister naar aanleiding van de onderzoeksrapporten over de detentie van Michael P en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden.

Er kwam echter ook een derde inspectierapport uit. Volgens dit rapport zijn  de verbeteringen die Fivoor sinds de dood van Anne Faber heeft doorgevoerd voldoende,  waardoor het verscherpte toezicht wordt opgeheven. De BDD is er echter niet gerust op. Dit heeft geleid tot een brief van ons op aan de minister die op 3 april over de mail verstuurd is.

In deze brief vraagt de BDD, vooruitlopend aan een te verwachten bezoek van de minister aan Den Dolder:

1          Zou u willen aansturen op vervroegd vertrek van de FPA’s uit Den Dolder?
Daarbij moet in overweging worden genomen, dat Fivoor toch uit Den Dolder zal vertrekken want het hele Altrecht terrein (Fivoor huurt van Altrecht) wordt verkocht en herontwikkeld tot woon en werk gebied. Op dit moment wordt voor Fivoor de einddatum 2025 genoemd, al staat deze niet vast. U kunt zich voorstellen dat deze voortdurende onzekerheid geen positieve invloed heeft op het vertrouwen van het dorp in de instellingen en de veiligheid.

 

  1. Zou u weer een vorm van extra, verscherpt toezicht willen instellen die is gericht op een cultuurverandering bij Fivoor? Meer denken vanuit veiligheid (voor de omgeving en de samenleving) en minder vanuit zorg.
    Durf tonen bij het stellen van voorwaarden bij verlof, met betere controle en bewaking etc.

 

  1. Kunt U ervoor zorg dragen dat de zwaardere categorie delinquenten die nu niet geplaatst wordt in Den Dolder, er in de toekomst ook niet meer geplaatst wordt?
    De angst voor recidive van gewelds- en/of zedendelicten speelt bij de veiligheidsbeleving van de inwoners in het dorp een grote rol. Realiseert u zich dat, als een cliënt met een ernstig delict recidiveert in het bos achter het terrein, het slachtoffer gezien de grootte van het bos, kansloos is. Dit is wel gebleken met Anne Faber.

 

Graag gaan wij verder met u in gesprek tijdens uw bezoek aan Den Dolder.

Lees de gehele brief hier: MP brief aan minister 2019 april 3

28 maart 2019

Rapporten onderzoeksraad voor de veiligheid en Inspectie Justitie en Veiligheid.

Katina 17:44

Op 28 maart 2019 zijn de rapporten van de onderzoekraad voor de veiligheid en de inspecties van Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en veiligheid, naar aanleiding van de moord op Anne Faber bekendgemaakt.

De conclusies zijn heel negatief  voor de Forensische zorg in het algemeen en Fivoor in het bijzonder.
Voor de duidelijkheid 1. De officiële naam van Fivoor is officiële naam: FPA Utrecht. Ten tijde van de moord op Anne Faber heette de instelling nog Aventurijn
Voor de duidelijkheid 2: Forensische zorg is de psychiatrische zorg aan mensen naar aanleiding van de strafbare feiten die zij gepleegd hebben. Niet alleen straffen, maar ook behandelen.

De kern is dat bij de behandeling, overplaatsing en verlenen van Vrijheden van Michael P,  de blik te veel op behandeling gericht is geweest en te weinig op veiligheid voor de samenleving.
Informatie-uitwisseling tussen de forensische instelling, de gevangenis, het Openbaar Ministerie, de reclassering en de burgemeester gaat niet goed en risicoanalyses voorafgaand aan vrijheden zijn onvoldoende.
Dit geldt, volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, overigens voor de gehele Forensische zorg.

De Minister heeft tegelijk met de publicatie van de rapporten een pakket van maatregelen aangekondigd voor het hele gevangeniswezen en de hele forensische zorg. (Dus niet alleen voor Den Dolder).

De Burgemeester heeft aan de Minister gevraagd welke maatregelen hij neemt om de veiligheid in Den Dolder te versterken.

Reeds eerder had de Inspectie voor Justitie en Veiligheid al inspectierapporten over Fivoor geschreven. Dat ging met name om de veiligheid IN de instelling. Naar aanleiding daarvan heeft Fivoor een verbeterplan gemaakt. Op 28 maart verscheen ook het derde inspectierapport van Justitie en Veiligheid waarin deze inspectie constateert dat de in de vorige rapporten geëiste verbeteringen in voldoende mate zijn doorgevoerd. (betere personeelsbezetting, betere scholing van personeel, meer aandacht voor terugdringen drugsgebruik). Het verscherpte toezicht is opgeheven.

In het zogenaamde “huiskamer overleg” dat tot stand gekomen is na de dood van Anne Faber overlegt de BDD samen met anderen uit het dorp met de burgemeester en de veiligheidsambtenaren van de gemeente Zeist.
Daarnaast overlegt de BDD in de zgn “klankbordgroep: met Fivoor.

In onderstaande link vindt u alle gepubliceerde rapporten en brieven op een rijtje.

https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/samen-verder-den-dolder/onderzoeken/onderzoeksrapporten/

6 oktober 2018

Leefbaarheidsonderzoek is af.

Katina 21:37

De gemeente heeft een leefbaarheidsonderzoek laten doen in Den Dolder.
Het rapport treft u hierbij aan.
Het bestuur van de BDD zal dit rapport bespreken 10 oktober intern, later met de wijkwethouder.

U kunt natuurlijk ook uw mening inbrengen, via secretarisbdd@kpnmail.nl

Leefbaarheidsonderzoek WA Hoeve Rapport – DEF

7 september 2018

Dolders nieuws eind augustus 2018

Katina 22:37

Dolders nieuws eind augustus 2018

Inspectierapport Fivoor

Katina 18:18

Op 4 juli 2018 verscheen een tussenrapport van de inspectie Justitie en Veiligheid over de FPA Den Dolder.
Leest u zelf maar. Er is verbetering, maar er is nog een lange weg te gaan.
Een bezwaar van de BDD is,  dat het voornamelijk over interne veiligheid  gaat, en onvoldoende over de veiligheid voor de omgeving.

inspectierapport juli 2018

14 mei 2018

Dolders Nieuws 9 mei 2018 – ALV, Zeister coalitie en Paltzerweg

Richard van Oeffel 15:22

Dolders Nieuws 9 mei 2018

 

Het Dolders Nieuws in de StadsPers van 9 mei besteedt aandacht aan de rommelige en onzorgvuldige besluitvorming door de gemeente en de provincie die er toe leidde dat een deel van de Paltzerweg opnieuw geheel op de schop ging ten behoeve van een zogenaamde proef voor gewijzigde fietsstroken. Ten onrechte werd de BDD hierbij door de Gemeente betrokken als zouden wij hiermee hebben ingestemd.

Verder wordt in deze uitgave het na de gemeenteraadsverkiezingen onlangs tot stand gekomen nieuwe College van B&W gepresenteerd en wordt in het bestuursbericht onder meer  commentaar geleverd over de voortgaande  veiligheidsmaatregelen rond Altrecht en Aventurijn.

Dolders Nieuws 9 mei 2018

Tekst mailwisseling inzake fietsstroken Paltzerweg met de gemeente

Het coalitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente zeist: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6438394/1/Hoofdlijnenakkoord_2018_%28tekenversie%29

 

13 februari 2018

Verbeter traject Fivoor (voorheen Aventurijn)

Richard van Oeffel 09:50

Op 8 februari hebben de inspecties (IJenV en IGJ) het verbeterplan vrijgegeven. Hieronder vindt u een samenvatting, de begeleidende brief en het verbeterplan:

Nieuwsbericht verbeterplan Roosenburg 08022018 def

Verbeterplan Roosenburg definitief_8febr18

IJenV en IGJ beoordelen verbeterplan FPA Utrecht positief

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o hebben het verbeterplan van forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht (voorheen FPA Roosenburg) positief beoordeeld. In het verbeterplan zet de kliniek in op onder meer de verhoging van de kwaliteit van het personeel en meer samenwerking met politie en gemeente. Volgens de Inspecties is het plan  duidelijk, resultaatgericht en voldoende ambitieus. De Inspecties zullen de voortgang een jaar lang blijven monitoren en verwachten van de kliniek eens in de vier maanden een voortgangsrapportage over de bereikte resultaten.

Gevragen onderwerpen staan in verbeterplan

De Inspecties hadden verzocht om een verbeterplan na onderzoek waarin zij zich een eerste beeld hadden gevormd over de zorg die FPA Utrecht levert aan haar patiënten. De Inspecties verzochten in hun brief 24 november 2017 om een verbeterplan waarin in ieder geval aandacht was voor:

  • Maatregelen ten aanzien van de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting;
  • Maatregelen ten aanzien van de onveiligheidsgevoelens;
  • Maatregelen met betrekking tot de verslavingsproblematiek;
  • Evaluatie van de implementatie en het duurzame effect van de reeds ingevoerde maatregelen.

De Inspecties oordelen dat het plan is opgebouwd aan de hand van de thema’s  personele bezetting en veilige werkomgeving, verslavingsproblematiek en beveiliging. De maatregelen rondom de onveiligheidsgevoelens raken aan deze thema’s en zijn hierin verweven. Hiermee hebben alle gevraagde elementen een plek gekregen in het in het verbeterplan.

Onderzoek ‘Detentieverloop van Michael P.’

De Inspecties zijn bezig zijn met de uitvoering van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. In het kader hiervan bezoeken de inspecties tevens FPA Utrecht. Indien de bevindingen en uitkomsten van dit onderzoek daartoe aanleiding geven, kunnen de inspecties aanvullende verbetermaatregelen aan de kliniek vragen. De Inspecties streven er naar het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. in de tweede helft van 2018 af te ronden.

Zorgen over continuïteit veiligheid in Den Dolder

Richard van Oeffel 09:45

Na aanleiding van de zorgen die leven bij de gemeenschap in Den Dolder, heeft de BDD een brief gestuurd naar de Inspectie Veiligheid en Justitie. Hierin maken we kenbaar dat we nog steeds grote problemen zien met betrekking tot de communicatie van Aventurijn/Fivoor. Dit geeft geen goed gevoel naar de toekomst en we vragen welke eisen er nu gesteld worden aan Altrecht/Aventurijn/Fivoor

2018.01.26brief_aan_inspectie_zonder_logo_januari_20182

20 december 2017

Stand van zaken veiligheid Den Dolder e.o.

Richard van Oeffel 16:12

Hierbij de brief die we op 20 december 2017 hebben ontvangen. Hierin wordt de verhoogde beveiliging zoals die nu tot 15 januari 2018 zou duren met 3 maanden is verlengt.

Brief 20 december 2017 Resultaat veiligheidsoverleg

Verder:

Ook is vandaag bekend geworden dat de aanvraag van Burgemeester Janssen aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is gehonoreerd:

Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid laten weten een onderzoek te starten naar de wijze waarop tijdens de re-integratie van gedetineerden en TBS-gestelden rekening wordt gehouden met de veiligheid van de omgeving.

Koos Janssen laat in een desgevraagde reactie aan de media weten “blij te zijn met het nieuws dat de Onderzoeksraad het verzoek heeft gehonoreerd. Nader inzicht biedt perspectief.”