Belangenvereniging Den Dolder


6 oktober 2018

Leefbaarheidsonderzoek is af.

Katina 21:37

De gemeente heeft een leefbaarheidsonderzoek laten doen in Den Dolder.
Het rapport treft u hierbij aan.
Het bestuur van de BDD zal dit rapport bespreken 10 oktober intern, later met de wijkwethouder.

U kunt natuurlijk ook uw mening inbrengen, via secretarisbdd@kpnmail.nl

Leefbaarheidsonderzoek WA Hoeve Rapport – DEF

7 september 2018

Dolders nieuws eind augustus 2018

Katina 22:37

Dolders nieuws eind augustus 2018

Inspectierapport Fivoor

Katina 18:18

Op 4 juli 2018 verscheen een tussenrapport van de inspectie Justitie en Veiligheid over de FPA Den Dolder.
Leest u zelf maar. Er is verbetering, maar er is nog een lange weg te gaan.
Een bezwaar van de BDD is,  dat het voornamelijk over interne veiligheid  gaat, en onvoldoende over de veiligheid voor de omgeving.

inspectierapport juli 2018

14 mei 2018

Dolders Nieuws 9 mei 2018 – ALV, Zeister coalitie en Paltzerweg

Richard van Oeffel 15:22

Dolders Nieuws 9 mei 2018

 

Het Dolders Nieuws in de StadsPers van 9 mei besteedt aandacht aan de rommelige en onzorgvuldige besluitvorming door de gemeente en de provincie die er toe leidde dat een deel van de Paltzerweg opnieuw geheel op de schop ging ten behoeve van een zogenaamde proef voor gewijzigde fietsstroken. Ten onrechte werd de BDD hierbij door de Gemeente betrokken als zouden wij hiermee hebben ingestemd.

Verder wordt in deze uitgave het na de gemeenteraadsverkiezingen onlangs tot stand gekomen nieuwe College van B&W gepresenteerd en wordt in het bestuursbericht onder meer  commentaar geleverd over de voortgaande  veiligheidsmaatregelen rond Altrecht en Aventurijn.

Dolders Nieuws 9 mei 2018

Tekst mailwisseling inzake fietsstroken Paltzerweg met de gemeente

Het coalitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente zeist: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6438394/1/Hoofdlijnenakkoord_2018_%28tekenversie%29

 

13 februari 2018

Verbeter traject Fivoor (voorheen Aventurijn)

Richard van Oeffel 09:50

Op 8 februari hebben de inspecties (IJenV en IGJ) het verbeterplan vrijgegeven. Hieronder vindt u een samenvatting, de begeleidende brief en het verbeterplan:

Nieuwsbericht verbeterplan Roosenburg 08022018 def

Verbeterplan Roosenburg definitief_8febr18

IJenV en IGJ beoordelen verbeterplan FPA Utrecht positief

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o hebben het verbeterplan van forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht (voorheen FPA Roosenburg) positief beoordeeld. In het verbeterplan zet de kliniek in op onder meer de verhoging van de kwaliteit van het personeel en meer samenwerking met politie en gemeente. Volgens de Inspecties is het plan  duidelijk, resultaatgericht en voldoende ambitieus. De Inspecties zullen de voortgang een jaar lang blijven monitoren en verwachten van de kliniek eens in de vier maanden een voortgangsrapportage over de bereikte resultaten.

Gevragen onderwerpen staan in verbeterplan

De Inspecties hadden verzocht om een verbeterplan na onderzoek waarin zij zich een eerste beeld hadden gevormd over de zorg die FPA Utrecht levert aan haar patiënten. De Inspecties verzochten in hun brief 24 november 2017 om een verbeterplan waarin in ieder geval aandacht was voor:

  • Maatregelen ten aanzien van de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting;
  • Maatregelen ten aanzien van de onveiligheidsgevoelens;
  • Maatregelen met betrekking tot de verslavingsproblematiek;
  • Evaluatie van de implementatie en het duurzame effect van de reeds ingevoerde maatregelen.

De Inspecties oordelen dat het plan is opgebouwd aan de hand van de thema’s  personele bezetting en veilige werkomgeving, verslavingsproblematiek en beveiliging. De maatregelen rondom de onveiligheidsgevoelens raken aan deze thema’s en zijn hierin verweven. Hiermee hebben alle gevraagde elementen een plek gekregen in het in het verbeterplan.

Onderzoek ‘Detentieverloop van Michael P.’

De Inspecties zijn bezig zijn met de uitvoering van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. In het kader hiervan bezoeken de inspecties tevens FPA Utrecht. Indien de bevindingen en uitkomsten van dit onderzoek daartoe aanleiding geven, kunnen de inspecties aanvullende verbetermaatregelen aan de kliniek vragen. De Inspecties streven er naar het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. in de tweede helft van 2018 af te ronden.

Zorgen over continuïteit veiligheid in Den Dolder

Richard van Oeffel 09:45

Na aanleiding van de zorgen die leven bij de gemeenschap in Den Dolder, heeft de BDD een brief gestuurd naar de Inspectie Veiligheid en Justitie. Hierin maken we kenbaar dat we nog steeds grote problemen zien met betrekking tot de communicatie van Aventurijn/Fivoor. Dit geeft geen goed gevoel naar de toekomst en we vragen welke eisen er nu gesteld worden aan Altrecht/Aventurijn/Fivoor

2018.01.26brief_aan_inspectie_zonder_logo_januari_20182

20 december 2017

Stand van zaken veiligheid Den Dolder e.o.

Richard van Oeffel 16:12

Hierbij de brief die we op 20 december 2017 hebben ontvangen. Hierin wordt de verhoogde beveiliging zoals die nu tot 15 januari 2018 zou duren met 3 maanden is verlengt.

Brief 20 december 2017 Resultaat veiligheidsoverleg

Verder:

Ook is vandaag bekend geworden dat de aanvraag van Burgemeester Janssen aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is gehonoreerd:

Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid laten weten een onderzoek te starten naar de wijze waarop tijdens de re-integratie van gedetineerden en TBS-gestelden rekening wordt gehouden met de veiligheid van de omgeving.

Koos Janssen laat in een desgevraagde reactie aan de media weten “blij te zijn met het nieuws dat de Onderzoeksraad het verzoek heeft gehonoreerd. Nader inzicht biedt perspectief.”

9 december 2017

Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onderzoek

Richard van Oeffel 16:09

Bericht van onze burgemeester:

Uit de gesprekken met de samenleving in Den Dolder en omliggende kernen, komen sterke gevoelens van onrust, onveiligheid en onzekerheid naar voren. Dit heeft tot een aantal maatregelen geleid, waarover wij met regelmaat met elkaar spreken.

Iedere dag word ik, als burgemeester, geïnformeerd over de stand van zaken. Wekelijks wordt besproken of, en in welke mate de maatregelen voldoen en of meer nodig is. Deze maatregelen zien ook toe op het terugdringen en voorkomen van drugs- en drankgebruik, drugshandel en overlast in en rondom het terrein en in het dorp.

Eind oktober hebben we besloten om de extra maatregelen te verlengen tot 15 januari 2018. Zonodig besluiten we, afhankelijk van de situatie ter plekke, medio december de maatregelen nog eens met drie maanden te verlengen.

 

Graag informeer ik u ook over het volgende.

Ik heb de Onderzoeksraad voor Veiligheid op basis van artikel 43 van de Wet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verzoek gedaan om een onderzoek  te starten naar de veiligheid in Den Dolder en omgeving, in relatie tot de instellingen.

Dit heb ik gedaan naar aanleiding van de onrust die is ontstaan in de samenleving in Den Dolder en omgeving, als gevolg van de gebeurtenissen rond de vermissing en dood van Anne Faber.

Persbericht Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onder

5 december 2017

Dolders Nieuws 6 december 2017 Voorlopige conclusie inspecties, status PGB en tunneltje

Richard van Oeffel 09:51

Dolders Nieuws in de StadsPers van 6 december 2017. In deze uitgave de vooorlopige conclusies van de inspecties met betrekking tot Aventurijn. Verder de status van de Plan BegeleidingsGroep (PGB) inzake de ontwikkeling van Den Dolder Noord Oost (DDNO) en de oplevering van de Tolhuistunnel op 6 december. Bij de oplevering zijn een aantal kleine punten geconstateerd en de aannemer is deze punten nu aan het oplossen. De officiele opening zal in januari zijn.

Drukproef-Belangenvereniging-Den-Dolder-week-49-2017

1 december 2017

Brief naar aanleiding van Inspectieonderzoek FPA Roosenburg / Aventurijn

Richard van Oeffel 14:20

In deze brief staat aanbevelingen en conclusies van het eerste onderzoek bij Aventurijn (FPA Roosenburg) na aanleiding van de dood van Anne Faber.

Dit is het eerste deel van het onderzoek dat werd uitgevoerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het resultaat van dit eerste onderzoek is dat Aventurijn patiënten met zwaardere problematiek tijdelijk niet opneemt. Wat dit voor de toekomst betekent zal afhankelijk zijn van het resultaat van het vervolg onderzoek.

20171127 Brief aan Aventurijn – FPA Roosenburg

Het vervolg onderzoek zal zich richten op de procedures die gehanteerd zijn tijdens het verblijf van Michael P.

(wordt vervolgd)