Belangenvereniging Den Dolder


15 mei 2020

Dolders nieuws13 mei 2020

Katina 14:42

13 mei heeft de belangenvereniging weer Dolsders Nieuws gepubliceerd in de Stadspers.

In de vorige stadspers berichtten wij over een brief die wij naar de minister hadden gestuurd met het verzoek om zijn toezegging tot 1 april 2020  geen zware gevallen te plaatsten in Den Dolder voor te zetten. De minister heeft naar aanleiding van onze brief aangegeven dit beleid in elk geval tot 1 oktober voort te zetten.

In die berichtgeving is een storende fout geslopen, waarvan Fivoor en het ministerie ons gevraagd hebben die te herstellen.
Wij gingen er vanuit dat er de laatste tijd in Den Dolder uitsluitend mensen werden behandeld vanuit vermogensdelicten, maar niet vanuit gewelds- of zedendelicten. Dit hadden wij zo begrepen in de mondelinge communicaties. Dit is onjuist. Een flink deel van de mensen  die zijn opgenomen bij Fivoor Den Dolder worden wel degelijk behandeld voor geweldsdelicten. Dit is te vinden op de site van Fivoor. Omdat wij best schrokken van dit bericht hebben we precies uitgezocht hoe het zat en de feiten allemaal nog eens op een rijtje gezet in deze uitgave van Dolders Nieuws.

Daarnaast volop aandacht voor de dodenherdenking. In Coronatijd, zonder publiek, extra stil en indrukwekkend.

Lees hier het nieuws

5 mei 2020

Dodenherdenking 4 mei 2020

Katina 11:37

De dodenherdenking van dit jaar stiller en indrukwekkender dan ooit aangezien er, in verband met het Coronavirus, behalve de kransleggers, niemand aanwezig was. Gelukkig was alles via de digitale weg te volgen.

En bij de bevrijdingsbank Den Dolder

27 maart 2020

Plannen voor het Bethesda terrein.

Katina 00:23

Een projectontwikkelaar wil het Bethesda terrein aan de Paltzerweg kopen en daar een woon/ zorg voorziening van maken met ongeveer 100 wooneenheden.

Dat is een groot project, waardoor het terrein voller komt te staan met hogere en meer massieve gebouwen dan tot nu toe. Ook zullen de verkeersbewegingen toenemen.

Omwonenden hebben hun krachten gebundeld in een poging om deze plannen bij te buigen.

Volgens de gemeente passen de plannen juridisch gezien binnen het bestemmingsplan, en dan kan de gemeente niet anders dan bouwvergunningen toekennen. De omwonenden hebben echter de nodige tegenargumenten. Maar even los van de juridische argumenten zoeken de omwonende het gesprek met de projectontwikkelaar en proberen zij nu ook de politiek in deze kwestie te interesseren. Want hoezeer er in Den Dolder ook behoefte is aan woon/zorg eenheden, de vraag is of dit project beantwoordt aan behoeftes van het dorp en of het niet toch aan de grote kant is.

Politieacademie op Almataterrein

Katina 00:08

Op 2 maart was er er druk bezochte bewonersavond over het Almata terrein. Bij deze linkjes naar de site gemeente waar u het conceptplan en het verslag van de bewonersavond kunt vinden.
https://www.zeist.nl//inwoner/wonen-en-verbouwen/projecten/almata-jeugdgevangenis/#

26 maart 2020

Reconstructie Paltzerweg in de ijskast

Katina 12:01

De gemeente heeft besloten om de reconstructie van de Paltzerweg voorlopig uit te stellen nu de verkeersstromen in Den Dolder überhaupt opnieuw bekeken moeten worden in verband met de drieluik (op termijn sluiting spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer) en de wens van de provincie om over de Paltzerweg een snelfietsroute te laten lopen.
Wordt vervolgd…..

28 februari 2020

Publicatie Belangenvereniging in stadspers 19 febrauri 2020

Katina 00:51

In de stadspers van 19 febrauri 2020 is de belangenvereniging Den Dolder uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot het Almata terrein dat van de politieacademie wordt, Fivoor en de energiebespaar bijeenkomsten van Mijn groenen huis. In het bestuursbericht van de voorzitter wordt ook even stilgestaan bij de ontwikkelingen van het WA terrein.

Gemeente zet in op energiebezuiniging

Katina 00:02

Na de druk bezochte informatieavond door “Mijn Groene Huis”  op 21januari jl. over de isolatie van woningen volgde op 11 februari a.s. eveneens in De Kameel een workshop over praktische maatregelen, die u direct al kunt nemen om uw energiekosten omlaag te brengen. Voor nadere informatie kunt u terecht op WWW.Mijngroenehuis.nu en www.omlaagdiemeter.nu

29 december 2019

Nieuwjaarsreceptie Belangenvereniging Den Dolder

Katina 00:34

De Belangenvereniging Den Dolder nodigt u uit om het nieuwe jaar in te luiden met een hapje en een drankje.

Datum:  18  januari 2020

Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur

Plaats: De Kameel, Dolderseweg 167A, Den Dolder

28 december 2019

Info van Fivoor: Een gezamenlijk informatiepunt Reinaerde. Nieuwe buurtcoach en nieuwe bestuurder

Katina 12:48

De volgende cursief weergegeven info werd door Fivoor aan de klankbordgroep gegeven.

“Contactgegevens WA Hoeve
Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk op de website www.wa-hoeve.nl. Wanneer u zich zorgen maakt over gedrag van mensen waarvan u vermoedt dat zij in behandeling zijn van Altrecht of Fivoor, kunt u bellen met de buurtcoach. Hun telefoonnummer is 06- 51 42 3309. Een WhatsApp-bericht is ook mogelijk.”

Verder heeft Fivoor een nieuwe buurtcoach:
“Misschien heeft u hem al gezien in het dorp of op het terrein. Sinds 1 december versterkt Hendrik als vierde buurtcoach het team. Hij woont in Amersfoort met zijn gezin en is geen onbekende voor de andere buurtcoaches. Vanuit zijn rol als beveiliger bij MetWA, een organisatie die zorgondersteuning en beveiliging in de ggz biedt, werd hij al als invaller ingezet bij de buurtcoaches.

Eerder werkte hij al bijna 2 jaar voor Wier+, een afdeling van Fivoor op de WA Hoeve. Ook daarvoor werkte Hendrik al langer als beveiliger, onder andere bij bedrijventerreinen en als mobiele surveillant maar ook bij een asielzoekerscentrum. Daar is zijn passie ontstaan voor het werken met kwetsbare doelgroepen. Hendrik: “het écht in contact zijn met mensen.”

Wat hem aantrekt in de rol van buurtcoach is de aanpak: rust bewaren, de-escaleren en praten met mensen. Hij zegt hierover: “Het is gewoon fijn om iets voor iemand te kunnen betekenen. En dat maakt het ook heel mooi, de glimlach van iemand die je hebt geholpen.”

En tenslotte heeft Fivoor een nieuwe bestuurder.
“De heer Jacco Groeneveld treedt per 1 januari 2020 tijdelijk toe tot het bestuur van Fivoor als bestuurder ‘Veiligheid en Samenleving’. Doel van de extra functie is primair om binnen de kernregio’s waarbinnen Fivoor actief is, in nauwe samenwerking met ketenpartners, in het bijzonder moederorganisaties Altrecht en Parnassia Groep, nog nadrukkelijker invulling te geven aan het thema veiligheid in relatie tot de samenleving. Daarnaast zal dhr. Groeneveld bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen Fivoor en haar omgeving waarbij hij zich zal richten op zowel landelijke als regionale stakeholders van Fivoor, zoals de relevante ministeries, de gemeenten en de omwonenden van klinieken van Fivoor.
Jacco Groeneveld beschikt over ruime ervaring in het forensische domein. Hij was tot voor kort werkzaam als waarnemend Directeur Divisie Individuele Zaken bij DJI. Daarvoor vervulde hij management- en directiefuncties bij Reclassering Nederland, DJI en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.Het bestuur van Fivoor bestaat met de komst van Jacco Groeneveld uit drie personen: Erik Masthoff, Jeroen Gast en Jacco Groeneveld.”

 

voortgangsbrief gemeente over besluit spoorwegovergang op termijn sluiten voor auto’s.

Katina 12:39

Op 19 december stuurde de gemeente een brief met daarin een uitwerking van het raadsbesluit van 8 oktober over de spoorwegovergang.

Op termijn gaat ht spoor dicht voor auto’s maar het blijft open voor voetgangers en fietsers.

Voor het zover is gaan er nog drie stappen aan vooraf.

Aansluiting Pleineslaan op A238 wordt aangepast
Een nieuwe route voor auto[’s tussen centrum en de N238
Verkeersafwikkeling aan noord en zuidzijde van de spoorwegovergang wordt aangepast en er worden maatregelen genomen voor het centrum.

In de brief worden de stappen uitgewerkt.

drieluik bewonersbrief 19-12-2019