Belangenvereniging Den Dolder


27 juli 2019

B&W nemen besluit over spoorwegovergang.

Katina 14:03

Na 10 jaar discussie en het rapport van Goudappel Coffing, hebben Burgemeester en Wethouders op 16 juli 2019 besloten dat de spoorwegovergang dicht moet.

Dit vertellen Burgemeester en Wethouders in een brief van 18 juli an de inwoners van Den Dolder.
drieluik besluit B&W 2019 18 juli

Is dit het einde van de discussie? Nou nee, want de Raad moet nog een besluit nemen en  de winkeliers scherpen hun (juridische) argumenten.

Het bestuur van de BDD zal er nu vooral voor waken dat de verdere inspraak zo goed mogelijk gestalte krijgt.

En : als de sluiting door gaat,  zal de BDD ervoor waken de fasering goed loopt en er ook andere verkeersknelpunten, zoals het vrachtverkeer door het dorp in de verdere  overwegingen en maatregelen worden meegenomen.

 

 

25 juni 2019

1 juli: Presentatie rapport over spoorwegovergang in MC kerk

Katina 23:08

1 juli a.s. organiseert de gemeente in de Maria Christinakerk  van 19:30-21:30 een informatiebijeenkomst over het onderzoeksrapport met betrekking tot de spoorwegovergang.

Het college van Burgemeester en Wethouders zal naar aanleiding van dit rapport een voorstel aan de Raad moeten doen, waarna de Raad een beslissing moet nemen.
Dit dossier loopt al ruim 10 jaar en moet nu langzaamaan tot een eindpunt komen. Dit neemt niet weg dat BDD de komende maanden nog wel discussies verwacht over dit onderwerp.

Voor wie het onderzoeksrapport zelf wil lezen, het is te vinden via de volgende link:
https://www.zeist.nl/inwoner/parkeren-en-bereikbaarheid/verkeersveiligheidsonderzoek-den-dolder/

Brief aan leden Tweede Kamer dd. 23 juni 2019 en debat in vaste kamercommissie 26 juni

Katina 22:55

Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde de vaste kamercommissie van Justitie en Veiligheid over de rapporten over Michael P en Fivoor.

Reden waarom de BDD een brief heeft gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer die woordvoerder zijn voor Justitie en Veiligheid .

Aanleiding hiervoor was dat wij (en anderen) in de klankbordgroep het bestuur van Fivoor  hebben gevraagd om huisregels in te stellen.
Voor rust en gevoel van veiligheid in het dorp gaat het volgens ons om twee concrete huisregels:
– De deur voor cliënten blijft dicht gedurende de nachtelijke uren. Bij voorbeeld van 21.00 uur tot 8.00 uur. Ook voor cliënten die vrijwillig zijn opgenomen.
– Een huisregel waarbij men met cliënten afspreekt om, ten behoeve van de rust in Duivenhorst,  de alternatieve (iets langere) route te nemen.

Volgens Fivoor was dit juridisch niet mogelijk en moesten wij ons maar tot “Den Haag” richten. Dat doen wij dus met deze brief.

In deze brief refereren wij onder andere aan de toezeggingen van de toenmalige bestuurder, Mevrouw Vernimmen, in de Maria Christina kerk na de dood van Anne Faber, dat cliënten om 22.00 uur binnen moeten zijn. Blijkbaar kunnen we hier niet op vertrouwen, gegeven het feit dat vrijwillig opgenomen cliënten midden in de nacht kunnen beslissen persé weg te willen.
Ook motiveren wij waarom dit soort huisregels volgens ons wel mogelijk zijn.

Wij herhalen ons verzoek om meer buurtcoaches/bewaking. Daarin weten wij ons gesterkt door de burgemeester die in het huiskameroverleg mededeelde dat ook hij Fivoor gevraagd heeft om meer buurtcoaches in te zetten.

Tenslotte herhalen wij onze verzoeken aan de minister van 3 april en 13 mei jongstleden om de instelling eerder dan voorzien te sluiten.
Het vertrouwen is sinds 18 april niet gegroeid maar afgenomen.
Bij deze de gehele brief. MP brief aan tweede kamerleden 2019 06 23

Deze brief is besproken in de AD.
https://www.ad.nl/utrecht/belangenvereniging-kliniek-den-dolder-moet-s-avonds-en-s-nachts-op-slot~ad04496b/

Het debat in de vaste kamercommissie kunt u volgen via onderstaande link.

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2019-06-26/openbare-orde-en-veiligheid/wttewaall-van-stoetwegenzaal/tbs-14-00/onderwerp?debate_title=Tbs&debate_slug=tbs-14-00&debate_starts_at=2019-06-26T14%3A02%3A17%2B0200&debate_id=82ace89e-08f4-4f9f-b43e-59491792e71e
Het gaat voor Den Dolder  vooral om de discussie tussen 16.32 en 16.58 uur en de discussie om 17.23 uur en 17.36 uur.

De minister volgt de juridische redenatie van Fivoor: Wie een voorwaardelijke gevangenisstraf heeft met als voorwaarde dat hij zich vrijwillig moet laten opnemen, zit vrijwillig, dus kan niet tegengehouden worden als hij ‘s nachts naar buiten wil.
Kamerlid Madeleine Toorenburg, die zelf ook gevangenisdirecteur is geweest, noemt dit labbekakkerig.
Fivoor gaat een verbindingsmanager krijgen die dit onderwerp weer met het dorp moet bespreken.

 

 

 

9 juni 2019

Weer twee incidenten in eerste weekend van juni 2019

Katina 17:14

In de nacht van zaterdag 1 juni op zondag 2 juni schrok Den Dolder op van een helikopter boven het dorp: “Wat nou weer?”

Zondag in de loop van de ochtend communiceerde Fivoor dat het een man betrof die ze in de nacht van zaterdag op zondag hadden moeten laten a gaan. Hij zat “vrijwillig” en ze konden hem dus niet tegenhouden. Hij ging linea recta naar de Gall en Gall gooide een steen door de ruit en laafde zijn drankzucht.
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1926303/onrust-in-den-dolder-nadat-patient-fivoor-inbreekt-in-slijterij.html

Het betrof iemand met een voorwaardelijke straf met als voorwaarde: opname in kliniek. Helaas ben je dan vrij man als je de voorwaarde verbreekt, tot een rechter je straf heeft omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Idioot systeem.
Daarnaast is de BDD van mening dat er een verschil is tussen wettelijk geen mogelijkheid om iemand binnen te houden en ook daadwerkelijk midden in de nacht de deur voor iemand openzetten zonder dat hij wordt opgehaald of iets dergelijks.

Deze gebeurtenis deed zowel in het dorp als in de regionale en landelijke media flink wat stof opwaaien.
De secretaris van de BDD, Jan Scherphuis,  gaf natuurlijk ook zijn mening.

Nog stuitender was het feit dat dinsdagavond om 22.48 uur werd gecommuniceerd dat de zaterdag ervoor (dus nog voor het Gall en Gall incident) een andere cliënt niet was teruggekeerd van verlof. Dit terwijl de familie had gewaarschuwd dat hij bij het eerste het beste onbegeleid verlof de benen zou nemen.
De communicatie vanuit Fivoor kwam pas op gang toen duidelijk was dat een journalist, ingeseind door de familie, dit woensdagochtend zou publiceren.
https://www.npostart.nl/eenvandaag/05-06-2019/AT_2115102

 

Gelukkig is na een opsporingsbericht in de media woensdag, de man donderdag in Breda herkend en opgepakt.

Dorp, plaatselijke en landelijke politiek hebben hun verbijstering geuit over deze kwestie in de  regionale en landelijke media,
Ook bestuursleden van de BDD hebben hun visie gegeven op deze schandelijke gang van zaken.
De onrust is groot.
De roep om sluiting van Fivoor wordt steeds groter.
https://www.ad.nl/utrecht/bewoners-nieuwbouwwijk-den-dolder-kliniek-moet-sluiten~a302df36/

De Burgemeester was “not amused”over het feit dat hij niet was geïnformeerd. https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1929184/
Het protocol van Fivoor schrijft bij verdwijnen van een cliënt voor dat er naar een landelijk politienummer wordt gerapporteerd, maar blijkbaar niet naar burgemeester (ondanks het feit dat deze na de dood van Anne Faber verordonneerd heeft dat voortaan elk incident bij hem wordt gemeld) en plaatselijke politie (die dinsdag nog van niets wist).

Minister Sander Dekker  heeft de instelling Fivoor voor 3 maanden onder curatele geplaatst.
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1929167/kliniek-den-dolder-op-matje-bij-minister-vanwege-ontsnapte-patient.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1929220/

Er is, onder andere door de BDD, een snelle bijeenkomst van de klankbordgroep gevraagd. In deze groep overleggen een aantal dorpsbewoners, onder andere bestuursleden van de BDD met Fivoor, Altrecht en Reinaerde.
Daarnaast zal de burgemeester binnenkort met een groepje mensen overleggen, onder andere bestuursleden van de BDD.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2287904-den-dolder-steeds-meer-mensen-vinden-dat-het-nu-afgelopen-moet-zijn.html

 

 

 

 

21 mei 2019

Dolders Nieuws 22 mei 2019

Katina 13:12

Op 22 mei 2019 in de stadspers een terugblik op de rapporten over Michael P en de veiligheid rond TBS instellingen en de reuring na die rapporten.Tevens een aankondiging van een meldpunt voor incidenten en het bestuursbericht van
Rob Zee.

Dolders Nieuws 22 mei 2019

Alle brieven waarnaar verwezen wordt, vindt u terug in eerdere berichten op deze site.

 

 

20 mei 2019

Brief naar minister 13 mei, brief van inspectie 10 mei en brief minister 29 mei 2019

Katina 14:26

Op 13 mei heeft de BDD een brief aan de minister Dekker gestuurd, naar aanleiding van de bijeenkomst van 18 april met de minister in Den Dolder.

Wij vragen daarin onder andere om versterking van de klankbordgroep met een ambtenaar van het ministerie.

Bij deze de brief.MP 2019.05.13 Brief aan Minister Sander Dekker nav bezoek DD

IMP mail Reactie min. JenV mei 2019

Op 29 mei beantwoordde de minister onze brieven van 3 april en 13 mei.MP reactie minister 29 mei

23 april 2019

Voortgang WA terrein, projectontwikkelaar gekozen; raadsvragen beantwoord.

Katina 11:26

Op 11 april liet Altrecht weten dat zij h een projectontwikkelaar heeft gekozen voor de ontwikkeling van het WA terrein.
Het betreft BPD   (Bouwfonds Property Development), het vroegere bouwfonds.
WA keus projectontwikkelaar

Carlo Fiscalini van Nieuw Democratisch Zeist heeft naar aanleiding van de brief van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad van 8 januari 2019
schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn beantwoord. WA 20190322 Beantwoording raadsvragen NDZ over stand van zaken W.A. Hoeve (incl. bijlage)

Uit deze beantwoording blijkt dat de brief van 8 januari 2019 warrig en onduidelijk was.
Helaas blijkt uit de beantwoording dat er bij de concrete invulling meer ruimte is dan de gebiedsvisie in eerste instantie beoogde.

Citaat:
“De raad heeft in het amendement bij vaststelling van de gebiedsvisie het besluit genomen dat bij de
uitwerking van de gebiedsvisie de woonvisie als uitgangspunt wordt opgenomen. In de definitieve
uitvraag aan marktpartijen is dit nogmaals benadrukt.
Met ‘alsnog van toepassing verklaren’ wordt bedoeld dat dit door de raad in haar raadsbesluit over de
gebiedsvisie is toegevoegd aan de door de werkgroep opgestelde gebiedsvisie.
De ontwikkelaar krijgt uiteindelijk de vrijheid om binnen alle randvoorwaarden (dus ook de
gebiedsvisie en de woonvisie) te komen tot een maximale opbrengst. Alleen waar een toepassing van
de woonvisie niet mogelijk is, kan gemotiveerd worden afgeweken en ter toetsing via het
bestemmingsplan worden voorgelegd aan de raad. Hiermee vormt de woonvisie geen hard kader,
maar een uitgangspunt waar van afgeweken kan worden.
Met de bijsturing wordt bedoeld dat in de gebiedsvisie wordt uitgegaan van een maximale opbrengst.
Na de eerste tender kan bekeken worden welke opbrengst er is behaald en welke resterende
opbrengst er nog behaald dient te worden. Op basis hiervan kan discussie plaatsvinden welk
programma er in de volgende gerealiseerd gaat worden, ook in het licht van het streven naar een
beperkt woningaantal en het bereiken van ruimtelijke samenhang.
Na de selectie van de ontwikkelaar zal deze in overleg treden met de PBG over de inhoudelijke
planuitwerking.”

De BDD hoopt dat de planbegeleidingsgroep de vinger scherp aan de pols houdt.

De BDD had ook een brief aan de gemeente gestuurd naar aanleiding van de brief van 8 januari. Deze is niet beantwoord. De planbegeleidingsgroep heeft wel een antwoord gehad op haar brief.

 

 

De Minister op bezoek 18 april 2019

Katina 10:50

Op 18 april zijn de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker en de Burgemeester Koos Janssen in Den Dolder geweest om te praten over de gevoelens van ongerustheid over de veiligheid bij de bewoners van Den Den Dolder.

Sinds de dood van Anne Faber zijn de gevoelens van ongerustheid in het dorp groot en met de dodelijke inspectierapporten van 28 maart 2019 is die ongerustheid weer opgelaaid.

Op 4 april heeft de BelangenVereniging Den Dolder een brief aan de Minister geschreven (lager op de site kunt u deze brief vinden) met 3 verzoeken:
Vervroegde sluiting Fivoor
Handhaving verscherpt toezicht op Fivoor, met name gericht op betere balans veiligheid/zorg
Geen zware criminelen meer plaatsen in Den Dolder.

Er zijn twee bijeenkomsten van ruim anderhalf uur geweest. De bewoners van het dorp kregen de ruimte om vragen te stellen en voorbeelden te noemen.
Deze brief van 4 april is door Jan Scherphuis, secretaris van de BDD, nogmaals met een inleidend praatje aan de minister aangeboden.
De minister, de burgemeester en het bestuur van Fivoor zijn bestookt met vragen, en incidenten. In zoverre waren het goede bijeenkomsten.

Helaas stelden Burgemeester en Minister zich op het standpunt dat vervroegde sluiting geen optie was.
De Minister wilde het verscherpte toezicht helaas niet verlengen maar zal de inspectie wel vragen om Fivoor nauwlettend te volgen.

De Minister deed de toezegging dat gedurende één jaar en geen zware criminelen zullen worden geplaatst in het dorp.
Ook wordt bekeken of de communicatie tussen Fivoor en het dorp, opener kan voor wat betreft het soort mensen die hier geplaatst worden. De Minister of één van zijn ambtenaren zullen daartoe een of meerdere keren aansluiten bij de klankbordgroep.  De klankbordgroep is een overleggroepje bestaande uit bewoners uit het dorp en bestuurders van Fivoor. De BDD is erin vertegenwoordigd.

De Burgemeester hamerde erop dat hij voor wat betreft veiligheid geen woorden maar daden wil zien en dat hij wil dat ieder incident aan hem wordt doorgegeven. Helaas bleek tijdens de bijeenkomsten dat een aantal incidenten van de afgelopen tijd de burgemeester nog niet bereikt hadden.

De bewaking wordt niet uitgebreid.

De bijeenkomsten hebben veel aandacht gehad in de media.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4666951/fivoor-den-dolder-omwonenden-sluiting-michael
https://www.ad.nl/utrecht/burgemeester-wil-extra-check-op-plannen-kliniek-michael-p-ik-kan-niet-anders~af895d07/
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/498222-nieuws-in-het-land-minister-dekker-praat-vanavond-met-bewoners-den-dolder-in-gesprek
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/498264-hoe-kan-den-dolder-zich-weer-veilig-voelen
https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendingen/2019/18-april-2019-laat
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2281091-dit-zeggen-bewoners-van-den-dolder-na-bijeenkomst-minister-dekker.html
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/uvandaag/20190419-1710/
https://www.rtl.nl/video/510c2187-0b3f-36bb-9414-9c0d40b626ca/ (segment begint bij 6:55)

De BDD houdt de vinger aan de pols.

 

 

10 april 2019

reconstructies Dolderseweg en Palzerweg.

Richard van Oeffel 18:46

Op 4 april 2019 heeft een inloopavond plaatsgevonden over de reconstructie van de Dolderseweg.

De gemeente gaat de Dolderseweg vanaf de kruising Fornheselaan tot aan de bestaande komgrens, bij Dolderseweg huisnummer 94, verbeteren. De bestaande verharding wordt vervangen en er worden nieuwe verkeersplateau’s aangelegd. Gelijktijdig worden er fietssuggestiestroken aangelegd. De bestaande voetpaden worden nieuw aangelegd en ook zullen er nieuwe (extra) voetpaden bijkomen. De drie bestaande bushalten worden verplaatst naar veiliger locaties.
– De werkzaamheden staan gepland voor uitvoering vanaf juni tot en met augustus 2019.
– De gemeente belooft dat omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden nog een brief van de aannemer ontvangen, waarin hij zich voorstelt en de fasering van de uitvoering wordt uitgelegd.
De projectleider is dhr. Robert-Jan van Cooten , projectleider, r.van.cooten@zeist.nl.
dolderseweg reconstructie 190322 Ontwerp (2)

 

Ook de Paltzerweg zal worden gereconstrueerd. (De gemeente praat over rehabiliteren)
Daarvoor is een klankbordgroep in het leven geroepen die op 14 maart voor het eerst bijeen is geweest.
Jan Scherphuis van de BDD (en wonend aan de Paltzerweg) maakt daar deel van uit.
Zodra daar concrete meldingen over kunnen worden gedaan zal de BDD dat doen.
De projectleider vanuit de gemeente  is Niels Vriend.

 

 

4 april 2019

Brief BDD aan Minister naar aanleiding van de onderzoeksrapporten van 28 maart.

Katina 11:40

Op 3 April stuurde de BDD een bief aan de minister naar aanleiding van de onderzoeksrapporten over de detentie van Michael P en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden.

Er kwam echter ook een derde inspectierapport uit. Volgens dit rapport zijn  de verbeteringen die Fivoor sinds de dood van Anne Faber heeft doorgevoerd voldoende,  waardoor het verscherpte toezicht wordt opgeheven. De BDD is er echter niet gerust op. Dit heeft geleid tot een brief van ons op aan de minister die op 3 april over de mail verstuurd is.

In deze brief vraagt de BDD, vooruitlopend aan een te verwachten bezoek van de minister aan Den Dolder:

1          Zou u willen aansturen op vervroegd vertrek van de FPA’s uit Den Dolder?
Daarbij moet in overweging worden genomen, dat Fivoor toch uit Den Dolder zal vertrekken want het hele Altrecht terrein (Fivoor huurt van Altrecht) wordt verkocht en herontwikkeld tot woon en werk gebied. Op dit moment wordt voor Fivoor de einddatum 2025 genoemd, al staat deze niet vast. U kunt zich voorstellen dat deze voortdurende onzekerheid geen positieve invloed heeft op het vertrouwen van het dorp in de instellingen en de veiligheid.

 

  1. Zou u weer een vorm van extra, verscherpt toezicht willen instellen die is gericht op een cultuurverandering bij Fivoor? Meer denken vanuit veiligheid (voor de omgeving en de samenleving) en minder vanuit zorg.
    Durf tonen bij het stellen van voorwaarden bij verlof, met betere controle en bewaking etc.

 

  1. Kunt U ervoor zorg dragen dat de zwaardere categorie delinquenten die nu niet geplaatst wordt in Den Dolder, er in de toekomst ook niet meer geplaatst wordt?
    De angst voor recidive van gewelds- en/of zedendelicten speelt bij de veiligheidsbeleving van de inwoners in het dorp een grote rol. Realiseert u zich dat, als een cliënt met een ernstig delict recidiveert in het bos achter het terrein, het slachtoffer gezien de grootte van het bos, kansloos is. Dit is wel gebleken met Anne Faber.

 

Graag gaan wij verder met u in gesprek tijdens uw bezoek aan Den Dolder.

Lees de gehele brief hier: MP brief aan minister 2019 april 3