Belangenvereniging Den Dolder


4 april 2019

Brief BDD aan Minister naar aanleiding van de onderzoeksrapporten van 28 maart.

Katina 11:40

Op 3 April stuurde de BDD een bief aan de minister naar aanleiding van de onderzoeksrapporten over de detentie van Michael P en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden.

Er kwam echter ook een derde inspectierapport uit. Volgens dit rapport zijn  de verbeteringen die Fivoor sinds de dood van Anne Faber heeft doorgevoerd voldoende,  waardoor het verscherpte toezicht wordt opgeheven. De BDD is er echter niet gerust op. Dit heeft geleid tot een brief van ons op aan de minister die op 3 april over de mail verstuurd is.

In deze brief vraagt de BDD, vooruitlopend aan een te verwachten bezoek van de minister aan Den Dolder:

1          Zou u willen aansturen op vervroegd vertrek van de FPA’s uit Den Dolder?
Daarbij moet in overweging worden genomen, dat Fivoor toch uit Den Dolder zal vertrekken want het hele Altrecht terrein (Fivoor huurt van Altrecht) wordt verkocht en herontwikkeld tot woon en werk gebied. Op dit moment wordt voor Fivoor de einddatum 2025 genoemd, al staat deze niet vast. U kunt zich voorstellen dat deze voortdurende onzekerheid geen positieve invloed heeft op het vertrouwen van het dorp in de instellingen en de veiligheid.

 

  1. Zou u weer een vorm van extra, verscherpt toezicht willen instellen die is gericht op een cultuurverandering bij Fivoor? Meer denken vanuit veiligheid (voor de omgeving en de samenleving) en minder vanuit zorg.
    Durf tonen bij het stellen van voorwaarden bij verlof, met betere controle en bewaking etc.

 

  1. Kunt U ervoor zorg dragen dat de zwaardere categorie delinquenten die nu niet geplaatst wordt in Den Dolder, er in de toekomst ook niet meer geplaatst wordt?
    De angst voor recidive van gewelds- en/of zedendelicten speelt bij de veiligheidsbeleving van de inwoners in het dorp een grote rol. Realiseert u zich dat, als een cliënt met een ernstig delict recidiveert in het bos achter het terrein, het slachtoffer gezien de grootte van het bos, kansloos is. Dit is wel gebleken met Anne Faber.

 

Graag gaan wij verder met u in gesprek tijdens uw bezoek aan Den Dolder.

Lees de gehele brief hier: MP brief aan minister 2019 april 3

28 maart 2019

Rapporten onderzoeksraad voor de veiligheid en Inspectie Justitie en Veiligheid.

Katina 17:44

Op 28 maart 2019 zijn de rapporten van de onderzoekraad voor de veiligheid en de inspecties van Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en veiligheid, naar aanleiding van de moord op Anne Faber bekendgemaakt.

De conclusies zijn heel negatief  voor de Forensische zorg in het algemeen en Fivoor in het bijzonder.
Voor de duidelijkheid 1. De officiële naam van Fivoor is officiële naam: FPA Utrecht. Ten tijde van de moord op Anne Faber heette de instelling nog Aventurijn
Voor de duidelijkheid 2: Forensische zorg is de psychiatrische zorg aan mensen naar aanleiding van de strafbare feiten die zij gepleegd hebben. Niet alleen straffen, maar ook behandelen.

De kern is dat bij de behandeling, overplaatsing en verlenen van Vrijheden van Michael P,  de blik te veel op behandeling gericht is geweest en te weinig op veiligheid voor de samenleving.
Informatie-uitwisseling tussen de forensische instelling, de gevangenis, het Openbaar Ministerie, de reclassering en de burgemeester gaat niet goed en risicoanalyses voorafgaand aan vrijheden zijn onvoldoende.
Dit geldt, volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, overigens voor de gehele Forensische zorg.

De Minister heeft tegelijk met de publicatie van de rapporten een pakket van maatregelen aangekondigd voor het hele gevangeniswezen en de hele forensische zorg. (Dus niet alleen voor Den Dolder).

De Burgemeester heeft aan de Minister gevraagd welke maatregelen hij neemt om de veiligheid in Den Dolder te versterken.

Reeds eerder had de Inspectie voor Justitie en Veiligheid al inspectierapporten over Fivoor geschreven. Dat ging met name om de veiligheid IN de instelling. Naar aanleiding daarvan heeft Fivoor een verbeterplan gemaakt. Op 28 maart verscheen ook het derde inspectierapport van Justitie en Veiligheid waarin deze inspectie constateert dat de in de vorige rapporten geëiste verbeteringen in voldoende mate zijn doorgevoerd. (betere personeelsbezetting, betere scholing van personeel, meer aandacht voor terugdringen drugsgebruik). Het verscherpte toezicht is opgeheven.

In het zogenaamde “huiskamer overleg” dat tot stand gekomen is na de dood van Anne Faber overlegt de BDD samen met anderen uit het dorp met de burgemeester en de veiligheidsambtenaren van de gemeente Zeist.
Daarnaast overlegt de BDD in de zgn “klankbordgroep: met Fivoor.

In onderstaande link vindt u alle gepubliceerde rapporten en brieven op een rijtje.

https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/samen-verder-den-dolder/onderzoeken/onderzoeksrapporten/

15 maart 2019

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019 Uitnodiging

Katina 11:27

alv 2019 uitnodiging

27 februari 2019

Dolders Nieuws 27 februari 2019

Katina 17:19

In het Dolders nieuws van 27 februari 2019 aandacht voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en een bestuursbericht.

En een aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering  van de belangen Vereniging Den Dolder die dinsdagavond 19 maart zal worden gehouden.
Om het nieuws te lezen klik op: Doldersnieuws 2019 27 februari

In het Dolders nieuws staan links naar de partijprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart aanstaande.
Bij deze de doorklikmogelijkheden.
https://provincieutrecht.d66.nl/provinciale-statenverkiezingen-2019/verkiezingsprogramma/
https://provincieutrecht.vvd.nl/nieuws/33482/vvd-verkiezingsprogramma-ps-2019-2023

https://cdaprovincieutrecht.nl/uploads/utrecht/Verkiezingsprogramma__PS_2019_web_versie.pdf

https://psutrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/302/2018/10/Verkiezingsprogramma-PvdA-PS-compressed-1.pdf
https://utrecht.partijvoordedieren.nl/uploads/site/utrecht/Definitief-VK-programma-PS-2019-Utrecht.pdf
https://provincieutrecht.christenunie.nl/  Even zelf op verkiezingsprogramma klikken, rechts, net onder het midden.
https://ps2019.groenlinksprovincieutrecht.nl/GroenLinks-Verkiezingsprogramma-Provinciale-Staten-2019-2023.pdf
https://provincieutrecht.sp.nl/sites/provincieutrecht.sp.nl/files/20190101_programma_ps_2019_def.pdf
https://www.pvv-utrecht.nl/images/verkiezingen-2019/PVV_Provincie_Utrecht-Verkiezingsprogramma_2019-2023.pdf http://u26gemeenten.nl/verkiezingsprogramma/

 

30 januari 2019

Doldersnieuws 30 januari 2019

Katina 17:04

Op 30 janauri 2019 verzorgde de BBD weer Dolders nieuws in de stadpers.

Met een terugblik op de renovatie van Duivendorp (zie ook bericht hiervoor op deze site) en de Nieuwjaarsreceptie

En met een bericht over de WA Hoeve al op 22 januari 2019 al op onze site stond, met doorklikmogelijkheden naar brieven.

Met een foto van de planbegeleidingsgroep

En tenslotte met een bericht van het bestuur.

Doldersnieuws 2019-01-30

Het Duivendorp gerenoveerd

Katina 16:55

Het Duivendorp gerenoveerd

Woensdag 19 december jl was het zover, op feestelijke wijze werd de  renovatie van de oorspronkelijk uit 1921/1922 daterende monumentale woningen rond het “Pleinespleintje” in de Pleineslaan gemarkeerd, samen met huurders en genodigden.

Nadat de sleutels van de laatste gerenoveerde woning aan de huurders waren overhandigd werd op het plantsoentje ter plaatse een speech gehouden door wijkwethouder Sander Jansen, waarna Christoph Pleines, de Dolderse werkgever van het eerste uur, de regie in handen nam.  Wethouder Jansen  en  dhr. Rob Wassenberg, directeur van Woningbouwvereniging Woongoed Zeist (voorheen De Combinatie)  onthulden daarop samen een interessant informatiebord, waarop de historische achtergrond dan deze woningen is belicht, De inhoud daarvan is verzorgd door Mieke van der Ploeg namens de Historische Vereniging Den Dolder. Aardig daarbij is dat ook de eerste bewoners van deze woningen genoemd zijn, waaronder diverse nu nog bekende Dolderse familienamen zoals Oudenes, Noordanus en Van Nimwegen. De woningen werden indertijd opgeleverd door de Woningbouwvereniging Duivendorp, een van de rechtsvoorgangers van de huidige verhuurder. Nr. 35 bleef vanaf die oplevering tot aan de recente renovatie bewoond door de familie van der Wal, die er een schoenmakerij en -winkel in hadden gevestigd.

De aanwezigen konden ter afronding van de viering genieten van een hapje en een drankje in Cafetaria “Dolle Dries”.

De Belangenvereniging heeft zich samen met de Historische Vereniging en andere belanghebbenden meerdere jaren met succes ingespannen om de monumentale status van de Duivendorp woningen te handhaven en het geheel gerenoveerd te krijgen, waarbij ook de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut haar expertise heeft ingebracht.

De overige Duivendorp woningen die verderop langs de Pleineslaan staan zullen door Woongoed Zeist over enkele weken wederom als zgn “klushuizen” in de verkoop worden gegeven. Ook op deze huizen rust echter de status van beschermd monument en we spreken de verwachting uit dat de Gemeente er bij haar vergunningen- en handhavingsbeleid strikt op zal toezien dat de zgn “ensemblewaarde” van het geheel geen geweld wordt aangedaan.

foto infobord duivendorp

22 januari 2019

WA Hoeve, brief over bidbook januari 2019

Katina 16:40

Zoals wij eerder berichtten heeft de gemeente op 14 maart 2018 aan Altrecht laten weten dat het bidbook voor de openbare aanbesteding van het terrein van de WA Hoeve, in overeenstemming met de gebiedsvisie moet zijn. (Een bidbook is het document waar projectontwikkelaars op intekenen)

Het bidbook week op een aantal punten af van de gebiedsvisie. Onder andere omdat erin stond dat de woonvisie kaderstellend is. Dat is precies niet het geval. In de raadsvergadering van januari 2017 is het dáár nou net uitgebreid over gegaan. Er is toen als compromis uitgerold dat er met een schuin oog naar de woonvisie gekeken moet worden, maar dat deze niet kaderstellend is.

Na de brief van 14 maart 2018, is de gemeente in overleg getreden met Altrecht.

Wie schetst de verbazing van de BDD toen er kortgeleden een brief van het College van Burgemeester en Wethouders aan de Raad op de site van de gemeente verscheen, waarbij het College aankondigde dat zij akkoord ging met afwijkingen van de gebiedsvisie, in het bidbook.

Dat is vragen om problemen want voor projectontwikkelaars is het bidbook een soort bijbel.

De brief van het College aan de Raad is ontvangen bij de griffie (was zichtbaar op de site van de gemeente) op 10 januari 2019 en stond geagendeerd voor de raadsvergadering van 15e januari.

De BDD heeft flink doorgewerkt om vóór 14 januari, door een brief aan de Raad en het opporren van raadsleden, aandacht voor deze kwestie te vragen. Dank aan dhr. Fiscalini van Nieuw Democratisch Zeist voor de kritische vragen die hij stelde in de raadsvergadering van 15 januari.  De wethouder zal deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Als BDD vinden wij het belangrijk dat de gebiedsvisie, die met grote inzet van een groep bewoners uit het dorp op verzoek van de gemeente tot stand gekomen is, ook wordt nageleefd.

De afgelopen maand is ook de planbegeleidingsgroep geïnstalleerd die de plannen van de projectontwikkelaar moet toetsen aan de gebiedsvisie. Wij doen ons best om te voorkomen dat er “ruis op de lijn” komt.

Lees hier de brieven.

WA 2018 14 maart brief BW aan Altrecht herontwikkeling WA-Hoeve

WA Hoeve Raadsinformatiebrief 2019 8 januari stand van zaken WA Hoeve

WA 2019 januari 12 BDD nav brief gemeente 8 januari

21 december 2018

Nieuwjaarsborrel

Katina 00:57

BDD NJR 2019

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Dolders nieuws 19 december 2018

Katina 00:54

Het Dolders Nieuws in de laatste uitgave van de StadsPers van dit jaar vraagt uw aandacht voor het boeiende experiment om de lokale democratie te bevorderen onder de noemer “Maaltijd van Zeist”. Daarnaast een eindejaarsbericht van onze voorzitter en een uitnodiging aan u allen om op 6 januari voor onze traditionele nieuwjaarsreceptie bijeen te komen in De Kameel voor een terugblik en vooruitzicht op het nieuwe jaar!

Dolders nieuws 19 december 2018

 

Dolders nieuws 12 december 2018

Katina 00:50

In het Dolders Nieuws gepubliceerd in de StadsPers van 12 dec. jl. wordt aandacht gevraagd voor de reconstructie van de Dolderse weg en de Paltzerweg, die komend jaar aan de orde is, voor de mogelijkheid om als buurtgenoten met subsidie een AED  (Autimatische Extenrne Defiblilator) aan te schaffen, de introductie van deelauto’s in Den Dolder en voor de buitenplaats Den Engh, midden in ons dorp.

 

Dolders nieuws 12 december 2018

Presentatie doorfietsroute paltzerweg dolderseweg

https://www.destijlutrechtamersfoort.nl/nl/de-stijl-fietsroute

www.hartstichting.nl

https://deelautozeist.nl  en ook www.greenwheels.nl

http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/den-engh