Belangenvereniging Den Dolder


23 april 2019

Voortgang WA terrein, projectontwikkelaar gekozen; raadsvragen beantwoord.

Category: Bouwplannen – Katina – 11:26

Op 11 april liet Altrecht weten dat zij h een projectontwikkelaar heeft gekozen voor de ontwikkeling van het WA terrein.
Het betreft BPD   (Bouwfonds Property Development), het vroegere bouwfonds.
WA keus projectontwikkelaar

Carlo Fiscalini van Nieuw Democratisch Zeist heeft naar aanleiding van de brief van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad van 8 januari 2019
schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn beantwoord. WA 20190322 Beantwoording raadsvragen NDZ over stand van zaken W.A. Hoeve (incl. bijlage)

Uit deze beantwoording blijkt dat de brief van 8 januari 2019 warrig en onduidelijk was.
Helaas blijkt uit de beantwoording dat er bij de concrete invulling meer ruimte is dan de gebiedsvisie in eerste instantie beoogde.

Citaat:
“De raad heeft in het amendement bij vaststelling van de gebiedsvisie het besluit genomen dat bij de
uitwerking van de gebiedsvisie de woonvisie als uitgangspunt wordt opgenomen. In de definitieve
uitvraag aan marktpartijen is dit nogmaals benadrukt.
Met ‘alsnog van toepassing verklaren’ wordt bedoeld dat dit door de raad in haar raadsbesluit over de
gebiedsvisie is toegevoegd aan de door de werkgroep opgestelde gebiedsvisie.
De ontwikkelaar krijgt uiteindelijk de vrijheid om binnen alle randvoorwaarden (dus ook de
gebiedsvisie en de woonvisie) te komen tot een maximale opbrengst. Alleen waar een toepassing van
de woonvisie niet mogelijk is, kan gemotiveerd worden afgeweken en ter toetsing via het
bestemmingsplan worden voorgelegd aan de raad. Hiermee vormt de woonvisie geen hard kader,
maar een uitgangspunt waar van afgeweken kan worden.
Met de bijsturing wordt bedoeld dat in de gebiedsvisie wordt uitgegaan van een maximale opbrengst.
Na de eerste tender kan bekeken worden welke opbrengst er is behaald en welke resterende
opbrengst er nog behaald dient te worden. Op basis hiervan kan discussie plaatsvinden welk
programma er in de volgende gerealiseerd gaat worden, ook in het licht van het streven naar een
beperkt woningaantal en het bereiken van ruimtelijke samenhang.
Na de selectie van de ontwikkelaar zal deze in overleg treden met de PBG over de inhoudelijke
planuitwerking.”

De BDD hoopt dat de planbegeleidingsgroep de vinger scherp aan de pols houdt.

De BDD had ook een brief aan de gemeente gestuurd naar aanleiding van de brief van 8 januari. Deze is niet beantwoord. De planbegeleidingsgroep heeft wel een antwoord gehad op haar brief.

 

 

Geen reacties

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.