Belangenvereniging Den Dolder –


19 februari 2023

Zienswijze tegen wijziging kaart wat wel en geen bebouwde kom is, in de zin van de Wet Natuurbescherming.

Category: Geen categorie – Katina 11:44

Het begrip bebouwde kom komt in vele wetten voor. En steeds betekent het net even iets anders. Zo is er ook het begrip Bebouwde Kom in de Wet Natuurbescherming. In die wet betekent het begrip Bebouwde Kom, dat de gemeente over kapvergunningen gaat en niet de provincie. Wat bebouwde kom is, een wat niet staat op een kaart. De gemeente Zeist wil de deze kaart nu herzien vanwege actualisatie (updaten) en digitalisering. Daarmee verandert de kaart ook. Dit houdt voor Den Dolder in dat een groot deel van de WA Hoeve op de nieuwe kaart ‘binnen de bebouwde kom’ komt te liggen, terwijl het er nu nog buiten ligt. Dat betekent dat het in principe veel makkelijker wordt om bomen te kappen (en niet te compenseren). Omdat er flinke woningbouwplannen zijn in dit gebied zou dit wellicht ten koste kunnen gaan van de natuur en de hoeveelheid bomen. We hebben een zienswijze tegen deze wijziging van de kaart geschreven en daarin bezwaar geuit tegen het moment van aanpassing van de kaart. Wij stellen voor voor dit pas te doen nadat de bestemmingsplannen voor woningbouw in het gebied zijn vastgesteld en niet op voorhand al.

28 november 2022

Zienswijze BDD in verband met routekaart nieuwe energie

Category: Geen categorie – Katina 10:55

We hebben een zienswijze ingediend over de geactualiseerde ‘Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist’ van november 2022. De Routekaart gaat over de ambities die de gemeente Zeist heeft op het gebied van duurzaamheid en schone energie. We steunen het grootste deel van de doelen en uitgangspunten hierin. We hebben moeite met de genoemde optie om restwarmte te benutten voor een warmtenet voor woningen of bedrijven vanuit de Remia fabriek, die midden in het dorp staat. Deze optie wordt als weinig kansrijk gezien maar toch 10 keer genoemd in het document, en dat vinden we bezwaarlijk. De Remia fabriek past in onze ogen steeds minder goed in de steeds dichter bevolkte omgeving van Den Dolder. Langdurige investeringen moet je dan niet willen.

18 november 2022

Petitie W.A. Hoeve

Category: Geen categorie – Katina 10:54

Hierbij attenderen wij u op onderstaande petitie over de bouwplannen op de Willem Arntsz Hoeve. Zoals bekend zal de WA Hoeve worden herontwikkeld. Daarvoor is in 2017 een gebiedsvisie vastgesteld door de Raad en worden er op dit moment bouwplannen ontwikkeld.  

Een nieuwe belangenorganisatie: “Vrienden van de WA Hoeve”, is van mening dat de bouwplannen te vergaand zijn en te veel ten koste van de natuur gaan.

Door de “Vrienden van de WA hoeve” zijn een alternatief plan en een petitie opgesteld, die wij ook bij onze leden onder de aandacht willen brengen.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar hun site: https://www.vriendenvandewahoeve.nl

De petitie kunt u tekenen via https://willemarntszhoeve.petities.nl/

30 juni 2022

Omgevingsvisie, vervolg

Category: Geen categorie – Katina 10:53

Zoals u in eerdere berichten kunt lezen, waren de BDD en alle andere wijk- en buurtverenigingen van Zeist, buitengewoon ontevreden over de wijze waarop de gemeente de wettelijk verplichte burgerparticipatie bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, vorm geeft. Tot nu toe was dat om te huilen.

Op het officiële voornemen tot de omgevingsvisie zijn dan ook vele officiële zienswijzen binnengestroomd bij de gemeente.
De BDD diende ook haar zienwijze in, zie een eerder bericht op deze site.
Daarnaast wilde de BDD het ook positiever aanpakken en schreef het een brief naar de nieuwe gemeenteraad met een toekomstvisie voor het dorp. Zie ook hiervoor een eerder bericht op deze site.

De gemeente had al bijna een nota van beantwoording klaar op alle zienswijzen. Voor je het weet vindt de discussie dan alleen nog maar schriftelijk plaatst. Dat zou betekenen: Wéér geen echte participatie, wéér geen gesprek, wéér geen dialoog. De nieuwe Gemeenteraad gaf gelukkig te kennen dat het zich eerst eens wilde inlezen op de problematiek van de omgevingsvisie. Uitstel van besluitvorming dus.
Daarop hebben alle wijk- en buurtverenigingen (ook de BDD) op 9 juni maar weer een brief aan de Gemeenteraad van Zeist geschreven, waarin de gang van zaken in chronologische volgorde nog eens werd opgesomd en waarin gevraagd werd om een participatief beantwoordingsproces. Het gaat dus om de beantwoording van de ingebrachte zienswijzen. Ook werd verzocht om, in vervolg op dat proces, een brede dialoogbijeenkomst in de Gemeenteraad te houden over de gerezen dilemma’s.

Zie hieronder voor de brief.

Dat lijkt resultaat te hebben gehad.
Op 23 juni 2022 is in de Gemeenteraad afgesproken dat:
Het College van B&W een voorstel aan de Raad zal doen voor een meer participatieve behandeling van de bedenkingen.
De Raadswerkgroep Omgevingswet zal daarop reageren”.
Ook zal de Raadswerkgroep Omgevingswet een proces ontwerpen hoe de omgevingsvisie met goede participatie van de burger kan worden uitgewerkt naar omgevingsplannen, -programma’s en wijkvisies. Voor dat laatste heeft de BDD, in de toekomstvisie die naar de nieuwe gemeenteraad is gestuurd, al een groot deel van zijn huiswerk klaar!

Voor dit resultaat dat de Gemeenteraad open staat voor een beter inspraaktraject, gaat onze dank onder andere ook uit naar de Stichting Beter Zeist die veel coödineert op dit punt en raadsleden Freerk André de La Porte en Carlo Fiscalini die zich al langere tijd hard maken voor een beter burgerparticipatieproces bij de omgevingsvisie.

11 mei 2022

Op 22 maart vond de eerste ledenvergadering na de coronatijd plaats.Daarin keken we terug op de jaren 2019, 2020 en 2021.

Category: Geen categorie – Katina 10:52

De jaarrekeningen over die jaren werden goedgekeurd.

Ook werden de nodige bestuurswisselingen besproken en geaccordeerd.
– Voorzitter Rob Zee, is afgetreden, wegens verhuizing naar Dronten.
– Hetty Beekman, die in 2019 is toegetreden tot het bestuur, is benoemd tot de nieuwe voorzittter.
– De termijn van Jan Scherphuis (secretaris) loopt nog tot september 2023.
– De termijn van Richard van Oeffel tot september 2022.
– Katina Paul is afgetreden als bestuurslid, en blijft als actief lid hand- en spandiensten leveren.
– Tom Haagmans is benoemd als nieuw bestuurslid. Hij heeft zichzelf voorgesteld:
Tom Haagmans is 61 jaar, vader van twee kinderen, woont in De Hulsthorst aan de Paltzerweg en ook  in de wijk La Gracia in Barcelona. Hij heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Hij is directeur/eigenaar van een bouw- en ontwikkelingsbedrijf van maatschappelijk vastgoed geweest van 1990 tot 2021. Tevens is hij Arbiter bij de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen in Utrecht. Ook is hij Voorzitter van diverse VVE’s. Hij is investeerder/belegger. Zijn hobby’s zijn:  R5,  Padel (SHOT Zeist), Spinning, De Mediterrané

Vervolgens keken we terug op de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur de afgelopen jaren mee bezig geweest is, te weten:
Drieluik/Nieuwe Verbindingen in verband met sluiting spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer Veiligheid in verband met Fivoor/Altrecht, en verbinding met het dorp van deze instellingen.
Ontwikkeling WA Hoeve (“Bosch & Hei”)
Omgevingsvisie
Ontwikkeling Bethesda (Schagen/Orpea)
Herinrichting  Paltzerweg  
Overig.

Het was een geanimeerde discussie die onder andere geleid heeft tot de toekomstvisie van Den Dolder, die naar de gemeenteraad is gestuurd in verband met de coalitiebesprekingen. Zie het vorige bericht op deze site.

Na afloop was er een geanimeerde borrel ter afscheid van Rob Zee, die aan de wieg gestaan heeft van de belangenvereniging. Bij deze borrel waren veel leden van de vereniging en de nodige mensen van de gemeente(politiek) aanwezig.

Op 22 maart vond de eerste ledenvergadering na de coronatijd plaats.
Daarin keken we terug op de jaren 2019, 2020 en 2021.

De jaarrekeningen over die jaren werden goedgekeurd.

Ook werden de nodige bestuurswisselingen besproken en geaccordeerd.
– Voorzitter Rob Zee, is afgetreden, wegens verhuizing naar Dronten.
– Hetty Beekman, die in 2019 is toegetreden tot het bestuur, is benoemd tot de nieuwe voorzittter.
– De termijn van Jan Scherphuis (secretaris) loopt nog tot september 2023.
– De termijn van Richard van Oeffel tot september 2022.
– Katina Paul is afgetreden als bestuurslid, en blijft als actief lid hand- en spandiensten leveren.
– Tom Haagmans is benoemd als nieuw bestuurslid. Hij heeft zichzelf voorgesteld:
Tom Haagmans is 61 jaar, vader van twee kinderen, woont in De Hulsthorst aan de Paltzerweg en ook  in de wijk La Gracia in Barcelona. Hij heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Hij is directeur/eigenaar van een bouw- en ontwikkelingsbedrijf van maatschappelijk vastgoed geweest van 1990 tot 2021. Tevens is hij Arbiter bij de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen in Utrecht. Ook is hij Voorzitter van diverse VVE’s. Hij is investeerder/belegger. Zijn hobby’s zijn:  R5,  Padel (SHOT Zeist), Spinning, De Mediterrané

Vervolgens keken we terug op de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur de afgelopen jaren mee bezig geweest is, te weten:
Drieluik/Nieuwe Verbindingen in verband met sluiting spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer Veiligheid in verband met Fivoor/Altrecht, en verbinding met het dorp van deze instellingen.
Ontwikkeling WA Hoeve (“Bosch & Hei”)
Omgevingsvisie
Ontwikkeling Bethesda (Schagen/Orpea)
Herinrichting  Paltzerweg  
Overig.

Het was een geanimeerde discussie die onder andere geleid heeft tot de toekomstvisie van Den Dolder, die naar de gemeenteraad is gestuurd in verband met de coalitiebesprekingen. Zie het vorige bericht op deze site.

Na afloop was er een geanimeerde borrel ter afscheid van Rob Zee, die aan de wieg gestaan heeft van de belangenvereniging. Bij deze borrel waren veel leden van de vereniging en de nodige mensen van de gemeente(politiek) aanwezig.

4 mei 2022

Toekomstvisie BDD voor Den Dolder naar de nieuwe Gemeenteraad gestuurd in verband met de coalitiebesprekingen.

Category: Geen categorie – Katina 10:51

In vervolg op onze zienswijze op de omgevingsvisie en de verkiezingen heeft de belangenvereniging Den Dolder op eigen initiatief haar toekomstvisie voor het dorp gestuurd naar de nieuwe gemeenteraad.

Bij deze

28 februari 2022

Zienswijze over omgevingsvisie ingediend.

Category: Geen categorie – Katina 10:50

De Belangenvereniging Den Dolder heeft een zienswijze over de concept omgevingsvisie ingediend.

23 februari 2022

Stadspers 23 februari 2022: 2 pagina’s van de belangenvereniging Den Dolder.

Category: Geen categorie – Katina 10:46

In de stadspers van 23 februari 2022 verschenen 2 pagina’s berichten van de belangenvereniging.

Er is aandacht voor de concept omgevingsvisie, voor de nieuwe verbindingen, voor de Paltzerweg, de verduurzaming van Den Dolder Zuid, de bijeenkomst die avond voor het verkiezingsdebat in het dorp en een bestuursbericht.

18 februari 2022

Verkiezingsdebat 23 februari 2023. Komt allen!

Category: Geen categorie – Katina 10:45

Volgens vaste traditie organiseert de Belangenvereniging Den Dolder een verkiezingsdebat, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Woensdag 23 februari, van 20.00 tot 22.00 uur,
Zaal is om 19.30 uur open.
In De Kameel. Dolderseweg 167 Den Dolder.

Hier leggen de kandidaten voor de gemeenteraad van de verschillende partijen wat zij vinden van Dolderse kwesties, zoals

  • de ontwikkeling van de WA Hoeve,
  • De afwikkeling van het verkeer nu het spoor in de toekomst sluit,
  • Veiligheid,
  • De omgevingsvisie, voor zover het Den Dolder betreft.
  • Etc.

Alle bewoners van Den Dolder zijn van harte welkom.
We vragen wel een corona toegangsbewijs.

17 februari 2022

Zienswijze conceptbestemmingsplannen WA Hoeve.

Op 6 Januari 2022 legde de gemeente twee conceptbestemmingsplannen voor de WA Hoeve ter inzage.

Het conceptbestemmingsplan voor de Historische middenas en het conceptbestemmingsplan voor het Noord- en Zuidvlak.

https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-historische-middenas

https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-noordelijke-en-zuidelijk-ontwikkelveld

Alleen deze twee bestemmingsplannen behelzen als 256 woningen (196 nieuw te bouwen en 60 appartementen in de oude gebouwen op de historische middenas) en dan moet hierna nog een plan komen voor het grootste vlak, de zorgkern.

De Belangenvereniging is zeker niet tegen huizenbouw.
Wel maakt de belangenvereniging zich grote zorgen over het feit dat teveel nieuwe woningen een te grote druk legt op het dorpse karakter van Den Dolder, de voorzieningen en de natuurgebieden om de WA Hoeve.
Deze discussie is al in 2015 en 2016 gevoerd en een projectgroep met ongeveer 20 vertegenwoordigers uit het dorp en heeft geleid tot een gebiedsvisie, vastgesteld door de Gemeenteraad in januari 2017.
De belangenvereniging maakt zich ook zorgen over het naleven van deze gebiedsvisie.
Om deze redenen heeft de belangenvereniging een zienswijze ingediend.