Belangenvereniging Den Dolder


24 januari 2021

Bethesda.

Katina 22:42

Op 22 december 2020 is een een omgevingsvergunning verleend voor bouwen, wijzigen monument en kappen op het Bethesdaterrein.
Buurtbewoners tekenen bezwaar aan, de Belangenvereniging Den Dolder ook.

De gemeente stelt nu (weer) een overleg voor tussen de projectontwikkelaar en belanghebbenden.

Wordt vervolgd.

16 januari 2021

WA Hoeve onderwerp van bespreking in de Gemeenteraad.

Katina 21:15

Binnenkort komt er in de gemeenteraad een open informatieavond over de WA Hoeve.

Wat is er aan de hand?
Op 20 december 2020 heeft de wethouder een Raadsinformatiebrief naar de Raad gestuurd RIB 2020.224 (bijlage) Een goede lezer haalt daaruit dat, nu Altrecht heeft aangegeven ook de zorgkern vóór 2027 te verlaten, de gemeente zich klaarmaakt om dat gebied te gaan ontwikkelen.

“” Ehhh, wacht even! Hoezo? Er zijn al afspraken over de zorgkern.”

Even terug in de tijd.
Tussen najaar 2015 en eind 2016 heeft een projectgroep, bestaande uit 30 dorpsbewoners,  hard gewerkt aan een gebiedsvisie voor het WA terrein. Vele avonden en enkele zaterdagen. Het héle terrein. Middenas, Noord- en Zuidvlak én de zorgkern! De weg naar de gebiedsvisie ging niet over rozen. Men werd het niet eens over het aantal huizen. Als klap op de vuurpijl besloot de Gemeenteraad, toen het voorstel af was, de woonvisie erin op te nemen, terwijl aan de voorzijde uitdrukkelijk was toegezegd dat deze niet van toepassing zou zijn.  Enfin. Lang verhaal kort… Uiteindelijk is de gebiedsvisie vastgesteld, met een compromis.

Op 17 januari 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast. Het héle terrein zou in 10 à 15 jaar ontwikkeld worden. In plaats van een aantal huizen te noemen werd vastgesteld dat het gebied stapsgewijs ontwikkeld zou worden en dat de huizenbouw zou stoppen als het gebied 15 miljoen had opgebracht. Dit was het bedrag dat Altrecht nodig had om uit de kosten te komen. Er werd zelfs vastgesteld hoe de kosten berekend zouden worden. Een Planbegeleidingsgroep (PBG) is in het leven  geroepen om dit proces te begeleiden en de stappen te toetsen aan de gebiedsvisie.

Inmiddels heeft Altrecht de Middenas en Noord- en Zuidvlak samen verkocht voor 17 miljoen.

De gemeente informeerde de Raad doodleuk (en zonder voorafgaand de PBG om advies te vragen) dat er nu nagedacht gaat worden over de ontwikkeling van de zorgkern. Reden voor de PBG en de Belangenvereniging Den Dolder om bij de Raad aan de bel te trekken.

Dinsdag 14 januari hebben de BDD en de planbegeleidingsgroep aandacht voor deze problematiek gevraagd in het spreekuur van de Raad. Dit heeft geleid tot het beleggen van de open avond (op 28 januari), die ook weer is uitgesteld omdat de wethouder een aanvullende brief heeft toegezegd.

Wie de gebiedsvisie weer wil lezen: ‘gebiedsvisie WA-Hoeve’ op google. Lees vooral hoofdstuk 8.


23 december 2020

De Kameel kan nog 6 jaar blijven bestaan.

Katina 14:58

Hoera! Het enige buurthuis van Den Dolder, “De Kameel” heeft weer voor 6 jaar subsidie gekregen.

Dank aan de gemeente, hulde aan het bestuur van De Kameel dat dat voor elkaar gekregen heeft.

22 december 2020

Petitie verkeerssituatie N238

Katina 16:42

Bewoners van Huis Ter Heide, Bos en Duin en Den Dolder hebben een petitie geschreven waarin gevraagd wordt om aanpassing van de
provinciale weg. De weg is erg druk en zal met de komst van de politieacademie alleen maar drukker worden. Er is veel geluidsoverlast en en zijn gevaarlijke oversteken.

Inspraak aanpassing verkeerssituatie Den Dolder in verband met sluiten spoorwegovergang te zijner tijd. “Nieuwe Verbindingen”

Katina 16:35

De gemeente hield op 15 december 2020 een eerste online informatiebijeenkomst over de planvorming rond de aanpassingen die nodig zijn voor het verkeer in verband met het sluiten van de spoorwegovergang in de toekomst.

In het verleden heette dit project “Het Drieluik”, nu heet het “Nieuwe verbindingen Den Dolder”.

Ten behoeve van de inspraak, komen er drie klankbordgroepen, te weten:

De online inspraakavond is terug te zien via deze link.

https://zeist.webinargeek.com/webinar/replay/l0JHRixgOCE/

Fivoor en Altrecht verlaten WA terrein voor 2027. Hoe nu verder met de ontwikkeling van de WA Hoeve

Katina 16:05

Fivoor en Altrecht hebben te kennen gegeven het WA terrein uiterlijk per 1 januari 2027 te verlaten.

De projectontwikkelaar die het terreinen van Altrecht kocht, stelde die eis. Deze ontwikkelaar wilde niet gaan bouwen voor er duidelijkheid over de vertrekdatum was.

Zie voor de nieuwsbrief waarin dit wordt aangekondigd

Met deze aankondiging kan de ontwikkeling van de WA Hoeve beginnen.
Eerst de Middenas, daarna het Noord- en Zuidvlak.
In de gebiedsvisie is afgesproken dat de bouw stopt als het terrein 15 miljoen euro heeft opgebracht. Met de verkoop aan de projectontwikkelaar is dat rond. Toch ontstaat nu discussie over de vraag naar de ontwikkeling van de zorgkern die pas in 2027 vrijkomt. Minder huizen op Noord en Zuid en een beetje op de zorgkern? Of gewoon extra bouwen op de zorgkern?

De gemeente heeft op raadsvragen hierover, antwoorden gegeven. Deze antwoorden zijn in vaagtaal en voor meerdere uitleg vatbaar.

16 december 2020

Visie U Ned

Katina 15:16

Op termijn tot 2040 zullen de OV knooppunten rond Utrecht onderdeel zijn van een ontwikkelplan voor goed openbaar vervoer, woningbouw etc.

Voor de doorzettende lezer de link naar het rapport Utrecht Nabij

https://programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx

Dolders Nieuws 15 december 2020

Katina 14:39

Op 15 december verscheen weer een pagina met informatie van de BDD over de ontwikkelingen in Den Dolder.

Met aandacht voor de aftrap van de burgerparticipatie in het project “Nieuwe verbindingen Den Dolder” (vroeger Het Drieluik geheten) op 15 december.
Dit gaat over de herinrichting van de verkeerswegen en het centrum van en naar Den Dolder in verband met toekomstige sluiting van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer.

Ook aandacht voor de ontwikkelingen met betrekking tot het Bethesdaterrein en bij Fivoor.

En last but not least een uitgebreid bestuursbericht met onder andere informatie over de ontwikkeling van de WA Hoeve.

10 december 2020

Ontwikkelingen met betrekking tot het WA-terrein, Altrecht en Fivoor.

Katina 21:55

Woensdag 25 november vond weer een vergadering plaats van de Verbindingsgroep Fivoor. Het van deze verbindingsgroep is dat er meer verbinding ontstaat tussen het dorp en Fivoor, Altrecht en Reinaerde.

Daartoe wordt bij voorbeeld het speelplaatsje bij de Duivenhorst opgeknapt, (mede gefinancierd door Fivoor). Zie een eerder bericht op onze site. Ook is er een extra zitje gecreëerd op het terrein bij Fivoor, zodat bewoners van de instellingen daar kunnen chillen in plaats van bij de boom in het centrum van het dorp. Na Coronatijd hoopt men weer gezellige en leerzame bijeenkomsten voor dorpsbewoners te organiseren op het terrein van de instellingen.

Besproken werd ook dat er tijdelijk extra patiënten zijn gehuisvest bij Altrecht Den Dolder. Dit in verband met de verbouwing van een onderdeel van Altrecht in Utrecht. Altrecht deelde mede dat de verhuizing van deze patiënten soepel was verlopen.

Helaas deed Fivoor tijdens het verbindingsoverleg de schokkende mededeling dat zij heeft besloten per 1 januari 2021 de buurtcoaches terug te trekken uit het dorp. Zij komen niet meer buiten het instellingsterrein. Net nu de dorpsbewoners de weg naar de buurtcoaches hebben gevonden. Volgens Fivoor was de gemeente op de hoogte was van deze beslissing. Navraag door de BDD leerde, dat de verantwoordelijk ambtenaar voor de veiligheid binnen de gemeente, nog van niets wist.
Maandag 7 december heeft de gemeente met Fivoor over deze kwestie vergaderd. Naar verluidt is het een eenzijdig besluit geweest vanuit Fivoor om de buurtcoaches te willen terugtrekken uit het dorp. De gemeente is hier op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ over. Er moet nu snel een nieuw overleg komen waarin er SAMEN naar een oplossing wordt gezocht. De Burgemeester heeft twee maanden uitstel (dus tot 1 maart 2021) bedongen.
Enige dagen later stuurden deden Fivoor en Altrecht hierover een nieuwsbrief.

Daarnaast speelt nog steeds de vraag of Minister Dekker opnieuw mensen met een zedendelict gaat plaatsen bij Fivoor. Tijdens de verbindingsgroep werd medegedeeld dat minister Dekker dit, mede zou laten afhangen van de eerstvolgende vergadering van Fivoor met de gemeente.

Tenslotte zijn er vragen over de verkoop en bouwontwikkeling het WA-terrein. De projectontwikkelaar wil niet beginnen met bouwen voordat het de toezegging heeft op welke datum Fivoor van het terrein vertrekt. Eerst werd 2025 genoemd, nu zijn er geruchten over 2027. Aangezien de gebiedsvisie over het terrein in januari 2017 is vastgesteld, wordt de periode van uitstel naar de uitvoering toe een beetje lang.
Het CDA heeft er vragen over gesteld in de Raad. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder te vinden.

Al met al reden voor de BDD om maar weer eens in de pen te klimmen richting Minister Dekker en Burgemeester Janssen. Met het verzoek aan de Minister: “Plaats niet opnieuw zedendelinquenten in Den Dolder”, en het verzoek aan de Burgemeester om duidelijker de regie te nemen inzake de veiligheid m.b.t. Fivoor en het WA-terrein. Zie hieronder voor onze brieven.

Naar aanleiding van deze brieven heeft inmiddels ook de VVD vragen gesteld in de Raad. Zie hieronder.

Plan Almata terrein bekend

Katina 21:20

Op 7 december is het eindrapport van de politieacademie bekend gemaakt over de inrichting van het Almata terrein, bekend gemaakt door de gemeente.
Tot 3 januari bestaat de mogelijkheid om in te spreken.

Zie hieronder voor brief en rapport.