Belangenvereniging Den Dolder


11 mei 2022

Algemene Ledenvergadering 29 maart 2022

Katina 14:47

Op 22 maart vond de eerste ledenvergadering na de coronatijd plaats.
Daarin keken we terug op de jaren 2019, 2020 en 2021.

De jaarrekeningen over die jaren werden goedgekeurd.

Ook werden de nodige bestuurswisselingen besproken en geaccordeerd.
– Voorzitter Rob Zee, is afgetreden, wegens verhuizing naar Dronten.
– Hetty Beekman, die in 2019 is toegetreden tot het bestuur, is benoemd tot de nieuwe voorzittter.
– De termijn van Jan Scherphuis (secretaris) loopt nog tot september 2023.
– De termijn van Richard van Oeffel tot september 2022.
– Katina Paul is afgetreden als bestuurslid, en blijft als actief lid hand- en spandiensten leveren.
– Tom Haagmans is benoemd als nieuw bestuurslid. Hij heeft zichzelf voorgesteld:
Tom Haagmans is 61 jaar, vader van twee kinderen, woont in De Hulsthorst aan de Paltzerweg en ook  in de wijk La Gracia in Barcelona. Hij heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Hij is directeur/eigenaar van een bouw- en ontwikkelingsbedrijf van maatschappelijk vastgoed geweest van 1990 tot 2021. Tevens is hij Arbiter bij de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen in Utrecht. Ook is hij Voorzitter van diverse VVE’s. Hij is investeerder/belegger. Zijn hobby’s zijn:  R5,  Padel (SHOT Zeist), Spinning, De Mediterrané

Vervolgens keken we terug op de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur de afgelopen jaren mee bezig geweest is, te weten:
Drieluik/Nieuwe Verbindingen in verband met sluiting spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer Veiligheid in verband met Fivoor/Altrecht, en verbinding met het dorp van deze instellingen.
Ontwikkeling WA Hoeve (“Bosch & Hei”)
Omgevingsvisie
Ontwikkeling Bethesda (Schagen/Orpea)
Herinrichting  Paltzerweg  
Overig.

Het was een geanimeerde discussie die onder andere geleid heeft tot de toekomstvisie van Den Dolder, die naar de gemeenteraad is gestuurd in verband met de coalitiebesprekingen. Zie het vorige bericht op deze site.

Na afloop was er een geanimeerde borrel ter afscheid van Rob Zee, die aan de wieg gestaan heeft van de belangenvereniging. Bij deze borrel waren veel leden van de vereniging en de nodige mensen van de gemeente(politiek) aanwezig.

4 mei 2022

Toekomstvisie BDD voor Den Dolder naar de nieuwe Gemeenteraad gestuurd in verband met de coalitiebesprekingen.

Katina 17:58

In vervolg op onze zienswijze op de omgevingsvisie en de verkiezingen heeft de belangenvereniging Den Dolder op eigen initiatief haar toekomstvisie voor het dorp gestuurd naar de nieuwe gemeenteraad.

Bij deze

28 februari 2022

Zienswijze over omgevingsvisie ingediend.

Katina 16:55

De Belangenvereniging Den Dolder heeft een zienswijze over de concept omgevingsvisie ingediend.

Stadspers 23 februari 2022: 2 pagina’s van de belangenvereniging Den Dolder.

Katina 16:48

In de stadspers van 23 februari 2022 verschenen 2 pagina’s berichten van de belangenvereniging.

Er is aandacht voor de concept omgevingsvisie, voor de nieuwe verbindingen, voor de Paltzerweg, de verduurzaming van Den Dolder Zuid, de bijeenkomst die avond voor het verkiezingsdebat in het dorp en een bestuursbericht.

18 februari 2022

Verkiezingsdebat 23 februari 2023. Komt allen!

Katina 19:12

Volgens vaste traditie organiseert de Belangenvereniging Den Dolder een verkiezingsdebat, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Woensdag 23 februari, van 20.00 tot 22.00 uur,
Zaal is om 19.30 uur open.
In De Kameel. Dolderseweg 167 Den Dolder.

Hier leggen de kandidaten voor de gemeenteraad van de verschillende partijen wat zij vinden van Dolderse kwesties, zoals

  • de ontwikkeling van de WA Hoeve,
  • De afwikkeling van het verkeer nu het spoor in de toekomst sluit,
  • Veiligheid,
  • De omgevingsvisie, voor zover het Den Dolder betreft.
  • Etc.

Alle bewoners van Den Dolder zijn van harte welkom.
We vragen wel een corona toegangsbewijs.

17 februari 2022

Zienswijze conceptbestemmingsplannen WA Hoeve.

Katina 22:01

Op 6 Januari 2022 legde de gemeente twee conceptbestemmingsplannen voor de WA Hoeve ter inzage.

Het conceptbestemmingsplan voor de Historische middenas en het conceptbestemmingsplan voor het Noord- en Zuidvlak.

https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-historische-middenas

https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wa-hoeve-noordelijke-en-zuidelijk-ontwikkelveld

Alleen deze twee bestemmingsplannen behelzen als 256 woningen (196 nieuw te bouwen en 60 appartementen in de oude gebouwen op de historische middenas) en dan moet hierna nog een plan komen voor het grootste vlak, de zorgkern.

De Belangenvereniging is zeker niet tegen huizenbouw.
Wel maakt de belangenvereniging zich grote zorgen over het feit dat teveel nieuwe woningen een te grote druk legt op het dorpse karakter van Den Dolder, de voorzieningen en de natuurgebieden om de WA Hoeve.
Deze discussie is al in 2015 en 2016 gevoerd en een projectgroep met ongeveer 20 vertegenwoordigers uit het dorp en heeft geleid tot een gebiedsvisie, vastgesteld door de Gemeenteraad in januari 2017.
De belangenvereniging maakt zich ook zorgen over het naleven van deze gebiedsvisie.
Om deze redenen heeft de belangenvereniging een zienswijze ingediend.

Voor de volledigheid nogmaals de gebiedsvisie:

3 november 2021

Besluit plaatsingsbeleid Fivoor

Katina 17:59

Minister Dekker heeft een besluit genomen over het plaatsingsbeleid van Fivoor,.
Sinds de moord op Anne Faber werden er geen “zware gevallen” meer geplaatst in Den Dolder.
Dit was tijdelijk en is, onder andere wegens corona, meerdere keren verlengd.
De BDD heeft hierover, telkens als de einddatum van de verlenging in zich kwam, brieven over geschreven met het verzoek dit beleid te handhaven.

De minister heeft nu besloten dat er in Fivoor geen zedendeliquenten meer worden geplaatst.
Gezien de ontwikkelingen op het WA terrein zal Fivoor uiterlijk 2027 überhaupt vertrokken zijn.

Zie hieronder het antwoord op onze brieven en het besluit van de minister.

18 oktober 2021

Bijpraten over omgevingsvisie na dialoog belangenverenigingen en gemeenteraad

Katina 17:12

Het afgelopen voorjaar heeft de gemeente inspraakrondes gehouden over de omgevingsvisie.e omgevingsvisie, wordt met de nieuwe omgevingswet, het belangrijkste stuk waaraan in de toekomst bestemmingsplannen etc worden getoetst.
Uiteraard hebben bestuursleden van de belangenvereniging hieraan deelgenomen. Gelukkig ook een paar andere mensen uit de gemeente. De inspraak viel ons, als belangenvereniging, tegen. Er werd in 2x 10 minuten opgehaald wat wij belangrijke waarden vonden. Het was zo mager dat wij ze maar nagestuurd hebben. Vervolgens heeft er geen enkele inspraak plaatsgevonden over hoe die waarden tegen elkaar moeten worden afgewogen. Je kunt wel groen en economisch dynamisch én goed bereikbaar én leuk voor jonge gezinnen én dorps karakter willen, maar hoe weegt de gemeente straks een en ander tegen elkaar af?  Dáár gaat het om. In de “ruimtekaart” die de gemeente gemaakt heeft naar aanleiding van de inspraak staan de genoemde waarden in verschillende kadertjes, zonder dat duidelijk is wat die kadertjes betekenen, etc. Op 8 april heeft de BDD daarover een brief geschreven. Daarin hebben we onder andere de waarden gelegd naast de structuurvisie van 2011, die tot stand is gekomen met inspraakrondes van de bevolking. Wat is daar eigenlijk van terecht gekomen? Wij riepen ook de vraag op: “Waarom konden er in de oude structuurvisies wel, met inspraak van de bevolking, keuzes gemaakt worden, en gebeurt dat in de nieuwe omgevingsvisie niet?”  

De inspraak tot nu toe voldoet absoluut niet aan de wettelijke eis van de nieuwe omgevingswet, die eist niet alleen dat er waarden geïnventariseerd worden (wat vinden bewoners belangrijk?) , maar ook dat er inspraak is over de voorgenomen ontwikkeling en het voorgenomen te voeren integrale beleid.

Zie voor de ruimtekaart, door ons geschreven brieven etc, onze eerdere berichten op deze site. De laatste is van 2 juni 2021.

De omgevingsvisie wordt leidend voor alles wat met de omgeving te maken heeft. Omgevingsvisie en de daaraan ten grondslag liggende inspraak moet gaan over het integrale beleid. Huizenbouw, natuur, verkeer, wegen, mobiliteit, plek voor zonnepanelen en windturbines, noem maar op. Dus zou je denken: eerst de omgevingsvisie, met inspraak bewoners, daarna de deelonderwerpen.

En wat gebeurt er in dit jaar, voorafgaand aan de invoering van de omgevingsvisie? Het ene deelplan na het andere wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. De energietransitie, het mobiliteitsplan, en nog veel erger…. De propositie van Zeist. Dat plan sluit aan bij het plan “Utrecht Nabij” Utrecht en randgemeenten om 125.000 nieuwe woningen te bouwen en 80.000 hoogwaardige nieuwe banen te creëren . Nieuwe banen die weer nieuwe mensen van buiten de regio moeten aantrekken. Dat hebben wethouders samen bekokstoofd, zonder inspraak van de bevolking.

Eerst dit soort plannen vaststellen daarna nog eens een omgevingsvisie voor Zeist maken, is de verkeerde volgorde.

Wij waren niet de enige belangenvereniging met zorgen. Gelukkig werken alle belangenverenigingen in Zeist samen in een overlegplatform dat is opgezet door de Stichting Beter Zeist.
Gecoördineerd door deze stichting is op 14 september de petitie Red Zeist aan de Gemeenteraad aangeboden: (zie hiervoor op onze site) Deze petitie had 2000 handtekeningen.

Ook hebben de belangenverenigingen van alle wijken brieven naar de gemeenteraad geschreven. Van de BDD was dat de brief van 8 april 2021 (zie bericht van 2 juni op deze site). De belangenverenigingen verzochten de Gemeenteraad om de inspraak  beter vorm te geven en de juiste volgorde van plannen te hanteren.

Dit heeft geleid tot een dialoog tussen de belangenverenigingen en gemeenteraadsleden op 14 oktober jongstleden, waarin ook voorstellen werden gedaan hoe het eter zou kunnen.  Er is in elk geval naar ons geluisterd. Een aantal gemeenteraadsleden wilden zelf beslissen dat het anders moet, een aantal nadere gemeenteraadsleden wilden eerst met de wethouder overleggen en weer anderen wilden eerst binnen de werkgroep omgevingsvisie van de Raad. Op zich heeft de gemeenteraad absoluut het recht om zelf te beslissen dat het anders moet. Maar ja… het politieke spel loopt soms anders.

Klik hier om de raadvergadering terug te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Ely27PPgtgA

om het bericht in het AD te lezen over de raadsvergadering. Opvallend is, dat de journalist ook al de omgevingsvisie en de propositie van Zeist verwart. Dat is nu net de crux. Die propositie moet niet zomaar omgevingsvisie worden. Dan eindigen we als groeikern in de Metropool Utrecht. En het kenmerk van een metropool is veel huizen, maar allemaal onbetaalbaar voor lage en middeninkomens.

2 juni 2021

Visie Almata terrein in verband met komst politieacademie vastgesteld.

Katina 22:08

Op 20 mei heeft de gemeenteraad de Integrale ruimtelijke Visie Almata vastgesteld.

De verkeersontsluiting voor de Politieacademie is nog niet vastgesteld. Die zit nog in het participatieproces over alle verkeersontsluitingen in Den Dolder (Project Nieuwe Verbindingen.

Zie hieronder de nieuwsbrief over de komst van de Politieacademie.

Bijpraten over omgevingsvisie.

Katina 11:17

Zoals u in vorige berichten kon lezen, vonden wij, als Belangenvereniging Den Dolder, de inspraakprocedure voor de omgevingsvisie beneden de maat. En wij niet alleen. Alle belangenverenigingen van Zeist waren die mening toegedaan en hebben dat ook door middel van brieven aan de Raad laten weten. Alle informatie vindt u in vorige berichten.

Desondanks presenteerde de gemeente op 26 maart een eerste opzet voor een omgevingsvisie.

Wij hebben hierop op 8 april een uitgebreide reactie gestuurd. Het gaat ons er om dat de inspraak te beperkt is geweest en dat het uitsluitend formuleren van waarden te beperkt is. Wat het gaat er natuurlijk om hoe die waarden geborgd en tegen elkaar afgewogen gaan worden. Omdat dat 10 jaar geleden in de structuurvisie wel gedaan is, hebben wij daar in onze brief uitgebreid naar verwezen.

Ook de belangenverenigingen van andere buurten hebben bezorgde reacties gestuurd.

Op 20 mei 2021 hebben alle buurten aandacht van de Raad gevraagd op het politiek spreekuur.
Hier is gepleit voor een brede dialoogbijeenkomst over de omgevingsvisie.
De VVD en D66 hebben een motie ingediend om meer tijd te nemen voor burgerparticipatie, voordat de omgevingsvisie wordt aangenomen. Die motie is aangenomen.
Dat is enerzijds een reden tot vreugd. Anderzijds stemde het raadsdebat niet echt vrolijk. De sfeer was, dat het goed ging met de burgerparticipatie rond de omgevingsvisie en dat de extra tijd vooral nodig was om het nog beter te doen. De BDD hoopt dat de tijd gebruikt zal worden voor een brede dialoogbijeenkomst en voor het formuleren van doelen naast waarden. De waarden zijn prachtig. Maar hoe gaan ze geborgd worden?