Belangenvereniging Den Dolder –


Bomenkap Dolderse Duinen

Bomenkap Dolderse Duinen

Een klein artikeltje in de Nieuwsbode van 12 december verleden jaar bracht nogal wat schrik teweeg. Eind januari zouden 200 bomen gekapt worden rond het voormalige DOSC-terrein t.b.v. het bouwproject Dolderse Duinen. Dat bouwplan was natuurlijk wel bekend, maar een dergelijke massale kap?
Schrik en verontwaardiging bij velen, vooral ook bij de bewoners van de Van der Hoevenlaan. Zij hadden al twee jaar contact met de Gemeente over de herinrichting van hun straat in het kader van dit bouwproject. En aan hen waren door de Gemeente ook bepaalde toezeggingen gedaan voor maximale handhaving van de bomen aan de overkant van de straat. In een eerder stadium was ook de Belangenvereniging daarbij al betrokken.
Tegen de kapvergunning -nota bene afgegeven op 24 november en pas gepubliceerd op 17 december- hebben wij uiteraard onmiddellijk bezwaar aangetekend en bij de Rechtbank in Utrecht een voorlopige voorziening aangevraagd. Het bezwaar is nadien uitvoerig gemotiveerd, en hebben ook de bewoners van de van der Hoevenlaan, onder aanvoering van de heren Jeroen van ‘t Hoenderdaal en Henk Fledderus, in goed overleg met ons een bezwaarschrift ingediend. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. diende eveneens diverse bezwaren in.

In de hoorzitting die in februari volgde leken de ingediende bezwaren wel “hout te snijden”. Het gevolg was dat in de afgelopen weken, wat uiteraard van te voren had moeten gebeuren, intensief overleg met de Gemeente en de Projectontwikkelaar heeft plaatsgehad. Dit gebeurde op basis van een deskundigenonderzoek door het Adviesbureau Haver Droeze, waarvan de resultaten ter plaatse, per individuele boom, zijn besproken. Daarop aansluitend heeft de firma Copijn nog een deskundigenrapport uitgebracht over de vraag welke (grotere) bomen eventueel gespaard c.q. verplaatst kunnen worden.
Het resultaat van dit alles is waardevol maar beperkt en onder de gegeven omstandigheden het maximaal haalbare. De bezwaarschriften zijn daarom ingetrokken. Men mag hopen dat deze gang van zaken met name voor de Gemeente een leertraject is geweest.

Sportvereniging blijft nog even

Omdat de gebouwen op de nieuwe locatie nog niet klaar zijn blijft het oude sportterrein nog enkele maanden in gebruik. De planning is dat DOSC eind 2008 volldig over kan naar de nieuwe locatie.