Belangenvereniging Den Dolder


1 april 2021

Gebiedsvisie Almataterrein in verband met komst Politieacademie staat op de agenda van de gemeenteraad.

Katina 21:10

Op 22 April zal de gemeenteraad zich buigen over de gebiedsvisie van het Almataterrein.
Zie voor alle informatie en stukken: https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/almata-politieacademie

Bethesda. Voorlopige voorziening afgewezen.

Katina 21:07

Op 25 maart 2021 wees de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht de voorlopige voorziening af.
Omwonenden zetten het bezwaar nog wel door.
Ondertussen zijn er gesprekken op gang gekomen tussen omwonende en de partij die het woon/zorg complex gaat exploiteren, in de hoop tot een compromis te komen.

22 maart 2021

Petitie Red Zeist, voor behoud groene en dorpse karakter Zeist en zijn buurten.

Katina 13:27

De Stichting Beter Zeist en alle belangenverenigingen van de wijken en buurten in Zeist, zijn een petitie gestart voor het behoud van het groene en dorpse karakter van Zeist en zijn wijken/buurten. Ook Den Dolder.
Wij bevelen deze petitie van harte aan.

https://beterzeist.com/petitie/

Wat is er namelijk aan de hand?
Zonder enige vorm van inspraak of burgerparticipatie hebben bestuurders, waaronder de wethouder van Zeist, hun handtekening gezet onder het document Utrecht Nabij. Dat is een plan dat uitgaat van de bouw van 125.00 woningen in de regio Utrecht en het aantrekken van 80.000 tot 100.000 nieuwe banen hoogwaardige werkgelegenheid.
Zeist moet daarin een belangrijke functie krijgen. Het wordt de grootse groeikern. Dat er in de regio huizen gebouwd worden voor jongeren en groepen die moeilijk aan een woning komen is logisch. Maar dat men daarnaast, in deze regio die qua werkgelegenheid toch al tot de top van Nederland behoort, nog verder inzet op meer, meer, meer, en dat Zeist daarvoor een belangrijke groeikern moet worden, dáár zit de crux. En dat alles op basis van afspraken op bestuurlijk niveau waar de burger buiten gehouden is.

Zie hieronder ook het persbericht van de Stichting Beter Zeist


Terugblik op digitale inspraakavonden Omgevingsvisie

Katina 12:50

Op 15 februari en 3 maart zijn in Zeist de digitale inspraakavonden gehouden over de Omgevingsvisie.
Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 wordt de omgevingsvisie het basisdocument voor het omgevingsbeleid. Zo ook in Zeist. Een belangrijk document dus. Belangrijke inspraakavonden dus.
Het werd een gênante vertoning. Het volgende viel op:
In de maanden voor 15 februari konden mensen vlaggetjes op de kaart van Zeist zetten met wat zij op dit plek belangrijk vonden. De weergave die daarvan te zien was tijdens de bijeenkomst van 15 februari, kwam niet overeen met datgene wat op de vlaggetjes stond.
De 15e was er per wijk 2 x 10 minuten de mogelijkheid om belangrijke waarden voor de wijk te formuleren. Dat is natuurlijk veel te kort. Daarom stuurde de BDD kort na die avond, een lijst met waarden na.
Link hier voor die lijst

Deze lijst had op 3 maart echter de begeleiders van de volgende inspraakavond niet bereikt.
Op die avond wilde men in 10 minuten per wijk even snel de drie belangrijkste waarden kiezen. Ze hadden al een voorzet gedaan. Voor Den Dolder was dat natuur, openbaar vervoer en ondernemerschap. Wij kregen visioenen van nieuwe kantoorpanden bij het station! Dat past goed bij de afspraken over de plannen met de hele regio, waar de wethouder ook zijn handtekening onder gezet heeft.
3 Maart ging iedereen dwars, Niet alleen de insprekers uit Den Dolder. Er is geweigerd waarden te prioriteren.
Temeer dat de gemeente vaag deed over de status van de omgevingsvisie. En over de vraag wat nou waarden waren die in de omgevingsvisie thuishoorden en wat er later geregeld moet worden in een omgevingsplan etc.
Daar wil men eerst duidelijkheid over.
En tenslotte het gegoochel met termen. Omgevingsvisie is de wettelijk term maar de gemeente spreekt over over ruimtekaart en waardenkaart. Wat is wat? En wat is de status? En hoe gaat de overgang van de in het verleden vastgestelde structuurvisies voor de diverse wijken naar de nieuwe visies?

Inmiddels hebben diverse groepen/wijken, waaronder de BDD, een brief naar de Raad geschreven en heeft de D’66 vragen gesteld. Bij deze vindt u de brief van de BDD, de brief van de Werkgroep Natuurlijk Zeist West die de zaak juridisch goed heeft opgeschreven en de Raadsvragen van de D’66.

Ondanks alle kritiek heeft de gemeente nu een ruimtekaart gepresenteerd met haar eigen samenvatting alle waarden. Reageren kan tot eind april. Dat zullen we zeker doen.

4 maart 2021

Dolders Nieuws in Stadspers 3 maart 2021

Katina 21:20

Twee pagina’s Dolders Nieuws in de stadspers van 3 maart 2021.

Natuurlijk met een bestuursbericht.

Ook aandacht voor de WA Hoeve, onder andere voor de Raadsvergadering van 16 februari, waarin een motie van Nieuw Democratisch Zeist en Seyst.nu om de Planbegeleidingsgroep meer invloed te geven en het dorp beter te informeren helaas verworpen werd.

En een uitgebreid stuk over de ontwikkelingen op het Bethesda terrein, met aandacht voor de gesprekken die op gang zijn gekomen tussen de omgeving en de toekomstige exploitant van het terrein.

Tevens het persbericht van Fivoor dat de buurtcoaches in vanaf ’s middags vanaf 3 uur en ’s avonds actief blijven in het dorp.
Lees hier:

6 februari 2021

Gemeente start Besluitvorming Omgevingsvisie weer op. 15 februari en 3 maart inspraakmogelijkheid

Katina 18:03

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet gelden. Die vervangt dan de wet op de Ruimtelijke Ordening en andere ruimtelijke ordeningswetten.
Voor de nieuwe Omgevingswet is het belangrijkste kerndocument de omgevingsvisie.
Die moet voor Zeist dus af zijn voor 1 januari 2022.
In de nieuwe Omgevingswet is de positie van de burger niet sterk. Voorafgaand aan een omgevingsvisie moet er inspraak zijn, maar de wet schrijft niet voor hoe. Ook is er tegen een omgevingsvisie geen bezwaar of beroep mogelijk. Terwijl het later, bij het vaststellen van bestemmingsplannen etc, wel het basisdocument is, waaraan wordt getoetst.

Voorjaar 2020 begon de gemeente aan de inspraak voor de omgevingsvisie. Mensen werden per brief en digitaal uitgenodigd om op een omgevingskaart een pijl te zetten bij iets wat voor hen van waarde was, en een opmerking te plaatsen.
Op Waardekaart – Om Zeist kunt u zien wat er zoal is ingevuld.
Toen voel de inspraak stil vanwege corona.

Nu pakt de gemeente de inspraak toch maar weer op. Het moet namelijk voor 1 januari 2022 af zijn!
15 februari en 3 maart vergadert de gemeente er over verder met de burgers. Uiteraard digitaal. Iedereen kan zich opgeven.

Let op: De omgevingsvisie moet ook weer passen in visies van hogere kaders. De meest gemene daarvan is de visie die met de regio is afgesproken. Zonder een snippertje inspraak van burgers.
Daar is afgesproken dat de Regio Utrecht een groeiregio worden.
Voor Zeist Noord is een huizenbouwopgave afgesproken van maximaal 5000 huizen. (Zie Eind Rapport Utrecht Nabij pag 91, via https://www.programma-uned.nl/nieuws/1821408.aspx en dan doorklikken naar documenten).
Reden voor elke burger om met zijn neus boven op de ontwikkelingen rond de omgevingsvisie te zitten.

Zie hier de uitnodiging van de gemeente voor de bijeenkomsten op 15 februari en 3 maart.
En voor de eerste aanzet van de gemeente. (Den Dolder is pagina 4 van 6)

Bethesda

Katina 17:18

Op 22 december 2020 is een een omgevingsvergunning verleend voor bouwen, wijzigen monument en kappen op het Bethesdaterrein.
Buurtbewoners tekenen bezwaar aan, de Belangenvereniging Den Dolder ook.

Op 1 februari hebben omwonenden bij de Rechtbank Utrecht een voorlopige voorziening aangevraagd, die is toegewezen. Daarmee is het bouwplan geschorst. Er kan dus voorlopig niet worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. De bezwaartermijn op de omgevingsvergunning is van gemeentewege met vier weken verlengd, dus tot eind februari. 

De gemeente stelt nu (weer) een overleg voor. Deze keer niet tussen de projectontwikkelaar en omwonenden, maar tussen het bedrijf dat het woonzorgcentrum wil gaan exploiteren en omwonenden.

Wordt vervolgd.

31 januari 2021

Datum Raadsinformatiebijeenkomst en een nieuwe raadsinformatiebrief over WA Hoeve: 11 februari

Katina 18:21

Dit bericht is een aanvulling op het bericht van 16 januari over de WA Hoeve (zie hieronder).
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een nieuwe brief over de WA Hoeve aan de Gemeenteraad gestuurd. RIB 2021.018

Het verzoek aan de Raad luidt om afspraak, dat de bouw stopt als deze voor Altrecht 15 miljoen heeft opgebracht, te schrappen. Doel hiervan is het ontwikkelen van de zorgkern.

Op 11 februari 20.00 uur, is hierover een openbare informatieavond in de gemeenteraad. Opgeven via de raadsgriffie@zeist.nl

16 januari 2021

WA Hoeve onderwerp van bespreking in de Gemeenteraad.

Katina 21:15

Binnenkort komt er in de gemeenteraad een open informatieavond over de WA Hoeve.

Wat is er aan de hand?
Op 20 december 2020 heeft de wethouder een Raadsinformatiebrief naar de Raad gestuurd RIB 2020.224 (bijlage) Een goede lezer haalt daaruit dat, nu Altrecht heeft aangegeven ook de zorgkern vóór 2027 te verlaten, de gemeente zich klaarmaakt om dat gebied te gaan ontwikkelen.

“” Ehhh, wacht even! Hoezo? Er zijn al afspraken over de zorgkern.”

Even terug in de tijd.
Tussen najaar 2015 en eind 2016 heeft een projectgroep, bestaande uit 30 dorpsbewoners,  hard gewerkt aan een gebiedsvisie voor het WA terrein. Vele avonden en enkele zaterdagen. Het héle terrein. Middenas, Noord- en Zuidvlak én de zorgkern! De weg naar de gebiedsvisie ging niet over rozen. Men werd het niet eens over het aantal huizen. Als klap op de vuurpijl besloot de Gemeenteraad, toen het voorstel af was, de woonvisie erin op te nemen, terwijl aan de voorzijde uitdrukkelijk was toegezegd dat deze niet van toepassing zou zijn.  Enfin. Lang verhaal kort… Uiteindelijk is de gebiedsvisie vastgesteld, met een compromis.

Op 17 januari 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast. Het héle terrein zou in 10 à 15 jaar ontwikkeld worden. In plaats van een aantal huizen te noemen werd vastgesteld dat het gebied stapsgewijs ontwikkeld zou worden en dat de huizenbouw zou stoppen als het gebied 15 miljoen had opgebracht. Dit was het bedrag dat Altrecht nodig had om uit de kosten te komen. Er werd zelfs vastgesteld hoe de kosten berekend zouden worden. Een Planbegeleidingsgroep (PBG) is in het leven  geroepen om dit proces te begeleiden en de stappen te toetsen aan de gebiedsvisie.

Inmiddels heeft Altrecht de Middenas en Noord- en Zuidvlak samen verkocht voor 17 miljoen.

De gemeente informeerde de Raad doodleuk (en zonder voorafgaand de PBG om advies te vragen) dat er nu nagedacht gaat worden over de ontwikkeling van de zorgkern. Reden voor de PBG en de Belangenvereniging Den Dolder om bij de Raad aan de bel te trekken.

Dinsdag 14 januari hebben de BDD en de planbegeleidingsgroep aandacht voor deze problematiek gevraagd in het spreekuur van de Raad. Dit heeft geleid tot het beleggen van de open avond (op 28 januari), die ook weer is uitgesteld omdat de wethouder een aanvullende brief heeft toegezegd.

Wie de gebiedsvisie weer wil lezen: ‘gebiedsvisie WA-Hoeve’ op google. Lees vooral hoofdstuk 8.


22 december 2020

Fivoor en Altrecht verlaten WA terrein voor 2027. Hoe nu verder met de ontwikkeling van de WA Hoeve

Katina 16:05

Fivoor en Altrecht hebben te kennen gegeven het WA terrein uiterlijk per 1 januari 2027 te verlaten.

De projectontwikkelaar die het terreinen van Altrecht kocht, stelde die eis. Deze ontwikkelaar wilde niet gaan bouwen voor er duidelijkheid over de vertrekdatum was.

Zie voor de nieuwsbrief waarin dit wordt aangekondigd

Met deze aankondiging kan de ontwikkeling van de WA Hoeve beginnen.
Eerst de Middenas, daarna het Noord- en Zuidvlak.
In de gebiedsvisie is afgesproken dat de bouw stopt als het terrein 15 miljoen euro heeft opgebracht. Met de verkoop aan de projectontwikkelaar is dat rond. Toch ontstaat nu discussie over de vraag naar de ontwikkeling van de zorgkern die pas in 2027 vrijkomt. Minder huizen op Noord en Zuid en een beetje op de zorgkern? Of gewoon extra bouwen op de zorgkern?

De gemeente heeft op raadsvragen hierover, antwoorden gegeven. Deze antwoorden zijn in vaagtaal en voor meerdere uitleg vatbaar.