Belangenvereniging Den Dolder –


1 april 2021

Bethesda. Voorlopige voorziening afgewezen.

Category: bethesda,Bouwplannen,Geen categorie – Katina 21:07

Op 25 maart 2021 wees de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht de voorlopige voorziening af.
Omwonenden zetten het bezwaar nog wel door.
Ondertussen zijn er gesprekken op gang gekomen tussen omwonende en de partij die het woon/zorg complex gaat exploiteren, in de hoop tot een compromis te komen.

4 maart 2021

Dolders Nieuws in Stadspers 3 maart 2021

Category: Bestuursverslagen,bethesda,Veiligheid,wa hoeve – Katina 21:20

Twee pagina’s Dolders Nieuws in de stadspers van 3 maart 2021.

Natuurlijk met een bestuursbericht.

Ook aandacht voor de WA Hoeve, onder andere voor de Raadsvergadering van 16 februari, waarin een motie van Nieuw Democratisch Zeist en Seyst.nu om de Planbegeleidingsgroep meer invloed te geven en het dorp beter te informeren helaas verworpen werd.

En een uitgebreid stuk over de ontwikkelingen op het Bethesda terrein, met aandacht voor de gesprekken die op gang zijn gekomen tussen de omgeving en de toekomstige exploitant van het terrein.

Tevens het persbericht van Fivoor dat de buurtcoaches in vanaf ’s middags vanaf 3 uur en ’s avonds actief blijven in het dorp.
Lees hier:

6 februari 2021

Gemeente start Besluitvorming Omgevingsvisie weer op. 15 februari en 3 maart inspraakmogelijkheid

Category: bethesda,Geen categorie – Katina 18:03

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet gelden. Die vervangt dan de wet op de Ruimtelijke Ordening en andere ruimtelijke ordeningswetten.
Voor de nieuwe Omgevingswet is het belangrijkste kerndocument de omgevingsvisie.
Die moet voor Zeist dus af zijn voor 1 januari 2022.
In de nieuwe Omgevingswet is de positie van de burger niet sterk. Voorafgaand aan een omgevingsvisie moet er inspraak zijn, maar de wet schrijft niet voor hoe. Ook is er tegen een omgevingsvisie geen bezwaar of beroep mogelijk. Terwijl het later, bij het vaststellen van bestemmingsplannen etc, wel het basisdocument is, waaraan wordt getoetst.

Voorjaar 2020 begon de gemeente aan de inspraak voor de omgevingsvisie. Mensen werden per brief en digitaal uitgenodigd om op een omgevingskaart een pijl te zetten bij iets wat voor hen van waarde was, en een opmerking te plaatsen.
Op Waardekaart – Om Zeist kunt u zien wat er zoal is ingevuld.
Toen voel de inspraak stil vanwege corona.

Nu pakt de gemeente de inspraak toch maar weer op. Het moet namelijk voor 1 januari 2022 af zijn!
15 februari en 3 maart vergadert de gemeente er over verder met de burgers. Uiteraard digitaal. Iedereen kan zich opgeven.

Let op: De omgevingsvisie moet ook weer passen in visies van hogere kaders. De meest gemene daarvan is de visie die met de regio is afgesproken. Zonder een snippertje inspraak van burgers.
Daar is afgesproken dat de Regio Utrecht een groeiregio worden.
Voor Zeist Noord is een huizenbouwopgave afgesproken van maximaal 5000 huizen. (Zie Eind Rapport Utrecht Nabij pag 91, via https://www.programma-uned.nl/nieuws/1821408.aspx en dan doorklikken naar documenten).
Reden voor elke burger om met zijn neus boven op de ontwikkelingen rond de omgevingsvisie te zitten.

Zie hier de uitnodiging van de gemeente voor de bijeenkomsten op 15 februari en 3 maart.
En voor de eerste aanzet van de gemeente. (Den Dolder is pagina 4 van 6)

Bethesda

Category: bethesda,Bouwplannen,Geen categorie – Katina 17:18

Op 22 december 2020 is een een omgevingsvergunning verleend voor bouwen, wijzigen monument en kappen op het Bethesdaterrein.
Buurtbewoners tekenen bezwaar aan, de Belangenvereniging Den Dolder ook.

Op 1 februari hebben omwonenden bij de Rechtbank Utrecht een voorlopige voorziening aangevraagd, die is toegewezen. Daarmee is het bouwplan geschorst. Er kan dus voorlopig niet worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. De bezwaartermijn op de omgevingsvergunning is van gemeentewege met vier weken verlengd, dus tot eind februari. 

De gemeente stelt nu (weer) een overleg voor. Deze keer niet tussen de projectontwikkelaar en omwonenden, maar tussen het bedrijf dat het woonzorgcentrum wil gaan exploiteren en omwonenden.

Wordt vervolgd.

18 oktober 2020

Dassen op en om het Bethesdaterrein

Category: bethesda,Geen categorie – Katina 21:34

Omwonenden van het Bethesdaterrein hebben nachtelijke video-opnames van Dassen bij het terrein en hebben bij de gemeente aandacht gevraagd voor de natuurbeschermingsregels over Dassen.

Antwoorden gemeente op raadvragen over het Bethesda terrein.

Category: bethesda,Geen categorie – Katina 21:29

De gemeente heeft op vragen van de VVD, PvdA en Nieuw Bemocratiesch Zeist over het Bethesdaterrein antwoord gegeven.

Kort door de bocht luidt het antwoord dat de reden van een wijziging van het bestemmingsplan, niet meer te achterhalen valt en waarschijnlijk voortkomt uit een verschrijving. Maar dat het bestemmingsplan volgens de juiste procedure door de Raad geloodsd is, dus dat er nu niets meer aan te doen is en een bouwvergunning nu waarschijnlijk verleend moet worden.

7 september 2020

Beantwoording Raadvragen Bethesdaterrein

Category: bethesda,Geen categorie – Katina 11:12

Bij schrijven van 23 juni 2020 zijn de raadsvragen over de gang van zaken rond de wijziging van het bestemmingsplan van het bethesdaterrein beantwoord.
De antwoorden zijn nog niet erg verhelderend en concreet.

16 juni 2020

Bethesdaterrein raadsvergadering 14 mei 2020

Category: bethesda,Geen categorie – Katina 09:52

Op 14 mei 2020 is in de Raad een motie besproken om, voor verdere stappen in het dossier “Bethesdaterrein” eerst eens een verkeersonderzoek te doen over de golgen van debouw van 122 woon/zorgeenheden voor het verkeer op de Palzerweg.

Want we zitten ook met de afsluiting van het spoort en de provincie die in al zijn wijsheid een snelfietsroute over de Paltzerweg heeft verordonneerd.

Na een boeiend discussie is de motie uiteindelijk ingetrokken maar heeft de wethouder toegezegd (eindelijk) eens met de tukken te komen rond de “koude”omzetting van het bestemmingsplan indertijd., die bij nader inzien geen koude omzetting was, plus alle stukken sindsdien. En de toezegging om te onderzoeken wat het zou kosten als er nu weer een nieuw bestemmingsplan zou worden gemaakt. Kortom: Er lijkt eindelijk ruimte voor discussie. Daarna is de motie ingetrokken om eventueel tzt weer te worden ingediend.

Kijk en luister hier: minuut 0.40 t/m 1.16
https://www.youtube.com/watch?v=aTgg8I1O7go

in aansluiting hierop is door de PvdA aan B&W verzocht om een grote informatiebijeenkomst over het Bethesda terrein te organiseren.