Belangenvereniging Den Dolder –


19 februari 2023

Zienswijze tegen wijziging kaart wat wel en geen bebouwde kom is, in de zin van de Wet Natuurbescherming.

Category: Geen categorie – Katina 11:44

Het begrip bebouwde kom komt in vele wetten voor. En steeds betekent het net even iets anders. Zo is er ook het begrip Bebouwde Kom in de Wet Natuurbescherming. In die wet betekent het begrip Bebouwde Kom, dat de gemeente over kapvergunningen gaat en niet de provincie. Wat bebouwde kom is, een wat niet staat op een kaart. De gemeente Zeist wil de deze kaart nu herzien vanwege actualisatie (updaten) en digitalisering. Daarmee verandert de kaart ook. Dit houdt voor Den Dolder in dat een groot deel van de WA Hoeve op de nieuwe kaart ‘binnen de bebouwde kom’ komt te liggen, terwijl het er nu nog buiten ligt. Dat betekent dat het in principe veel makkelijker wordt om bomen te kappen (en niet te compenseren). Omdat er flinke woningbouwplannen zijn in dit gebied zou dit wellicht ten koste kunnen gaan van de natuur en de hoeveelheid bomen. We hebben een zienswijze tegen deze wijziging van de kaart geschreven en daarin bezwaar geuit tegen het moment van aanpassing van de kaart. Wij stellen voor voor dit pas te doen nadat de bestemmingsplannen voor woningbouw in het gebied zijn vastgesteld en niet op voorhand al.

28 november 2022

Zienswijze BDD in verband met routekaart nieuwe energie

Category: Geen categorie – Katina 10:55

We hebben een zienswijze ingediend over de geactualiseerde ‘Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist’ van november 2022. De Routekaart gaat over de ambities die de gemeente Zeist heeft op het gebied van duurzaamheid en schone energie. We steunen het grootste deel van de doelen en uitgangspunten hierin. We hebben moeite met de genoemde optie om restwarmte te benutten voor een warmtenet voor woningen of bedrijven vanuit de Remia fabriek, die midden in het dorp staat. Deze optie wordt als weinig kansrijk gezien maar toch 10 keer genoemd in het document, en dat vinden we bezwaarlijk. De Remia fabriek past in onze ogen steeds minder goed in de steeds dichter bevolkte omgeving van Den Dolder. Langdurige investeringen moet je dan niet willen.

18 november 2022

Petitie W.A. Hoeve

Category: Geen categorie – Katina 10:54

Hierbij attenderen wij u op onderstaande petitie over de bouwplannen op de Willem Arntsz Hoeve. Zoals bekend zal de WA Hoeve worden herontwikkeld. Daarvoor is in 2017 een gebiedsvisie vastgesteld door de Raad en worden er op dit moment bouwplannen ontwikkeld.  

Een nieuwe belangenorganisatie: “Vrienden van de WA Hoeve”, is van mening dat de bouwplannen te vergaand zijn en te veel ten koste van de natuur gaan.

Door de “Vrienden van de WA hoeve” zijn een alternatief plan en een petitie opgesteld, die wij ook bij onze leden onder de aandacht willen brengen.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar hun site: https://www.vriendenvandewahoeve.nl

De petitie kunt u tekenen via https://willemarntszhoeve.petities.nl/

30 juni 2022

Omgevingsvisie, vervolg

Category: Geen categorie – Katina 10:53

Zoals u in eerdere berichten kunt lezen, waren de BDD en alle andere wijk- en buurtverenigingen van Zeist, buitengewoon ontevreden over de wijze waarop de gemeente de wettelijk verplichte burgerparticipatie bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, vorm geeft. Tot nu toe was dat om te huilen.

Op het officiële voornemen tot de omgevingsvisie zijn dan ook vele officiële zienswijzen binnengestroomd bij de gemeente.
De BDD diende ook haar zienwijze in, zie een eerder bericht op deze site.
Daarnaast wilde de BDD het ook positiever aanpakken en schreef het een brief naar de nieuwe gemeenteraad met een toekomstvisie voor het dorp. Zie ook hiervoor een eerder bericht op deze site.

De gemeente had al bijna een nota van beantwoording klaar op alle zienswijzen. Voor je het weet vindt de discussie dan alleen nog maar schriftelijk plaatst. Dat zou betekenen: Wéér geen echte participatie, wéér geen gesprek, wéér geen dialoog. De nieuwe Gemeenteraad gaf gelukkig te kennen dat het zich eerst eens wilde inlezen op de problematiek van de omgevingsvisie. Uitstel van besluitvorming dus.
Daarop hebben alle wijk- en buurtverenigingen (ook de BDD) op 9 juni maar weer een brief aan de Gemeenteraad van Zeist geschreven, waarin de gang van zaken in chronologische volgorde nog eens werd opgesomd en waarin gevraagd werd om een participatief beantwoordingsproces. Het gaat dus om de beantwoording van de ingebrachte zienswijzen. Ook werd verzocht om, in vervolg op dat proces, een brede dialoogbijeenkomst in de Gemeenteraad te houden over de gerezen dilemma’s.

Zie hieronder voor de brief.

Dat lijkt resultaat te hebben gehad.
Op 23 juni 2022 is in de Gemeenteraad afgesproken dat:
Het College van B&W een voorstel aan de Raad zal doen voor een meer participatieve behandeling van de bedenkingen.
De Raadswerkgroep Omgevingswet zal daarop reageren”.
Ook zal de Raadswerkgroep Omgevingswet een proces ontwerpen hoe de omgevingsvisie met goede participatie van de burger kan worden uitgewerkt naar omgevingsplannen, -programma’s en wijkvisies. Voor dat laatste heeft de BDD, in de toekomstvisie die naar de nieuwe gemeenteraad is gestuurd, al een groot deel van zijn huiswerk klaar!

Voor dit resultaat dat de Gemeenteraad open staat voor een beter inspraaktraject, gaat onze dank onder andere ook uit naar de Stichting Beter Zeist die veel coödineert op dit punt en raadsleden Freerk André de La Porte en Carlo Fiscalini die zich al langere tijd hard maken voor een beter burgerparticipatieproces bij de omgevingsvisie.

11 mei 2022

Op 22 maart vond de eerste ledenvergadering na de coronatijd plaats.Daarin keken we terug op de jaren 2019, 2020 en 2021.

Category: Geen categorie – Katina 10:52

De jaarrekeningen over die jaren werden goedgekeurd.

Ook werden de nodige bestuurswisselingen besproken en geaccordeerd.
– Voorzitter Rob Zee, is afgetreden, wegens verhuizing naar Dronten.
– Hetty Beekman, die in 2019 is toegetreden tot het bestuur, is benoemd tot de nieuwe voorzittter.
– De termijn van Jan Scherphuis (secretaris) loopt nog tot september 2023.
– De termijn van Richard van Oeffel tot september 2022.
– Katina Paul is afgetreden als bestuurslid, en blijft als actief lid hand- en spandiensten leveren.
– Tom Haagmans is benoemd als nieuw bestuurslid. Hij heeft zichzelf voorgesteld:
Tom Haagmans is 61 jaar, vader van twee kinderen, woont in De Hulsthorst aan de Paltzerweg en ook  in de wijk La Gracia in Barcelona. Hij heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Hij is directeur/eigenaar van een bouw- en ontwikkelingsbedrijf van maatschappelijk vastgoed geweest van 1990 tot 2021. Tevens is hij Arbiter bij de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen in Utrecht. Ook is hij Voorzitter van diverse VVE’s. Hij is investeerder/belegger. Zijn hobby’s zijn:  R5,  Padel (SHOT Zeist), Spinning, De Mediterrané

Vervolgens keken we terug op de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur de afgelopen jaren mee bezig geweest is, te weten:
Drieluik/Nieuwe Verbindingen in verband met sluiting spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer Veiligheid in verband met Fivoor/Altrecht, en verbinding met het dorp van deze instellingen.
Ontwikkeling WA Hoeve (“Bosch & Hei”)
Omgevingsvisie
Ontwikkeling Bethesda (Schagen/Orpea)
Herinrichting  Paltzerweg  
Overig.

Het was een geanimeerde discussie die onder andere geleid heeft tot de toekomstvisie van Den Dolder, die naar de gemeenteraad is gestuurd in verband met de coalitiebesprekingen. Zie het vorige bericht op deze site.

Na afloop was er een geanimeerde borrel ter afscheid van Rob Zee, die aan de wieg gestaan heeft van de belangenvereniging. Bij deze borrel waren veel leden van de vereniging en de nodige mensen van de gemeente(politiek) aanwezig.

Op 22 maart vond de eerste ledenvergadering na de coronatijd plaats.
Daarin keken we terug op de jaren 2019, 2020 en 2021.

De jaarrekeningen over die jaren werden goedgekeurd.

Ook werden de nodige bestuurswisselingen besproken en geaccordeerd.
– Voorzitter Rob Zee, is afgetreden, wegens verhuizing naar Dronten.
– Hetty Beekman, die in 2019 is toegetreden tot het bestuur, is benoemd tot de nieuwe voorzittter.
– De termijn van Jan Scherphuis (secretaris) loopt nog tot september 2023.
– De termijn van Richard van Oeffel tot september 2022.
– Katina Paul is afgetreden als bestuurslid, en blijft als actief lid hand- en spandiensten leveren.
– Tom Haagmans is benoemd als nieuw bestuurslid. Hij heeft zichzelf voorgesteld:
Tom Haagmans is 61 jaar, vader van twee kinderen, woont in De Hulsthorst aan de Paltzerweg en ook  in de wijk La Gracia in Barcelona. Hij heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Hij is directeur/eigenaar van een bouw- en ontwikkelingsbedrijf van maatschappelijk vastgoed geweest van 1990 tot 2021. Tevens is hij Arbiter bij de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen in Utrecht. Ook is hij Voorzitter van diverse VVE’s. Hij is investeerder/belegger. Zijn hobby’s zijn:  R5,  Padel (SHOT Zeist), Spinning, De Mediterrané

Vervolgens keken we terug op de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur de afgelopen jaren mee bezig geweest is, te weten:
Drieluik/Nieuwe Verbindingen in verband met sluiting spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer Veiligheid in verband met Fivoor/Altrecht, en verbinding met het dorp van deze instellingen.
Ontwikkeling WA Hoeve (“Bosch & Hei”)
Omgevingsvisie
Ontwikkeling Bethesda (Schagen/Orpea)
Herinrichting  Paltzerweg  
Overig.

Het was een geanimeerde discussie die onder andere geleid heeft tot de toekomstvisie van Den Dolder, die naar de gemeenteraad is gestuurd in verband met de coalitiebesprekingen. Zie het vorige bericht op deze site.

Na afloop was er een geanimeerde borrel ter afscheid van Rob Zee, die aan de wieg gestaan heeft van de belangenvereniging. Bij deze borrel waren veel leden van de vereniging en de nodige mensen van de gemeente(politiek) aanwezig.

4 mei 2022

Toekomstvisie BDD voor Den Dolder naar de nieuwe Gemeenteraad gestuurd in verband met de coalitiebesprekingen.

Category: Geen categorie – Katina 10:51

In vervolg op onze zienswijze op de omgevingsvisie en de verkiezingen heeft de belangenvereniging Den Dolder op eigen initiatief haar toekomstvisie voor het dorp gestuurd naar de nieuwe gemeenteraad.

Bij deze

28 februari 2022

Zienswijze over omgevingsvisie ingediend.

Category: Geen categorie – Katina 10:50

De Belangenvereniging Den Dolder heeft een zienswijze over de concept omgevingsvisie ingediend.

23 februari 2022

Stadspers 23 februari 2022: 2 pagina’s van de belangenvereniging Den Dolder.

Category: Geen categorie – Katina 10:46

In de stadspers van 23 februari 2022 verschenen 2 pagina’s berichten van de belangenvereniging.

Er is aandacht voor de concept omgevingsvisie, voor de nieuwe verbindingen, voor de Paltzerweg, de verduurzaming van Den Dolder Zuid, de bijeenkomst die avond voor het verkiezingsdebat in het dorp en een bestuursbericht.

18 februari 2022

Verkiezingsdebat 23 februari 2023. Komt allen!

Category: Geen categorie – Katina 10:45

Volgens vaste traditie organiseert de Belangenvereniging Den Dolder een verkiezingsdebat, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Woensdag 23 februari, van 20.00 tot 22.00 uur,
Zaal is om 19.30 uur open.
In De Kameel. Dolderseweg 167 Den Dolder.

Hier leggen de kandidaten voor de gemeenteraad van de verschillende partijen wat zij vinden van Dolderse kwesties, zoals

  • de ontwikkeling van de WA Hoeve,
  • De afwikkeling van het verkeer nu het spoor in de toekomst sluit,
  • Veiligheid,
  • De omgevingsvisie, voor zover het Den Dolder betreft.
  • Etc.

Alle bewoners van Den Dolder zijn van harte welkom.
We vragen wel een corona toegangsbewijs.

18 oktober 2021

Bijpraten over omgevingsvisie na dialoog belangenverenigingen en gemeenteraad

Category: Geen categorie,omgevingsvisie – Katina 17:12

Het afgelopen voorjaar heeft de gemeente inspraakrondes gehouden over de omgevingsvisie.e omgevingsvisie, wordt met de nieuwe omgevingswet, het belangrijkste stuk waaraan in de toekomst bestemmingsplannen etc worden getoetst.
Uiteraard hebben bestuursleden van de belangenvereniging hieraan deelgenomen. Gelukkig ook een paar andere mensen uit de gemeente. De inspraak viel ons, als belangenvereniging, tegen. Er werd in 2x 10 minuten opgehaald wat wij belangrijke waarden vonden. Het was zo mager dat wij ze maar nagestuurd hebben. Vervolgens heeft er geen enkele inspraak plaatsgevonden over hoe die waarden tegen elkaar moeten worden afgewogen. Je kunt wel groen en economisch dynamisch én goed bereikbaar én leuk voor jonge gezinnen én dorps karakter willen, maar hoe weegt de gemeente straks een en ander tegen elkaar af?  Dáár gaat het om. In de “ruimtekaart” die de gemeente gemaakt heeft naar aanleiding van de inspraak staan de genoemde waarden in verschillende kadertjes, zonder dat duidelijk is wat die kadertjes betekenen, etc. Op 8 april heeft de BDD daarover een brief geschreven. Daarin hebben we onder andere de waarden gelegd naast de structuurvisie van 2011, die tot stand is gekomen met inspraakrondes van de bevolking. Wat is daar eigenlijk van terecht gekomen? Wij riepen ook de vraag op: “Waarom konden er in de oude structuurvisies wel, met inspraak van de bevolking, keuzes gemaakt worden, en gebeurt dat in de nieuwe omgevingsvisie niet?”  

De inspraak tot nu toe voldoet absoluut niet aan de wettelijke eis van de nieuwe omgevingswet, die eist niet alleen dat er waarden geïnventariseerd worden (wat vinden bewoners belangrijk?) , maar ook dat er inspraak is over de voorgenomen ontwikkeling en het voorgenomen te voeren integrale beleid.

Zie voor de ruimtekaart, door ons geschreven brieven etc, onze eerdere berichten op deze site. De laatste is van 2 juni 2021.

De omgevingsvisie wordt leidend voor alles wat met de omgeving te maken heeft. Omgevingsvisie en de daaraan ten grondslag liggende inspraak moet gaan over het integrale beleid. Huizenbouw, natuur, verkeer, wegen, mobiliteit, plek voor zonnepanelen en windturbines, noem maar op. Dus zou je denken: eerst de omgevingsvisie, met inspraak bewoners, daarna de deelonderwerpen.

En wat gebeurt er in dit jaar, voorafgaand aan de invoering van de omgevingsvisie? Het ene deelplan na het andere wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. De energietransitie, het mobiliteitsplan, en nog veel erger…. De propositie van Zeist. Dat plan sluit aan bij het plan “Utrecht Nabij” Utrecht en randgemeenten om 125.000 nieuwe woningen te bouwen en 80.000 hoogwaardige nieuwe banen te creëren . Nieuwe banen die weer nieuwe mensen van buiten de regio moeten aantrekken. Dat hebben wethouders samen bekokstoofd, zonder inspraak van de bevolking.

Eerst dit soort plannen vaststellen daarna nog eens een omgevingsvisie voor Zeist maken, is de verkeerde volgorde.

Wij waren niet de enige belangenvereniging met zorgen. Gelukkig werken alle belangenverenigingen in Zeist samen in een overlegplatform dat is opgezet door de Stichting Beter Zeist.
Gecoördineerd door deze stichting is op 14 september de petitie Red Zeist aan de Gemeenteraad aangeboden: (zie hiervoor op onze site) Deze petitie had 2000 handtekeningen.

Ook hebben de belangenverenigingen van alle wijken brieven naar de gemeenteraad geschreven. Van de BDD was dat de brief van 8 april 2021 (zie bericht van 2 juni op deze site). De belangenverenigingen verzochten de Gemeenteraad om de inspraak  beter vorm te geven en de juiste volgorde van plannen te hanteren.

Dit heeft geleid tot een dialoog tussen de belangenverenigingen en gemeenteraadsleden op 14 oktober jongstleden, waarin ook voorstellen werden gedaan hoe het eter zou kunnen.  Er is in elk geval naar ons geluisterd. Een aantal gemeenteraadsleden wilden zelf beslissen dat het anders moet, een aantal nadere gemeenteraadsleden wilden eerst met de wethouder overleggen en weer anderen wilden eerst binnen de werkgroep omgevingsvisie van de Raad. Op zich heeft de gemeenteraad absoluut het recht om zelf te beslissen dat het anders moet. Maar ja… het politieke spel loopt soms anders.

Klik hier om de raadvergadering terug te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Ely27PPgtgA

om het bericht in het AD te lezen over de raadsvergadering. Opvallend is, dat de journalist ook al de omgevingsvisie en de propositie van Zeist verwart. Dat is nu net de crux. Die propositie moet niet zomaar omgevingsvisie worden. Dan eindigen we als groeikern in de Metropool Utrecht. En het kenmerk van een metropool is veel huizen, maar allemaal onbetaalbaar voor lage en middeninkomens.