Belangenvereniging Den Dolder


16 juni 2020

Verzoek in de Raad om voortgang overleg met bewoners over verkeersituatie in Den Dolder ivm Drieluik

Katina 10:00

De Raad heeft B&W verzocht om tempo te houden op het dossier verkeerssituatie in Den Dolder, in verband met toekomstige afsluiting spoor voor gemotoriseerd verkeer (Drieluik dossier)

Er was toegezegd dat er uitgebreid overleg zou plaatsvinden tussen het gemeentebestuur en de bewoners over de te treffen maatregelen.voorzieningen/herinrichting dorp ten gevolgen van deze sluiting. Graag het tempo erin houden.

Lees de brief hier:

Bethesdaterrein raadsvergadering 14 mei 2020

Katina 09:52

Op 14 mei 2020 is in de Raad een motie besproken om, voor verdere stappen in het dossier “Bethesdaterrein” eerst eens een verkeersonderzoek te doen over de golgen van debouw van 122 woon/zorgeenheden voor het verkeer op de Palzerweg.

Want we zitten ook met de afsluiting van het spoort en de provincie die in al zijn wijsheid een snelfietsroute over de Paltzerweg heeft verordonneerd.

Na een boeiend discussie is de motie uiteindelijk ingetrokken maar heeft de wethouder toegezegd (eindelijk) eens met de tukken te komen rond de “koude”omzetting van het bestemmingsplan indertijd., die bij nader inzien geen koude omzetting was, plus alle stukken sindsdien. En de toezegging om te onderzoeken wat het zou kosten als er nu weer een nieuw bestemmingsplan zou worden gemaakt. Kortom: Er lijkt eindelijk ruimte voor discussie. Daarna is de motie ingetrokken om eventueel tzt weer te worden ingediend.

Kijk en luister hier: minuut 0.40 t/m 1.16
https://www.youtube.com/watch?v=aTgg8I1O7go

in aansluiting hierop is door de PvdA aan B&W verzocht om een grote informatiebijeenkomst over het Bethesda terrein te organiseren.

15 mei 2020

Dolders nieuws13 mei 2020

Katina 14:42

13 mei heeft de belangenvereniging weer Dolsders Nieuws gepubliceerd in de Stadspers.

In de vorige stadspers berichtten wij over een brief die wij naar de minister hadden gestuurd met het verzoek om zijn toezegging tot 1 april 2020  geen zware gevallen te plaatsten in Den Dolder voor te zetten. De minister heeft naar aanleiding van onze brief aangegeven dit beleid in elk geval tot 1 oktober voort te zetten.

In die berichtgeving is een storende fout geslopen, waarvan Fivoor en het ministerie ons gevraagd hebben die te herstellen.
Wij gingen er vanuit dat er de laatste tijd in Den Dolder uitsluitend mensen werden behandeld vanuit vermogensdelicten, maar niet vanuit gewelds- of zedendelicten. Dit hadden wij zo begrepen in de mondelinge communicaties. Dit is onjuist. Een flink deel van de mensen  die zijn opgenomen bij Fivoor Den Dolder worden wel degelijk behandeld voor geweldsdelicten. Dit is te vinden op de site van Fivoor. Omdat wij best schrokken van dit bericht hebben we precies uitgezocht hoe het zat en de feiten allemaal nog eens op een rijtje gezet in deze uitgave van Dolders Nieuws.

Daarnaast volop aandacht voor de dodenherdenking. In Coronatijd, zonder publiek, extra stil en indrukwekkend.

Lees hier het nieuws

5 mei 2020

Dodenherdenking 4 mei 2020

Katina 11:37

De dodenherdenking van dit jaar stiller en indrukwekkender dan ooit aangezien er, in verband met het Coronavirus, behalve de kransleggers, niemand aanwezig was. Gelukkig was alles via de digitale weg te volgen.

En bij de bevrijdingsbank Den Dolder

27 maart 2020

Plannen voor het Bethesda terrein.

Katina 00:23

Een projectontwikkelaar wil het Bethesda terrein aan de Paltzerweg kopen en daar een woon/ zorg voorziening van maken met ongeveer 100 wooneenheden.

Dat is een groot project, waardoor het terrein voller komt te staan met hogere en meer massieve gebouwen dan tot nu toe. Ook zullen de verkeersbewegingen toenemen.

Omwonenden hebben hun krachten gebundeld in een poging om deze plannen bij te buigen.

Volgens de gemeente passen de plannen juridisch gezien binnen het bestemmingsplan, en dan kan de gemeente niet anders dan bouwvergunningen toekennen. De omwonenden hebben echter de nodige tegenargumenten. Maar even los van de juridische argumenten zoeken de omwonende het gesprek met de projectontwikkelaar en proberen zij nu ook de politiek in deze kwestie te interesseren. Want hoezeer er in Den Dolder ook behoefte is aan woon/zorg eenheden, de vraag is of dit project beantwoordt aan behoeftes van het dorp en of het niet toch aan de grote kant is.

Politieacademie op Almataterrein

Katina 00:08

Op 2 maart was er er druk bezochte bewonersavond over het Almata terrein. Bij deze linkjes naar de site gemeente waar u het conceptplan en het verslag van de bewonersavond kunt vinden.
https://www.zeist.nl//inwoner/wonen-en-verbouwen/projecten/almata-jeugdgevangenis/#

26 maart 2020

Reconstructie Paltzerweg in de ijskast

Katina 12:01

De gemeente heeft besloten om de reconstructie van de Paltzerweg voorlopig uit te stellen nu de verkeersstromen in Den Dolder überhaupt opnieuw bekeken moeten worden in verband met de drieluik (op termijn sluiting spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer) en de wens van de provincie om over de Paltzerweg een snelfietsroute te laten lopen.
Wordt vervolgd…..

28 februari 2020

Publicatie Belangenvereniging in stadspers 19 febrauri 2020

Katina 00:51

In de stadspers van 19 febrauri 2020 is de belangenvereniging Den Dolder uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot het Almata terrein dat van de politieacademie wordt, Fivoor en de energiebespaar bijeenkomsten van Mijn groenen huis. In het bestuursbericht van de voorzitter wordt ook even stilgestaan bij de ontwikkelingen van het WA terrein.

Gemeente zet in op energiebezuiniging

Katina 00:02

Na de druk bezochte informatieavond door “Mijn Groene Huis”  op 21januari jl. over de isolatie van woningen volgde op 11 februari a.s. eveneens in De Kameel een workshop over praktische maatregelen, die u direct al kunt nemen om uw energiekosten omlaag te brengen. Voor nadere informatie kunt u terecht op WWW.Mijngroenehuis.nu en www.omlaagdiemeter.nu

29 december 2019

Nieuwjaarsreceptie Belangenvereniging Den Dolder

Katina 00:34

De Belangenvereniging Den Dolder nodigt u uit om het nieuwe jaar in te luiden met een hapje en een drankje.

Datum:  18  januari 2020

Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur

Plaats: De Kameel, Dolderseweg 167A, Den Dolder