Belangenvereniging Den Dolder –


14 mei 2018

Dolders Nieuws 9 mei 2018 – ALV, Zeister coalitie en Paltzerweg

Dolders Nieuws 9 mei 2018

 

Het Dolders Nieuws in de StadsPers van 9 mei besteedt aandacht aan de rommelige en onzorgvuldige besluitvorming door de gemeente en de provincie die er toe leidde dat een deel van de Paltzerweg opnieuw geheel op de schop ging ten behoeve van een zogenaamde proef voor gewijzigde fietsstroken. Ten onrechte werd de BDD hierbij door de Gemeente betrokken als zouden wij hiermee hebben ingestemd.

Verder wordt in deze uitgave het na de gemeenteraadsverkiezingen onlangs tot stand gekomen nieuwe College van B&W gepresenteerd en wordt in het bestuursbericht onder meer  commentaar geleverd over de voortgaande  veiligheidsmaatregelen rond Altrecht en Aventurijn.

Dolders Nieuws 9 mei 2018

Tekst mailwisseling inzake fietsstroken Paltzerweg met de gemeente

Het coalitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente zeist: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6438394/1/Hoofdlijnenakkoord_2018_%28tekenversie%29

 

13 maart 2018

Dolder Nieuws 14 Maart 2018 – Verkiezingsdebat verslag

Op 2 maart heeft de BDD het verkiezingsdebat georganiseerd voor Den Dolder in de Kameel. Samen met het bestuursbericht, wordt deze gepubliceerd in de stadspers van woensdag 14 maart. Deze publicatie vindt u ook in de bijlage hieronder.

Stadspers Belangenvereniging Den Dolder 11 2018

19 februari 2018

Category: Activiteiten,Geen categorie,Gemeente Zeist over DD,Verkiezingen – Richard van Oeffel 19:48

Verkiezingsdebat DenDolder 2018

13 februari 2018

Verkiezingsbijeenkomst in Den Dolder op 2 maart 20:00 uur De Kameel

Net als 4 jaar geleden houdt de BDD weer een verkiezingsbijeenkomst in de kameel. Op deze avond mogen alle fractie voorzitters hun mening geven hoe zij aan de wensen van de Den Dolder tegemoet willen gaan komen.

2017-12-05 Memo tbv verkiezingen in 2018

Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De verkiezingsbijeenkomst wordt gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Kameel, Dolderseweg 167A en de zaal gaat open om 19:30. De vermoedelijke eindtijd zal 22:00 uur zijn.

Dit is ook gepubliceerd in de Stadspers van 14 februari:

Drukproef Stadspers Belangenvereniging Den Dolder – week 7

9 december 2017

Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onderzoek

Category: Anne Faber,Gemeente Zeist over DD – Richard van Oeffel 16:09

Bericht van onze burgemeester:

Uit de gesprekken met de samenleving in Den Dolder en omliggende kernen, komen sterke gevoelens van onrust, onveiligheid en onzekerheid naar voren. Dit heeft tot een aantal maatregelen geleid, waarover wij met regelmaat met elkaar spreken.

Iedere dag word ik, als burgemeester, geïnformeerd over de stand van zaken. Wekelijks wordt besproken of, en in welke mate de maatregelen voldoen en of meer nodig is. Deze maatregelen zien ook toe op het terugdringen en voorkomen van drugs- en drankgebruik, drugshandel en overlast in en rondom het terrein en in het dorp.

Eind oktober hebben we besloten om de extra maatregelen te verlengen tot 15 januari 2018. Zonodig besluiten we, afhankelijk van de situatie ter plekke, medio december de maatregelen nog eens met drie maanden te verlengen.

 

Graag informeer ik u ook over het volgende.

Ik heb de Onderzoeksraad voor Veiligheid op basis van artikel 43 van de Wet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verzoek gedaan om een onderzoek  te starten naar de veiligheid in Den Dolder en omgeving, in relatie tot de instellingen.

Dit heb ik gedaan naar aanleiding van de onrust die is ontstaan in de samenleving in Den Dolder en omgeving, als gevolg van de gebeurtenissen rond de vermissing en dood van Anne Faber.

Persbericht Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onder

6 juli 2017

Dolders Nieuws 5 juli 2017; Wat is uw prioriteitenlijst?

Category: Gemeente Zeist over DD,Publicaties Stadspers – Belangenvereniging Den Dolder 16:04

Zoals u kunt lezen in deze uitgave bereidt de BDD zich nu al voor op de Gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaats zullen vinden. Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2014) zal de BDD een memo opstellen met daarin de speerpunten voor Den Dolder. De verkiezingstijd is de periode waarin politieke partijen het meest gevoelig zijn voor de noden van de burger. Dat bleek ook in 2014, toen alle speerpunten opgenomen zijn in het coalitieakkoord. Via deze mail en de publicatie vragen wij aan u om uw speerpunten (max 5) aan ons door te geven als voeding voor onze memo 2018.

Belangenvereniging Den Dolder 27 2017

8 juni 2017

Dolders Nieuws 7 juni over Tolhuislaantunnel, de PBG W.A-.Hoeve en gesprek met de wijkwethouder

Category: Bestemmingsplannen,Gemeente Zeist over DD,Publicaties Stadspers,Vierde kwadrant – Belangenvereniging Den Dolder 14:27

In deze uitgave van het Dolders Nieuws  een verslag van het inschuiven van de tunnelmoot van de Tolhuislaantunnel in aanbouw op 20 mei jl. Verder een bericht over het afsprakenkader tussen Altrecht, de Gemeente en dorpsvertegenwoordigers voor de in te stellen  Project Begeleidings Groep bij de voorgenomen woningbouw op de W.A. Hoeve. Tenslotte wordt u bijgepraat over een aantal zaken die aan de orde kwamen in ons recente overleg met de Wijkwethouder, zoals de plannen mbt.  Almata, de gang van zaken rond de autobranden en de noodzaak tot communicatieverbetering.

Dolders Nieuws week 23 2017

Timelapse invoegen tunnelsegment Tolhuislaan

Flyer Altrecht Buurtcoaches
Flyer Altrecht over buurtcoaches DD

26 februari 2014

10 Maart Verkiezingsdebat Den Dolder

Category: Gemeente Zeist over DD – Belangenvereniging Den Dolder 14:36

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart

VERKIEZINGSDEBAT DEN DOLDER

Maandag, 10 maart 2014

De Kameel 

Wilt u weten wat de politieke partijen van plan zijn in Den Dolder de komende vier jaar?

Wilt u uw vragen stellen tijdens een levendig debat en direct antwoord krijgen?

Wilt u beter kunnen bepalen op wie u gaat stemmen?

Kom dan naar het politieke debat in de Kameel.

Alle negen Zeister Partijen zijn vertegenwoordigd.

Gespreksleiding Remco Bontenbal

Na afloop sluiten wij af met een gezellige borrel.

Locatie: De Kameel, Dolderseweg 167a

Start 20:00 – einde 22:00

 

18 juli 2010

Plan afsluiting Paduaweg thv Marterlaan

Category: Gemeente Zeist over DD,Verkeer – Belangenvereniging Den Dolder 16:54

De Belangenvereniging heeft tegen dit besluit inmiddels een bezwaarschrift ingediend. De tekst van dit stuk is op deze site beschikbaar: Lees meer >>>

In dit verband is het welicht goed om te verduidelijken dat de Belangenvereniging Den Dolder er niet is ter onvoorwaardelijke ondersteuning van specifieke en dus beperkte belangen van bepaalde buurtbewoners of andere groeperingen. Zij ondersteunt juist dat buurtbelangen en andere zorgen met kracht onder de aandacht van de Gemeente worden gebracht en dat deze dan ook worden gehoord. De Gemeente zal dan in haar afwegingen op een begipvolle en professionele wijze met dergelijke en andere wellicht tegengestelde belangen moeten omgaan. Maar uiteindelijk is het haar opdracht in zorgvuldige afweging te beslissen. Kortom de Belangenvereniging Den Dolder heeft een algemeen karakter ten behoeve van ons dorp en is steeds bezig om de kwaliteit van het lokale democratische proces in relatie tot de Gemeente te bevorderen.

13 juli 2010

Vervolg structuurvisie Zeist 2010

Category: Bouwplannen,Gemeente Zeist over DD – Belangenvereniging Den Dolder 16:57

Op de in januari 2010 uitgebrachte Ontwerp Structuurvisie Zeist 2010 zijn door de Gemeente maar liefst 500 reacties intvangen, waarvan 250 een uniek karakter hebben; de overige zijn min of meer gelijkluidend. Deze reacties worden momenteel behandeld en de bedoeling is  een “Nota van Beantwoording” samen te stellen, die dan in september/oktober aan de orde zal komen te behoeve van een bestuurlijke vaststelling van de definitieve Structuurvisie in november. Lees  meer >>>.