Belangenvereniging Den Dolder –


18 oktober 2021

Bijpraten over omgevingsvisie na dialoog belangenverenigingen en gemeenteraad

Category: Geen categorie,omgevingsvisie – Katina 17:12

Het afgelopen voorjaar heeft de gemeente inspraakrondes gehouden over de omgevingsvisie.e omgevingsvisie, wordt met de nieuwe omgevingswet, het belangrijkste stuk waaraan in de toekomst bestemmingsplannen etc worden getoetst.
Uiteraard hebben bestuursleden van de belangenvereniging hieraan deelgenomen. Gelukkig ook een paar andere mensen uit de gemeente. De inspraak viel ons, als belangenvereniging, tegen. Er werd in 2x 10 minuten opgehaald wat wij belangrijke waarden vonden. Het was zo mager dat wij ze maar nagestuurd hebben. Vervolgens heeft er geen enkele inspraak plaatsgevonden over hoe die waarden tegen elkaar moeten worden afgewogen. Je kunt wel groen en economisch dynamisch én goed bereikbaar én leuk voor jonge gezinnen én dorps karakter willen, maar hoe weegt de gemeente straks een en ander tegen elkaar af?  Dáár gaat het om. In de “ruimtekaart” die de gemeente gemaakt heeft naar aanleiding van de inspraak staan de genoemde waarden in verschillende kadertjes, zonder dat duidelijk is wat die kadertjes betekenen, etc. Op 8 april heeft de BDD daarover een brief geschreven. Daarin hebben we onder andere de waarden gelegd naast de structuurvisie van 2011, die tot stand is gekomen met inspraakrondes van de bevolking. Wat is daar eigenlijk van terecht gekomen? Wij riepen ook de vraag op: “Waarom konden er in de oude structuurvisies wel, met inspraak van de bevolking, keuzes gemaakt worden, en gebeurt dat in de nieuwe omgevingsvisie niet?”  

De inspraak tot nu toe voldoet absoluut niet aan de wettelijke eis van de nieuwe omgevingswet, die eist niet alleen dat er waarden geïnventariseerd worden (wat vinden bewoners belangrijk?) , maar ook dat er inspraak is over de voorgenomen ontwikkeling en het voorgenomen te voeren integrale beleid.

Zie voor de ruimtekaart, door ons geschreven brieven etc, onze eerdere berichten op deze site. De laatste is van 2 juni 2021.

De omgevingsvisie wordt leidend voor alles wat met de omgeving te maken heeft. Omgevingsvisie en de daaraan ten grondslag liggende inspraak moet gaan over het integrale beleid. Huizenbouw, natuur, verkeer, wegen, mobiliteit, plek voor zonnepanelen en windturbines, noem maar op. Dus zou je denken: eerst de omgevingsvisie, met inspraak bewoners, daarna de deelonderwerpen.

En wat gebeurt er in dit jaar, voorafgaand aan de invoering van de omgevingsvisie? Het ene deelplan na het andere wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. De energietransitie, het mobiliteitsplan, en nog veel erger…. De propositie van Zeist. Dat plan sluit aan bij het plan “Utrecht Nabij” Utrecht en randgemeenten om 125.000 nieuwe woningen te bouwen en 80.000 hoogwaardige nieuwe banen te creëren . Nieuwe banen die weer nieuwe mensen van buiten de regio moeten aantrekken. Dat hebben wethouders samen bekokstoofd, zonder inspraak van de bevolking.

Eerst dit soort plannen vaststellen daarna nog eens een omgevingsvisie voor Zeist maken, is de verkeerde volgorde.

Wij waren niet de enige belangenvereniging met zorgen. Gelukkig werken alle belangenverenigingen in Zeist samen in een overlegplatform dat is opgezet door de Stichting Beter Zeist.
Gecoördineerd door deze stichting is op 14 september de petitie Red Zeist aan de Gemeenteraad aangeboden: (zie hiervoor op onze site) Deze petitie had 2000 handtekeningen.

Ook hebben de belangenverenigingen van alle wijken brieven naar de gemeenteraad geschreven. Van de BDD was dat de brief van 8 april 2021 (zie bericht van 2 juni op deze site). De belangenverenigingen verzochten de Gemeenteraad om de inspraak  beter vorm te geven en de juiste volgorde van plannen te hanteren.

Dit heeft geleid tot een dialoog tussen de belangenverenigingen en gemeenteraadsleden op 14 oktober jongstleden, waarin ook voorstellen werden gedaan hoe het eter zou kunnen.  Er is in elk geval naar ons geluisterd. Een aantal gemeenteraadsleden wilden zelf beslissen dat het anders moet, een aantal nadere gemeenteraadsleden wilden eerst met de wethouder overleggen en weer anderen wilden eerst binnen de werkgroep omgevingsvisie van de Raad. Op zich heeft de gemeenteraad absoluut het recht om zelf te beslissen dat het anders moet. Maar ja… het politieke spel loopt soms anders.

Klik hier om de raadvergadering terug te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Ely27PPgtgA

om het bericht in het AD te lezen over de raadsvergadering. Opvallend is, dat de journalist ook al de omgevingsvisie en de propositie van Zeist verwart. Dat is nu net de crux. Die propositie moet niet zomaar omgevingsvisie worden. Dan eindigen we als groeikern in de Metropool Utrecht. En het kenmerk van een metropool is veel huizen, maar allemaal onbetaalbaar voor lage en middeninkomens.

2 juni 2021

Bijpraten over omgevingsvisie.

Zoals u in vorige berichten kon lezen, vonden wij, als Belangenvereniging Den Dolder, de inspraakprocedure voor de omgevingsvisie beneden de maat. En wij niet alleen. Alle belangenverenigingen van Zeist waren die mening toegedaan en hebben dat ook door middel van brieven aan de Raad laten weten. Alle informatie vindt u in vorige berichten.

Desondanks presenteerde de gemeente op 26 maart een eerste opzet voor een omgevingsvisie.

Wij hebben hierop op 8 april een uitgebreide reactie gestuurd. Het gaat ons er om dat de inspraak te beperkt is geweest en dat het uitsluitend formuleren van waarden te beperkt is. Wat het gaat er natuurlijk om hoe die waarden geborgd en tegen elkaar afgewogen gaan worden. Omdat dat 10 jaar geleden in de structuurvisie wel gedaan is, hebben wij daar in onze brief uitgebreid naar verwezen.

Ook de belangenverenigingen van andere buurten hebben bezorgde reacties gestuurd.

Op 20 mei 2021 hebben alle buurten aandacht van de Raad gevraagd op het politiek spreekuur.
Hier is gepleit voor een brede dialoogbijeenkomst over de omgevingsvisie.
De VVD en D66 hebben een motie ingediend om meer tijd te nemen voor burgerparticipatie, voordat de omgevingsvisie wordt aangenomen. Die motie is aangenomen.
Dat is enerzijds een reden tot vreugd. Anderzijds stemde het raadsdebat niet echt vrolijk. De sfeer was, dat het goed ging met de burgerparticipatie rond de omgevingsvisie en dat de extra tijd vooral nodig was om het nog beter te doen. De BDD hoopt dat de tijd gebruikt zal worden voor een brede dialoogbijeenkomst en voor het formuleren van doelen naast waarden. De waarden zijn prachtig. Maar hoe gaan ze geborgd worden?

22 april 2021

Gemeente nodigt uit tot stemmen voor waarden omgevingsvisie.

Via de site www.omzeist.nl kunt u stemmen voor of tegen 4 waarden van Den Dolder.
Heel algemene waarden, waarmee de meeste mensen het waarschijnlijk wel eens zullen zijn, te weten:
-De Dorpse sfeer houden we graag overeind. Hier horen ontmoetingsplekken voor jong en oud bij.
-Unieke natuur (duinen in de bossen) en landgoederen van Den Dolder moeten behouden blijven.
-Als inwoner van Den Dolder kies ik bewust voor (verkeers)veiligheid, rust en stilte.
-Den Dolder kiest voor kindvriendelijk.

In de ogen van de Belangenvereniging Den Dolder is dit een buitengewoon magere invulling van de omgevingsvisie tot nu toe. Maar toch… even de link aanklikken en stemmen kan ook weer geen kwaad. U kunt er ook een opmerking bijplaatsen. Stemmen kan tot 2 mei!
https://www.omzeist.nl/omgevingsvisie/belangrijkhome/belangrijkdendolder/default.aspx

Wat is de omgevingsvisie ook alweer? De ruimtekaart/eerste Zeister omgevingsvisie wordt de basis voor alle toekomstige plannen die iets gaan veranderen in de openbare ruimte van de gemeente. Het streven is dat nieuwe plannen zo veel mogelijk aansluiten op deze ruimtekaart. In de ruimtekaart staat zowel wat inwoners belangrijk vinden voor hun eigen buurt, maar ook wat tal van ontwikkelingen en ambities zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen of mobiliteit. Iedere gemeente, provincie en het rijk zelf is verplicht om een dergelijke omgevingsvisie op te stellen. Dit moet vanuit de Nieuwe Omgevingswet, die vermoedelijk op 1 januari 2022 zal gelden.

Petitie
Daarnaast wijst de Belangenvereniging Den Dolder u nogmaals op de Petitie van de Stichting Beter Zeist, die u kunt tekenen voor behoud van het dorpse karakter van Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Bosch en Duin en, Huis ter Heide.
https://beterzeist.com/petitie/
Zie voor verdere uitleg het bericht van 22 maart hieronder.

22 maart 2021

Petitie Red Zeist, voor behoud groene en dorpse karakter Zeist en zijn buurten.

De Stichting Beter Zeist en alle belangenverenigingen van de wijken en buurten in Zeist, zijn een petitie gestart voor het behoud van het groene en dorpse karakter van Zeist en zijn wijken/buurten. Ook Den Dolder.
Wij bevelen deze petitie van harte aan.

https://beterzeist.com/petitie/

Wat is er namelijk aan de hand?
Zonder enige vorm van inspraak of burgerparticipatie hebben bestuurders, waaronder de wethouder van Zeist, hun handtekening gezet onder het document Utrecht Nabij. Dat is een plan dat uitgaat van de bouw van 125.00 woningen in de regio Utrecht en het aantrekken van 80.000 tot 100.000 nieuwe banen hoogwaardige werkgelegenheid.
Zeist moet daarin een belangrijke functie krijgen. Het wordt de grootse groeikern. Dat er in de regio huizen gebouwd worden voor jongeren en groepen die moeilijk aan een woning komen is logisch. Maar dat men daarnaast, in deze regio die qua werkgelegenheid toch al tot de top van Nederland behoort, nog verder inzet op meer, meer, meer, en dat Zeist daarvoor een belangrijke groeikern moet worden, dáár zit de crux. En dat alles op basis van afspraken op bestuurlijk niveau waar de burger buiten gehouden is.

Zie hieronder ook het persbericht van de Stichting Beter Zeist


Terugblik op digitale inspraakavonden Omgevingsvisie

Op 15 februari en 3 maart zijn in Zeist de digitale inspraakavonden gehouden over de Omgevingsvisie.
Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 wordt de omgevingsvisie het basisdocument voor het omgevingsbeleid. Zo ook in Zeist. Een belangrijk document dus. Belangrijke inspraakavonden dus.
Het werd een gênante vertoning. Het volgende viel op:
In de maanden voor 15 februari konden mensen vlaggetjes op de kaart van Zeist zetten met wat zij op dit plek belangrijk vonden. De weergave die daarvan te zien was tijdens de bijeenkomst van 15 februari, kwam niet overeen met datgene wat op de vlaggetjes stond.
De 15e was er per wijk 2 x 10 minuten de mogelijkheid om belangrijke waarden voor de wijk te formuleren. Dat is natuurlijk veel te kort. Daarom stuurde de BDD kort na die avond, een lijst met waarden na.
Link hier voor die lijst

Deze lijst had op 3 maart echter de begeleiders van de volgende inspraakavond niet bereikt.
Op die avond wilde men in 10 minuten per wijk even snel de drie belangrijkste waarden kiezen. Ze hadden al een voorzet gedaan. Voor Den Dolder was dat natuur, openbaar vervoer en ondernemerschap. Wij kregen visioenen van nieuwe kantoorpanden bij het station! Dat past goed bij de afspraken over de plannen met de hele regio, waar de wethouder ook zijn handtekening onder gezet heeft.
3 Maart ging iedereen dwars, Niet alleen de insprekers uit Den Dolder. Er is geweigerd waarden te prioriteren.
Temeer dat de gemeente vaag deed over de status van de omgevingsvisie. En over de vraag wat nou waarden waren die in de omgevingsvisie thuishoorden en wat er later geregeld moet worden in een omgevingsplan etc.
Daar wil men eerst duidelijkheid over.
En tenslotte het gegoochel met termen. Omgevingsvisie is de wettelijk term maar de gemeente spreekt over over ruimtekaart en waardenkaart. Wat is wat? En wat is de status? En hoe gaat de overgang van de in het verleden vastgestelde structuurvisies voor de diverse wijken naar de nieuwe visies?

Inmiddels hebben diverse groepen/wijken, waaronder de BDD, een brief naar de Raad geschreven en heeft de D’66 vragen gesteld. Bij deze vindt u de brief van de BDD, de brief van de Werkgroep Natuurlijk Zeist West die de zaak juridisch goed heeft opgeschreven en de Raadsvragen van de D’66.

Ondanks alle kritiek heeft de gemeente nu een ruimtekaart gepresenteerd met haar eigen samenvatting alle waarden. Reageren kan tot eind april. Dat zullen we zeker doen.

16 december 2020

Visie U Ned

Op termijn tot 2040 zullen de OV knooppunten rond Utrecht onderdeel zijn van een ontwikkelplan voor goed openbaar vervoer, woningbouw etc.

Voor de doorzettende lezer de link naar het rapport Utrecht Nabij

https://programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx