Belangenvereniging Den Dolder –


Voorzieningen Onderzoek

BMC onderzoekt sociaal-culturele functies Den Dolder

De gemeente Zeist vorig jaar een leefbaarheidsonderzoek laten uitvoeren voor Den Dolder. Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek is de geplande woningbouw. De komende jaren zullen er circa 800 woningen worden gebouwd. Uiteraard heeft dit effect op de leefbaarheid in het dorp. Een ander aspect dat betrekking heeft op ‘leefbaarheid’ is de aanwezigheid van sociaal-culturele voorzieningen.
Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat het bestaande aanbod aan sociaal-culturele voorzieningen verder onder druk zal komen te staan door de uitbreiding. Hoe dan ook wordt in Den Dolder nu al ervaren dat er een gemis is aan voorzieningen. Zeker nu de Delta begin dit jaar haar deuren heeft gesloten.

In het vorig jaar uitgevoerde leefbaarheidsonderzoek zijn de  ondersteunende maatregelen genoemd die noodzakelijk zijn om de leefbaarheid op peil te houden of te versterken. De onderzoekers concluderen dat het dorp een meer stads karakter zal krijgen, zowel wat betreft de ‘stenen’ (meer huizen dichter bij elkaar) als wat betreft de mensen (veranderende sociale samenhang). Maar de onderzoekers zien ook mogelijkheden, vooral wat betreft het draagvlak voor de lokale middenstand en sociaal-culturele- en welzijnsvoorzieningen.
Uit het onderzoek blijkt verder de wenselijkheid van een dorpshuis voor Den Dolder.

Dit alles was voor de gemeente Zeist aanleiding om de realisatie van een accommodatie voor maatschappelijke voorzieningen te onderzoeken op haalbaarheid en noodzakelijkheid.
De gemeente heeft aan BMC gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek
Twee vragen staan centraal bij dit haalbaarheidsonderzoek:
Welke maatschappelijke voorzieningen zijn nu werkelijk nodig na realisering van de voorgenomen woningbouw?
Waar in Den Dolder kunnen deze voorzieningen zo geschikt mogelijk worden aangeboden.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie houden wij (de BMC onderzoekers) momenteel interviews met organisaties, instellingen en belangenverenigingen in Den Dolder. Tijdens deze interviews bespreken wij het huidige ruimtegebruik van de organisaties en de wensen en behoeften voor de toekomst. Een aantal van de interviews wordt gehouden met diverse medewerkers van de gemeente Zeist. Wij houden in totaal zo’n dertig interviews.

In ons onderzoek gaan wij verder specifiek in op de (huisvesting)mogelijkheden van het jeugd- en jongerenwerk, een mogelijke bibliotheekvoorziening, het aanbod van zorgdiensten, voorzieningen voor ouderen en een wijkservicepunt. Opdracht is om vooral ook te kijken naar een slimme combinatie van voorzieningen.

Resultaat
Op basis van ons onderzoek zullen wij een advies formuleren dat antwoord moet geven op de twee centrale onderzoeksvragen. In dit advies zal ook aandacht zijn voor de financiële consequenties en de plek waar een mogelijke voorziening gesitueerd zou kunnen worden.

Een concept van ons onderzoek willen wij graag voorleggen aan de partijen die betrokken zijn bij onder meer de interviews. Eind mei organiseren wij daartoe een bijeenkomst in Den Dolder. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Over plaats en tijdstip volgt op een later moment nog informatie.
De reacties op het conceptrapport zullen vervolgens worden meegenomen in een definitief rapport, dat eind mei wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens het onderzoek wordt regelmatig teruggekoppeld naar de ingestelde klankbordgroep. In deze groep zitten naast de onderzoekers vertegenwoordigers van de gemeente, de belangenvereniging en de opbouwwerker.

Het onderzoek is medio februari gestart. Wij hebben ervaren dat een ieder ons graag te woord staat en op die manier bijdraagt aan een ’zo volledig mogelijk beeld van de Dolderse situatie. Waarvoor dank!

De onderzoekers,
Answerd Beuker en Nico Kielstra

N.B. U kunt desgewenst uw reactie kwijt aan ons via answerdbeuker@bmc.nl.