Belangenvereniging Den Dolder –


30 juni 2022

Omgevingsvisie, vervolg

Category: Geen categorie – Katina – 10:53

Zoals u in eerdere berichten kunt lezen, waren de BDD en alle andere wijk- en buurtverenigingen van Zeist, buitengewoon ontevreden over de wijze waarop de gemeente de wettelijk verplichte burgerparticipatie bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, vorm geeft. Tot nu toe was dat om te huilen.

Op het officiële voornemen tot de omgevingsvisie zijn dan ook vele officiële zienswijzen binnengestroomd bij de gemeente.
De BDD diende ook haar zienwijze in, zie een eerder bericht op deze site.
Daarnaast wilde de BDD het ook positiever aanpakken en schreef het een brief naar de nieuwe gemeenteraad met een toekomstvisie voor het dorp. Zie ook hiervoor een eerder bericht op deze site.

De gemeente had al bijna een nota van beantwoording klaar op alle zienswijzen. Voor je het weet vindt de discussie dan alleen nog maar schriftelijk plaatst. Dat zou betekenen: Wéér geen echte participatie, wéér geen gesprek, wéér geen dialoog. De nieuwe Gemeenteraad gaf gelukkig te kennen dat het zich eerst eens wilde inlezen op de problematiek van de omgevingsvisie. Uitstel van besluitvorming dus.
Daarop hebben alle wijk- en buurtverenigingen (ook de BDD) op 9 juni maar weer een brief aan de Gemeenteraad van Zeist geschreven, waarin de gang van zaken in chronologische volgorde nog eens werd opgesomd en waarin gevraagd werd om een participatief beantwoordingsproces. Het gaat dus om de beantwoording van de ingebrachte zienswijzen. Ook werd verzocht om, in vervolg op dat proces, een brede dialoogbijeenkomst in de Gemeenteraad te houden over de gerezen dilemma’s.

Zie hieronder voor de brief.

Dat lijkt resultaat te hebben gehad.
Op 23 juni 2022 is in de Gemeenteraad afgesproken dat:
Het College van B&W een voorstel aan de Raad zal doen voor een meer participatieve behandeling van de bedenkingen.
De Raadswerkgroep Omgevingswet zal daarop reageren”.
Ook zal de Raadswerkgroep Omgevingswet een proces ontwerpen hoe de omgevingsvisie met goede participatie van de burger kan worden uitgewerkt naar omgevingsplannen, -programma’s en wijkvisies. Voor dat laatste heeft de BDD, in de toekomstvisie die naar de nieuwe gemeenteraad is gestuurd, al een groot deel van zijn huiswerk klaar!

Voor dit resultaat dat de Gemeenteraad open staat voor een beter inspraaktraject, gaat onze dank onder andere ook uit naar de Stichting Beter Zeist die veel coödineert op dit punt en raadsleden Freerk André de La Porte en Carlo Fiscalini die zich al langere tijd hard maken voor een beter burgerparticipatieproces bij de omgevingsvisie.

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.