Belangenvereniging Den Dolder


22 maart 2021

Terugblik op digitale inspraakavonden Omgevingsvisie

Katina 12:50

Op 15 februari en 3 maart zijn in Zeist de digitale inspraakavonden gehouden over de Omgevingsvisie.
Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 wordt de omgevingsvisie het basisdocument voor het omgevingsbeleid. Zo ook in Zeist. Een belangrijk document dus. Belangrijke inspraakavonden dus.
Het werd een gênante vertoning. Het volgende viel op:
In de maanden voor 15 februari konden mensen vlaggetjes op de kaart van Zeist zetten met wat zij op dit plek belangrijk vonden. De weergave die daarvan te zien was tijdens de bijeenkomst van 15 februari, kwam niet overeen met datgene wat op de vlaggetjes stond.
De 15e was er per wijk 2 x 10 minuten de mogelijkheid om belangrijke waarden voor de wijk te formuleren. Dat is natuurlijk veel te kort. Daarom stuurde de BDD kort na die avond, een lijst met waarden na.
Link hier voor die lijst

Deze lijst had op 3 maart echter de begeleiders van de volgende inspraakavond niet bereikt.
Op die avond wilde men in 10 minuten per wijk even snel de drie belangrijkste waarden kiezen. Ze hadden al een voorzet gedaan. Voor Den Dolder was dat natuur, openbaar vervoer en ondernemerschap. Wij kregen visioenen van nieuwe kantoorpanden bij het station! Dat past goed bij de afspraken over de plannen met de hele regio, waar de wethouder ook zijn handtekening onder gezet heeft.
3 Maart ging iedereen dwars, Niet alleen de insprekers uit Den Dolder. Er is geweigerd waarden te prioriteren.
Temeer dat de gemeente vaag deed over de status van de omgevingsvisie. En over de vraag wat nou waarden waren die in de omgevingsvisie thuishoorden en wat er later geregeld moet worden in een omgevingsplan etc.
Daar wil men eerst duidelijkheid over.
En tenslotte het gegoochel met termen. Omgevingsvisie is de wettelijk term maar de gemeente spreekt over over ruimtekaart en waardenkaart. Wat is wat? En wat is de status? En hoe gaat de overgang van de in het verleden vastgestelde structuurvisies voor de diverse wijken naar de nieuwe visies?

Inmiddels hebben diverse groepen/wijken, waaronder de BDD, een brief naar de Raad geschreven en heeft de D’66 vragen gesteld. Bij deze vindt u de brief van de BDD, de brief van de Werkgroep Natuurlijk Zeist West die de zaak juridisch goed heeft opgeschreven en de Raadsvragen van de D’66.

Ondanks alle kritiek heeft de gemeente nu een ruimtekaart gepresenteerd met haar eigen samenvatting alle waarden. Reageren kan tot eind april. Dat zullen we zeker doen.

4 maart 2021

Dolders Nieuws in Stadspers 3 maart 2021

Katina 21:20

Twee pagina’s Dolders Nieuws in de stadspers van 3 maart 2021.

Natuurlijk met een bestuursbericht.

Ook aandacht voor de WA Hoeve, onder andere voor de Raadsvergadering van 16 februari, waarin een motie van Nieuw Democratisch Zeist en Seyst.nu om de Planbegeleidingsgroep meer invloed te geven en het dorp beter te informeren helaas verworpen werd.

En een uitgebreid stuk over de ontwikkelingen op het Bethesda terrein, met aandacht voor de gesprekken die op gang zijn gekomen tussen de omgeving en de toekomstige exploitant van het terrein.

Tevens het persbericht van Fivoor dat de buurtcoaches in vanaf ’s middags vanaf 3 uur en ’s avonds actief blijven in het dorp.
Lees hier:

16 februari 2021

Den Dolder op tv

Katina 18:10

BNNVARA zendt vanaf 22 februari, van maandag t/m donderdag, 3 weken lang een programma uit over Den Dolder, in de serie Typisch….
Op NPO2 om 19.20 uur.
Zie voor aankondiging en trailer:

https://pers.bnnvara.nl/typisch-den-dolder-het-dorp-waar-iedereen-welkom-is/

6 februari 2021

Gemeente start Besluitvorming Omgevingsvisie weer op. 15 februari en 3 maart inspraakmogelijkheid

Katina 18:03

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet gelden. Die vervangt dan de wet op de Ruimtelijke Ordening en andere ruimtelijke ordeningswetten.
Voor de nieuwe Omgevingswet is het belangrijkste kerndocument de omgevingsvisie.
Die moet voor Zeist dus af zijn voor 1 januari 2022.
In de nieuwe Omgevingswet is de positie van de burger niet sterk. Voorafgaand aan een omgevingsvisie moet er inspraak zijn, maar de wet schrijft niet voor hoe. Ook is er tegen een omgevingsvisie geen bezwaar of beroep mogelijk. Terwijl het later, bij het vaststellen van bestemmingsplannen etc, wel het basisdocument is, waaraan wordt getoetst.

Voorjaar 2020 begon de gemeente aan de inspraak voor de omgevingsvisie. Mensen werden per brief en digitaal uitgenodigd om op een omgevingskaart een pijl te zetten bij iets wat voor hen van waarde was, en een opmerking te plaatsen.
Op Waardekaart – Om Zeist kunt u zien wat er zoal is ingevuld.
Toen voel de inspraak stil vanwege corona.

Nu pakt de gemeente de inspraak toch maar weer op. Het moet namelijk voor 1 januari 2022 af zijn!
15 februari en 3 maart vergadert de gemeente er over verder met de burgers. Uiteraard digitaal. Iedereen kan zich opgeven.

Let op: De omgevingsvisie moet ook weer passen in visies van hogere kaders. De meest gemene daarvan is de visie die met de regio is afgesproken. Zonder een snippertje inspraak van burgers.
Daar is afgesproken dat de Regio Utrecht een groeiregio worden.
Voor Zeist Noord is een huizenbouwopgave afgesproken van maximaal 5000 huizen. (Zie Eind Rapport Utrecht Nabij pag 91, via https://www.programma-uned.nl/nieuws/1821408.aspx en dan doorklikken naar documenten).
Reden voor elke burger om met zijn neus boven op de ontwikkelingen rond de omgevingsvisie te zitten.

Zie hier de uitnodiging van de gemeente voor de bijeenkomsten op 15 februari en 3 maart.
En voor de eerste aanzet van de gemeente. (Den Dolder is pagina 4 van 6)

Bethesda

Katina 17:18

Op 22 december 2020 is een een omgevingsvergunning verleend voor bouwen, wijzigen monument en kappen op het Bethesdaterrein.
Buurtbewoners tekenen bezwaar aan, de Belangenvereniging Den Dolder ook.

Op 1 februari hebben omwonenden bij de Rechtbank Utrecht een voorlopige voorziening aangevraagd, die is toegewezen. Daarmee is het bouwplan geschorst. Er kan dus voorlopig niet worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. De bezwaartermijn op de omgevingsvergunning is van gemeentewege met vier weken verlengd, dus tot eind februari. 

De gemeente stelt nu (weer) een overleg voor. Deze keer niet tussen de projectontwikkelaar en omwonenden, maar tussen het bedrijf dat het woonzorgcentrum wil gaan exploiteren en omwonenden.

Wordt vervolgd.

31 januari 2021

Datum Raadsinformatiebijeenkomst en een nieuwe raadsinformatiebrief over WA Hoeve: 11 februari

Katina 18:21

Dit bericht is een aanvulling op het bericht van 16 januari over de WA Hoeve (zie hieronder).
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een nieuwe brief over de WA Hoeve aan de Gemeenteraad gestuurd. RIB 2021.018

Het verzoek aan de Raad luidt om afspraak, dat de bouw stopt als deze voor Altrecht 15 miljoen heeft opgebracht, te schrappen. Doel hiervan is het ontwikkelen van de zorgkern.

Op 11 februari 20.00 uur, is hierover een openbare informatieavond in de gemeenteraad. Opgeven via de raadsgriffie@zeist.nl

16 januari 2021

WA Hoeve onderwerp van bespreking in de Gemeenteraad.

Katina 21:15

Binnenkort komt er in de gemeenteraad een open informatieavond over de WA Hoeve.

Wat is er aan de hand?
Op 20 december 2020 heeft de wethouder een Raadsinformatiebrief naar de Raad gestuurd RIB 2020.224 (bijlage) Een goede lezer haalt daaruit dat, nu Altrecht heeft aangegeven ook de zorgkern vóór 2027 te verlaten, de gemeente zich klaarmaakt om dat gebied te gaan ontwikkelen.

“” Ehhh, wacht even! Hoezo? Er zijn al afspraken over de zorgkern.”

Even terug in de tijd.
Tussen najaar 2015 en eind 2016 heeft een projectgroep, bestaande uit 30 dorpsbewoners,  hard gewerkt aan een gebiedsvisie voor het WA terrein. Vele avonden en enkele zaterdagen. Het héle terrein. Middenas, Noord- en Zuidvlak én de zorgkern! De weg naar de gebiedsvisie ging niet over rozen. Men werd het niet eens over het aantal huizen. Als klap op de vuurpijl besloot de Gemeenteraad, toen het voorstel af was, de woonvisie erin op te nemen, terwijl aan de voorzijde uitdrukkelijk was toegezegd dat deze niet van toepassing zou zijn.  Enfin. Lang verhaal kort… Uiteindelijk is de gebiedsvisie vastgesteld, met een compromis.

Op 17 januari 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast. Het héle terrein zou in 10 à 15 jaar ontwikkeld worden. In plaats van een aantal huizen te noemen werd vastgesteld dat het gebied stapsgewijs ontwikkeld zou worden en dat de huizenbouw zou stoppen als het gebied 15 miljoen had opgebracht. Dit was het bedrag dat Altrecht nodig had om uit de kosten te komen. Er werd zelfs vastgesteld hoe de kosten berekend zouden worden. Een Planbegeleidingsgroep (PBG) is in het leven  geroepen om dit proces te begeleiden en de stappen te toetsen aan de gebiedsvisie.

Inmiddels heeft Altrecht de Middenas en Noord- en Zuidvlak samen verkocht voor 17 miljoen.

De gemeente informeerde de Raad doodleuk (en zonder voorafgaand de PBG om advies te vragen) dat er nu nagedacht gaat worden over de ontwikkeling van de zorgkern. Reden voor de PBG en de Belangenvereniging Den Dolder om bij de Raad aan de bel te trekken.

Dinsdag 14 januari hebben de BDD en de planbegeleidingsgroep aandacht voor deze problematiek gevraagd in het spreekuur van de Raad. Dit heeft geleid tot het beleggen van de open avond (op 28 januari), die ook weer is uitgesteld omdat de wethouder een aanvullende brief heeft toegezegd.

Wie de gebiedsvisie weer wil lezen: ‘gebiedsvisie WA-Hoeve’ op google. Lees vooral hoofdstuk 8.


23 december 2020

De Kameel kan nog 6 jaar blijven bestaan.

Katina 14:58

Hoera! Het enige buurthuis van Den Dolder, “De Kameel” heeft weer voor 6 jaar subsidie gekregen.

Dank aan de gemeente, hulde aan het bestuur van De Kameel dat dat voor elkaar gekregen heeft.

22 december 2020

Petitie verkeerssituatie N238

Katina 16:42

Bewoners van Huis Ter Heide, Bos en Duin en Den Dolder hebben een petitie geschreven waarin gevraagd wordt om aanpassing van de
provinciale weg. De weg is erg druk en zal met de komst van de politieacademie alleen maar drukker worden. Er is veel geluidsoverlast en en zijn gevaarlijke oversteken.

Inspraak aanpassing verkeerssituatie Den Dolder in verband met sluiten spoorwegovergang te zijner tijd. “Nieuwe Verbindingen”

Katina 16:35

De gemeente hield op 15 december 2020 een eerste online informatiebijeenkomst over de planvorming rond de aanpassingen die nodig zijn voor het verkeer in verband met het sluiten van de spoorwegovergang in de toekomst.

In het verleden heette dit project “Het Drieluik”, nu heet het “Nieuwe verbindingen Den Dolder”.

Ten behoeve van de inspraak, komen er drie klankbordgroepen, te weten:

De online inspraakavond is terug te zien via deze link.

https://zeist.webinargeek.com/webinar/replay/l0JHRixgOCE/