Belangenvereniging Den Dolder –


3 november 2021

Besluit plaatsingsbeleid Fivoor

Category: Anne Faber,wa hoeve – Katina 17:59

Minister Dekker heeft een besluit genomen over het plaatsingsbeleid van Fivoor,.
Sinds de moord op Anne Faber werden er geen “zware gevallen” meer geplaatst in Den Dolder.
Dit was tijdelijk en is, onder andere wegens corona, meerdere keren verlengd.
De BDD heeft hierover, telkens als de einddatum van de verlenging in zich kwam, brieven over geschreven met het verzoek dit beleid te handhaven.

De minister heeft nu besloten dat er in Fivoor geen zedendeliquenten meer worden geplaatst.
Gezien de ontwikkelingen op het WA terrein zal Fivoor uiterlijk 2027 überhaupt vertrokken zijn.

Zie hieronder het antwoord op onze brieven en het besluit van de minister.

18 oktober 2021

Bijpraten over omgevingsvisie na dialoog belangenverenigingen en gemeenteraad

Category: Geen categorie,omgevingsvisie – Katina 17:12

Het afgelopen voorjaar heeft de gemeente inspraakrondes gehouden over de omgevingsvisie.e omgevingsvisie, wordt met de nieuwe omgevingswet, het belangrijkste stuk waaraan in de toekomst bestemmingsplannen etc worden getoetst.
Uiteraard hebben bestuursleden van de belangenvereniging hieraan deelgenomen. Gelukkig ook een paar andere mensen uit de gemeente. De inspraak viel ons, als belangenvereniging, tegen. Er werd in 2x 10 minuten opgehaald wat wij belangrijke waarden vonden. Het was zo mager dat wij ze maar nagestuurd hebben. Vervolgens heeft er geen enkele inspraak plaatsgevonden over hoe die waarden tegen elkaar moeten worden afgewogen. Je kunt wel groen en economisch dynamisch én goed bereikbaar én leuk voor jonge gezinnen én dorps karakter willen, maar hoe weegt de gemeente straks een en ander tegen elkaar af?  Dáár gaat het om. In de “ruimtekaart” die de gemeente gemaakt heeft naar aanleiding van de inspraak staan de genoemde waarden in verschillende kadertjes, zonder dat duidelijk is wat die kadertjes betekenen, etc. Op 8 april heeft de BDD daarover een brief geschreven. Daarin hebben we onder andere de waarden gelegd naast de structuurvisie van 2011, die tot stand is gekomen met inspraakrondes van de bevolking. Wat is daar eigenlijk van terecht gekomen? Wij riepen ook de vraag op: “Waarom konden er in de oude structuurvisies wel, met inspraak van de bevolking, keuzes gemaakt worden, en gebeurt dat in de nieuwe omgevingsvisie niet?”  

De inspraak tot nu toe voldoet absoluut niet aan de wettelijke eis van de nieuwe omgevingswet, die eist niet alleen dat er waarden geïnventariseerd worden (wat vinden bewoners belangrijk?) , maar ook dat er inspraak is over de voorgenomen ontwikkeling en het voorgenomen te voeren integrale beleid.

Zie voor de ruimtekaart, door ons geschreven brieven etc, onze eerdere berichten op deze site. De laatste is van 2 juni 2021.

De omgevingsvisie wordt leidend voor alles wat met de omgeving te maken heeft. Omgevingsvisie en de daaraan ten grondslag liggende inspraak moet gaan over het integrale beleid. Huizenbouw, natuur, verkeer, wegen, mobiliteit, plek voor zonnepanelen en windturbines, noem maar op. Dus zou je denken: eerst de omgevingsvisie, met inspraak bewoners, daarna de deelonderwerpen.

En wat gebeurt er in dit jaar, voorafgaand aan de invoering van de omgevingsvisie? Het ene deelplan na het andere wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. De energietransitie, het mobiliteitsplan, en nog veel erger…. De propositie van Zeist. Dat plan sluit aan bij het plan “Utrecht Nabij” Utrecht en randgemeenten om 125.000 nieuwe woningen te bouwen en 80.000 hoogwaardige nieuwe banen te creëren . Nieuwe banen die weer nieuwe mensen van buiten de regio moeten aantrekken. Dat hebben wethouders samen bekokstoofd, zonder inspraak van de bevolking.

Eerst dit soort plannen vaststellen daarna nog eens een omgevingsvisie voor Zeist maken, is de verkeerde volgorde.

Wij waren niet de enige belangenvereniging met zorgen. Gelukkig werken alle belangenverenigingen in Zeist samen in een overlegplatform dat is opgezet door de Stichting Beter Zeist.
Gecoördineerd door deze stichting is op 14 september de petitie Red Zeist aan de Gemeenteraad aangeboden: (zie hiervoor op onze site) Deze petitie had 2000 handtekeningen.

Ook hebben de belangenverenigingen van alle wijken brieven naar de gemeenteraad geschreven. Van de BDD was dat de brief van 8 april 2021 (zie bericht van 2 juni op deze site). De belangenverenigingen verzochten de Gemeenteraad om de inspraak  beter vorm te geven en de juiste volgorde van plannen te hanteren.

Dit heeft geleid tot een dialoog tussen de belangenverenigingen en gemeenteraadsleden op 14 oktober jongstleden, waarin ook voorstellen werden gedaan hoe het eter zou kunnen.  Er is in elk geval naar ons geluisterd. Een aantal gemeenteraadsleden wilden zelf beslissen dat het anders moet, een aantal nadere gemeenteraadsleden wilden eerst met de wethouder overleggen en weer anderen wilden eerst binnen de werkgroep omgevingsvisie van de Raad. Op zich heeft de gemeenteraad absoluut het recht om zelf te beslissen dat het anders moet. Maar ja… het politieke spel loopt soms anders.

Klik hier om de raadvergadering terug te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Ely27PPgtgA

om het bericht in het AD te lezen over de raadsvergadering. Opvallend is, dat de journalist ook al de omgevingsvisie en de propositie van Zeist verwart. Dat is nu net de crux. Die propositie moet niet zomaar omgevingsvisie worden. Dan eindigen we als groeikern in de Metropool Utrecht. En het kenmerk van een metropool is veel huizen, maar allemaal onbetaalbaar voor lage en middeninkomens.

2 juni 2021

Visie Almata terrein in verband met komst politieacademie vastgesteld.

Category: Almata,Bouwplannen,Geen categorie – Katina 22:08

Op 20 mei heeft de gemeenteraad de Integrale ruimtelijke Visie Almata vastgesteld.

De verkeersontsluiting voor de Politieacademie is nog niet vastgesteld. Die zit nog in het participatieproces over alle verkeersontsluitingen in Den Dolder (Project Nieuwe Verbindingen.

Zie hieronder de nieuwsbrief over de komst van de Politieacademie.

Bijpraten over omgevingsvisie.

Zoals u in vorige berichten kon lezen, vonden wij, als Belangenvereniging Den Dolder, de inspraakprocedure voor de omgevingsvisie beneden de maat. En wij niet alleen. Alle belangenverenigingen van Zeist waren die mening toegedaan en hebben dat ook door middel van brieven aan de Raad laten weten. Alle informatie vindt u in vorige berichten.

Desondanks presenteerde de gemeente op 26 maart een eerste opzet voor een omgevingsvisie.

Wij hebben hierop op 8 april een uitgebreide reactie gestuurd. Het gaat ons er om dat de inspraak te beperkt is geweest en dat het uitsluitend formuleren van waarden te beperkt is. Wat het gaat er natuurlijk om hoe die waarden geborgd en tegen elkaar afgewogen gaan worden. Omdat dat 10 jaar geleden in de structuurvisie wel gedaan is, hebben wij daar in onze brief uitgebreid naar verwezen.

Ook de belangenverenigingen van andere buurten hebben bezorgde reacties gestuurd.

Op 20 mei 2021 hebben alle buurten aandacht van de Raad gevraagd op het politiek spreekuur.
Hier is gepleit voor een brede dialoogbijeenkomst over de omgevingsvisie.
De VVD en D66 hebben een motie ingediend om meer tijd te nemen voor burgerparticipatie, voordat de omgevingsvisie wordt aangenomen. Die motie is aangenomen.
Dat is enerzijds een reden tot vreugd. Anderzijds stemde het raadsdebat niet echt vrolijk. De sfeer was, dat het goed ging met de burgerparticipatie rond de omgevingsvisie en dat de extra tijd vooral nodig was om het nog beter te doen. De BDD hoopt dat de tijd gebruikt zal worden voor een brede dialoogbijeenkomst en voor het formuleren van doelen naast waarden. De waarden zijn prachtig. Maar hoe gaan ze geborgd worden?

Officiële site ontwikkeling WA Hoeve in de lucht.

Category: Bouwplannen,Geen categorie,wa hoeve – Katina 10:23

De projectontwikkelaar en Altrecht hebben een site in de lucht gebracht met hun informatie over de ontwikkeling van de WA Hoeve.
https://www.bosch-hei.nl/

U kunt zich via die site abonneren op een nieuwsbrief.
Die site bevat NIET de berichtgeving van de Belangenvereniging Den Dolder.

22 april 2021

Gemeente nodigt uit tot stemmen voor waarden omgevingsvisie.

Via de site www.omzeist.nl kunt u stemmen voor of tegen 4 waarden van Den Dolder.
Heel algemene waarden, waarmee de meeste mensen het waarschijnlijk wel eens zullen zijn, te weten:
-De Dorpse sfeer houden we graag overeind. Hier horen ontmoetingsplekken voor jong en oud bij.
-Unieke natuur (duinen in de bossen) en landgoederen van Den Dolder moeten behouden blijven.
-Als inwoner van Den Dolder kies ik bewust voor (verkeers)veiligheid, rust en stilte.
-Den Dolder kiest voor kindvriendelijk.

In de ogen van de Belangenvereniging Den Dolder is dit een buitengewoon magere invulling van de omgevingsvisie tot nu toe. Maar toch… even de link aanklikken en stemmen kan ook weer geen kwaad. U kunt er ook een opmerking bijplaatsen. Stemmen kan tot 2 mei!
https://www.omzeist.nl/omgevingsvisie/belangrijkhome/belangrijkdendolder/default.aspx

Wat is de omgevingsvisie ook alweer? De ruimtekaart/eerste Zeister omgevingsvisie wordt de basis voor alle toekomstige plannen die iets gaan veranderen in de openbare ruimte van de gemeente. Het streven is dat nieuwe plannen zo veel mogelijk aansluiten op deze ruimtekaart. In de ruimtekaart staat zowel wat inwoners belangrijk vinden voor hun eigen buurt, maar ook wat tal van ontwikkelingen en ambities zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen of mobiliteit. Iedere gemeente, provincie en het rijk zelf is verplicht om een dergelijke omgevingsvisie op te stellen. Dit moet vanuit de Nieuwe Omgevingswet, die vermoedelijk op 1 januari 2022 zal gelden.

Petitie
Daarnaast wijst de Belangenvereniging Den Dolder u nogmaals op de Petitie van de Stichting Beter Zeist, die u kunt tekenen voor behoud van het dorpse karakter van Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Bosch en Duin en, Huis ter Heide.
https://beterzeist.com/petitie/
Zie voor verdere uitleg het bericht van 22 maart hieronder.

1 april 2021

WA Hoeve raadsinformatievergadering 11 februari 2021

Category: Bouwplannen,Geen categorie,wa hoeve – Katina 21:14

Even terug in de tijd.
Tussen najaar 2015 en eind 2016 heeft een projectgroep bestaande uit 30 bewoners, samen met een vertegenwoordiger van Altrecht en een projectleider van de gemeente, hard gewerkt aan een gebiedsvisie voor het WA terrein. Dit gebeurde natuurlijk op verzoek van Burgemeester en Wethouders en binnen door de Gemeenteraad in juli 2015 vastgestelde (ruime) kaders.

Vele avonden en enkele zaterdagen zijn er in het ontwikkelen van de gebiedsvisie gaan zitten. Het was een visie voor het héle terrein. Middenas, Noord- en Zuidvlak én de zorgkern! De weg naar de gebiedsvisie ging niet over rozen. Men werd het niet eens over het aantal huizen. Toen het voorstel af was, besloot de Gemeenteraad om bij nader inzien de woonvisie i in de gebiedsvisie op te nemen. In de kaders die in juli 2015 waren meegegeven voor de groep die een gebiedsvisie zou gaan ontwikkelen stond deze woonvisie niet. In het najaar van 2015 heeft de projectgroep nog uitdrukkelijk aan de wethouder gevraagd of de woonvisie van toepassing was, Antwoord: nee. Daar was men niet blij mee. Aan het eind van het spel de spelregels veranderen.
Enfin. Lang verhaal kort… Op 17 januari 2017 is de gebiedsvisie vastgesteld, met een compromis.

Volgens de gebiedsvisie zou het héle terrein zou in 10 à 15 jaar ontwikkeld worden. In plaats van een aantal huizen te noemen werd vastgesteld dat het gebied stapsgewijs ontwikkeld zou worden en dat de huizenbouw zou stoppen als het gebied 15 miljoen voor Altrecht had opgebracht. Dit was het bedrag dat Altrecht nodig had om uit de kosten te komen, om het terrein te verlaten.  Boekwaarden van de panden en plankosten, en als die zouden tegenvallen, zou dat het risico van Altrecht zijn (gebiedsvisie pagina 47). Een Planbegeleidingsgroep (PBG) is in het leven geroepen om dit proces te begeleiden en de stappen te toetsen aan de gebiedsvisie.

Inmiddels heeft Altrecht de Middenas en Noord- en Zuidvlak samen verkocht voor een bedrag in de buurt van die 15 miljoen. Het bedrag dat Altrecht nodig had om uit de kosten te komen.

Een projectontwikkelaar is aan de slag gegaan met het maken van plannen, maar wilde voor het Noord- en Zuidveld niets definitiefs beslissen vóórdat het de toezegging had dat Altrecht en Fivoor, het terrein voor 2017 verlaten zouden hebben. Altrecht en Fivoor zitten op de Zorgkern. De toezegging dat ze voor 2027 weg zijn, kwam in december.

Toen informeerde de wethouder de Raad (zonder voorafgaand de PBG om advies te vragen) dat er nu nagedacht gaat worden over de ontwikkeling van de Zorgkern. Alsof het een heel nieuw project betrof. Reden voor de PBG en de Belangenvereniging Den Dolder om bij de Raad aan de bel te trekken.

Ehhh… “Volgens de gebiedsvisie die over het hele terrein gaat, moest het hele gebied in totaal 15 miljoen opbrengen voor Altrecht. Die is nu binnen. Graag voorzichtig aan met verdere ontwikkeling. En graag na advies aan de PBG.”

Tijdens een openbare informatiebijeenkomst op 11 februari, begon het iedereen te duizelen. Ondanks dat de wethouder in een tweede raadsinformatiebrief uitdrukkelijk aan Raad vroeg om te beslissen de 15 miljoen euro los te laten, was de wethouder nu ineens van mening dat de 15 miljoen niet werd losgelaten. Doorvragen leerde dat Altrecht en de projectontwikkelaar gaan bepalen wanneer met opbrengsten minus kosten (inclusief kosten die Altrecht maakt voor vertrek) de 15 miljoen gehaald is.
Pardon? Die kosten waren al berekend in 2016: 15 miljoen. Die moest het terrein nou net opbrengen.

De Planbegeleidingsgroep verzocht meer in de melk te brokken te krijgen, als de “oude” 15 miljoen werd losgelaten. Ook verzocht de Planbegeleidingsgroep om Noord- en Zuidveld en Zorgkern samen, als één project te blijven zien en de plannen in onderlinge samenhang te maken.

Groen Links deed het voorstel om de bestemmingsplannen van noord en zuid en de zorgkern in één keer te behandelen eind 2021 en niet Noord en Zuid in het voorjaar en Zorgkern in het najaar. Het is immers gebaseerd één gebiedsvisie. Dit voorstel werd van tafel geveegd. Het zou in strijd zijn met de overeenkomt tussen Altrecht en de Projectontwikkelaar. Overigens gaar uiteindelijk de Gemeenteraad hierover, dus dat kan nog interessant worden.

Nieuw Democratisch Zeist en Seijst.nu dienden een motie met twee verzoeken:
1. Meer invloed voor de Planbegeleidingsgroep.
2. Het verzoek aan de wethouder om zorg te dragen voor betere communicatie met het dorp over het WA-terrein. Ook deze verzoeken werden van tafel geveegd.

Uit de debatten rees het beeld op dat het voor de Raadsleden moeilijk is om de Zorgkern te blijven zien als één geheel met Noord en Zuidveld. Eén gebiedsvisie voor het héle terrein, zoals het in januari 2017 is vastgesteld. De belangenvereniging zal hier aandacht voor blijven vragen.

Zie voor de raadsinformatie brieven en brieven Planbegeleidingsgroep en Belangenvereniging Den Dolder, eerder berichten.
Zie voor de motie

Gebiedsvisie Almataterrein in verband met komst Politieacademie staat op de agenda van de gemeenteraad.

Category: Almata,Bouwplannen,Geen categorie – Katina 21:10

Op 22 April zal de gemeenteraad zich buigen over de gebiedsvisie van het Almataterrein.
Zie voor alle informatie en stukken: https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/almata-politieacademie

Bethesda. Voorlopige voorziening afgewezen.

Category: bethesda,Bouwplannen,Geen categorie – Katina 21:07

Op 25 maart 2021 wees de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht de voorlopige voorziening af.
Omwonenden zetten het bezwaar nog wel door.
Ondertussen zijn er gesprekken op gang gekomen tussen omwonende en de partij die het woon/zorg complex gaat exploiteren, in de hoop tot een compromis te komen.

22 maart 2021

Petitie Red Zeist, voor behoud groene en dorpse karakter Zeist en zijn buurten.

De Stichting Beter Zeist en alle belangenverenigingen van de wijken en buurten in Zeist, zijn een petitie gestart voor het behoud van het groene en dorpse karakter van Zeist en zijn wijken/buurten. Ook Den Dolder.
Wij bevelen deze petitie van harte aan.

https://beterzeist.com/petitie/

Wat is er namelijk aan de hand?
Zonder enige vorm van inspraak of burgerparticipatie hebben bestuurders, waaronder de wethouder van Zeist, hun handtekening gezet onder het document Utrecht Nabij. Dat is een plan dat uitgaat van de bouw van 125.00 woningen in de regio Utrecht en het aantrekken van 80.000 tot 100.000 nieuwe banen hoogwaardige werkgelegenheid.
Zeist moet daarin een belangrijke functie krijgen. Het wordt de grootse groeikern. Dat er in de regio huizen gebouwd worden voor jongeren en groepen die moeilijk aan een woning komen is logisch. Maar dat men daarnaast, in deze regio die qua werkgelegenheid toch al tot de top van Nederland behoort, nog verder inzet op meer, meer, meer, en dat Zeist daarvoor een belangrijke groeikern moet worden, dáár zit de crux. En dat alles op basis van afspraken op bestuurlijk niveau waar de burger buiten gehouden is.

Zie hieronder ook het persbericht van de Stichting Beter Zeist