Belangenvereniging Den Dolder


16 februari 2021

Den Dolder op tv

Katina 18:10

BNNVARA zendt vanaf 22 februari, van maandag t/m donderdag, 3 weken lang een programma uit over Den Dolder, in de serie Typisch….
Op NPO2 om 19.20 uur.
Zie voor aankondiging en trailer:

https://pers.bnnvara.nl/typisch-den-dolder-het-dorp-waar-iedereen-welkom-is/

6 februari 2021

Gemeente start Besluitvorming Omgevingsvisie weer op. 15 februari en 3 maart inspraakmogelijkheid

Katina 18:03

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet gelden. Die vervangt dan de wet op de Ruimtelijke Ordening en andere ruimtelijke ordeningswetten.
Voor de nieuwe Omgevingswet is het belangrijkste kerndocument de omgevingsvisie.
Die moet voor Zeist dus af zijn voor 1 januari 2022.
In de nieuwe Omgevingswet is de positie van de burger niet sterk. Voorafgaand aan een omgevingsvisie moet er inspraak zijn, maar de wet schrijft niet voor hoe. Ook is er tegen een omgevingsvisie geen bezwaar of beroep mogelijk. Terwijl het later, bij het vaststellen van bestemmingsplannen etc, wel het basisdocument is, waaraan wordt getoetst.

Voorjaar 2020 begon de gemeente aan de inspraak voor de omgevingsvisie. Mensen werden per brief en digitaal uitgenodigd om op een omgevingskaart een pijl te zetten bij iets wat voor hen van waarde was, en een opmerking te plaatsen.
Op Waardekaart – Om Zeist kunt u zien wat er zoal is ingevuld.
Toen voel de inspraak stil vanwege corona.

Nu pakt de gemeente de inspraak toch maar weer op. Het moet namelijk voor 1 januari 2022 af zijn!
15 februari en 3 maart vergadert de gemeente er over verder met de burgers. Uiteraard digitaal. Iedereen kan zich opgeven.

Let op: De omgevingsvisie moet ook weer passen in visies van hogere kaders. De meest gemene daarvan is de visie die met de regio is afgesproken. Zonder een snippertje inspraak van burgers.
Daar is afgesproken dat de Regio Utrecht een groeiregio worden.
Voor Zeist Noord is een huizenbouwopgave afgesproken van maximaal 5000 huizen. (Zie Eind Rapport Utrecht Nabij pag 91, via https://www.programma-uned.nl/nieuws/1821408.aspx en dan doorklikken naar documenten).
Reden voor elke burger om met zijn neus boven op de ontwikkelingen rond de omgevingsvisie te zitten.

Zie hier de uitnodiging van de gemeente voor de bijeenkomsten op 15 februari en 3 maart.
En voor de eerste aanzet van de gemeente. (Den Dolder is pagina 4 van 6)

Bethesda

Katina 17:18

Op 22 december 2020 is een een omgevingsvergunning verleend voor bouwen, wijzigen monument en kappen op het Bethesdaterrein.
Buurtbewoners tekenen bezwaar aan, de Belangenvereniging Den Dolder ook.

Op 1 februari hebben omwonenden bij de Rechtbank Utrecht een voorlopige voorziening aangevraagd, die is toegewezen. Daarmee is het bouwplan geschorst. Er kan dus voorlopig niet worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. De bezwaartermijn op de omgevingsvergunning is van gemeentewege met vier weken verlengd, dus tot eind februari. 

De gemeente stelt nu (weer) een overleg voor. Deze keer niet tussen de projectontwikkelaar en omwonenden, maar tussen het bedrijf dat het woonzorgcentrum wil gaan exploiteren en omwonenden.

Wordt vervolgd.

31 januari 2021

Datum Raadsinformatiebijeenkomst en een nieuwe raadsinformatiebrief over WA Hoeve: 11 februari

Katina 18:21

Dit bericht is een aanvulling op het bericht van 16 januari over de WA Hoeve (zie hieronder).
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een nieuwe brief over de WA Hoeve aan de Gemeenteraad gestuurd. RIB 2021.018

Het verzoek aan de Raad luidt om afspraak, dat de bouw stopt als deze voor Altrecht 15 miljoen heeft opgebracht, te schrappen. Doel hiervan is het ontwikkelen van de zorgkern.

Op 11 februari 20.00 uur, is hierover een openbare informatieavond in de gemeenteraad. Opgeven via de raadsgriffie@zeist.nl

16 januari 2021

WA Hoeve onderwerp van bespreking in de Gemeenteraad.

Katina 21:15

Binnenkort komt er in de gemeenteraad een open informatieavond over de WA Hoeve.

Wat is er aan de hand?
Op 20 december 2020 heeft de wethouder een Raadsinformatiebrief naar de Raad gestuurd RIB 2020.224 (bijlage) Een goede lezer haalt daaruit dat, nu Altrecht heeft aangegeven ook de zorgkern vóór 2027 te verlaten, de gemeente zich klaarmaakt om dat gebied te gaan ontwikkelen.

“” Ehhh, wacht even! Hoezo? Er zijn al afspraken over de zorgkern.”

Even terug in de tijd.
Tussen najaar 2015 en eind 2016 heeft een projectgroep, bestaande uit 30 dorpsbewoners,  hard gewerkt aan een gebiedsvisie voor het WA terrein. Vele avonden en enkele zaterdagen. Het héle terrein. Middenas, Noord- en Zuidvlak én de zorgkern! De weg naar de gebiedsvisie ging niet over rozen. Men werd het niet eens over het aantal huizen. Als klap op de vuurpijl besloot de Gemeenteraad, toen het voorstel af was, de woonvisie erin op te nemen, terwijl aan de voorzijde uitdrukkelijk was toegezegd dat deze niet van toepassing zou zijn.  Enfin. Lang verhaal kort… Uiteindelijk is de gebiedsvisie vastgesteld, met een compromis.

Op 17 januari 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast. Het héle terrein zou in 10 à 15 jaar ontwikkeld worden. In plaats van een aantal huizen te noemen werd vastgesteld dat het gebied stapsgewijs ontwikkeld zou worden en dat de huizenbouw zou stoppen als het gebied 15 miljoen had opgebracht. Dit was het bedrag dat Altrecht nodig had om uit de kosten te komen. Er werd zelfs vastgesteld hoe de kosten berekend zouden worden. Een Planbegeleidingsgroep (PBG) is in het leven  geroepen om dit proces te begeleiden en de stappen te toetsen aan de gebiedsvisie.

Inmiddels heeft Altrecht de Middenas en Noord- en Zuidvlak samen verkocht voor 17 miljoen.

De gemeente informeerde de Raad doodleuk (en zonder voorafgaand de PBG om advies te vragen) dat er nu nagedacht gaat worden over de ontwikkeling van de zorgkern. Reden voor de PBG en de Belangenvereniging Den Dolder om bij de Raad aan de bel te trekken.

Dinsdag 14 januari hebben de BDD en de planbegeleidingsgroep aandacht voor deze problematiek gevraagd in het spreekuur van de Raad. Dit heeft geleid tot het beleggen van de open avond (op 28 januari), die ook weer is uitgesteld omdat de wethouder een aanvullende brief heeft toegezegd.

Wie de gebiedsvisie weer wil lezen: ‘gebiedsvisie WA-Hoeve’ op google. Lees vooral hoofdstuk 8.


23 december 2020

De Kameel kan nog 6 jaar blijven bestaan.

Katina 14:58

Hoera! Het enige buurthuis van Den Dolder, “De Kameel” heeft weer voor 6 jaar subsidie gekregen.

Dank aan de gemeente, hulde aan het bestuur van De Kameel dat dat voor elkaar gekregen heeft.

22 december 2020

Petitie verkeerssituatie N238

Katina 16:42

Bewoners van Huis Ter Heide, Bos en Duin en Den Dolder hebben een petitie geschreven waarin gevraagd wordt om aanpassing van de
provinciale weg. De weg is erg druk en zal met de komst van de politieacademie alleen maar drukker worden. Er is veel geluidsoverlast en en zijn gevaarlijke oversteken.

Inspraak aanpassing verkeerssituatie Den Dolder in verband met sluiten spoorwegovergang te zijner tijd. “Nieuwe Verbindingen”

Katina 16:35

De gemeente hield op 15 december 2020 een eerste online informatiebijeenkomst over de planvorming rond de aanpassingen die nodig zijn voor het verkeer in verband met het sluiten van de spoorwegovergang in de toekomst.

In het verleden heette dit project “Het Drieluik”, nu heet het “Nieuwe verbindingen Den Dolder”.

Ten behoeve van de inspraak, komen er drie klankbordgroepen, te weten:

De online inspraakavond is terug te zien via deze link.

https://zeist.webinargeek.com/webinar/replay/l0JHRixgOCE/

Fivoor en Altrecht verlaten WA terrein voor 2027. Hoe nu verder met de ontwikkeling van de WA Hoeve

Katina 16:05

Fivoor en Altrecht hebben te kennen gegeven het WA terrein uiterlijk per 1 januari 2027 te verlaten.

De projectontwikkelaar die het terreinen van Altrecht kocht, stelde die eis. Deze ontwikkelaar wilde niet gaan bouwen voor er duidelijkheid over de vertrekdatum was.

Zie voor de nieuwsbrief waarin dit wordt aangekondigd

Met deze aankondiging kan de ontwikkeling van de WA Hoeve beginnen.
Eerst de Middenas, daarna het Noord- en Zuidvlak.
In de gebiedsvisie is afgesproken dat de bouw stopt als het terrein 15 miljoen euro heeft opgebracht. Met de verkoop aan de projectontwikkelaar is dat rond. Toch ontstaat nu discussie over de vraag naar de ontwikkeling van de zorgkern die pas in 2027 vrijkomt. Minder huizen op Noord en Zuid en een beetje op de zorgkern? Of gewoon extra bouwen op de zorgkern?

De gemeente heeft op raadsvragen hierover, antwoorden gegeven. Deze antwoorden zijn in vaagtaal en voor meerdere uitleg vatbaar.

16 december 2020

Visie U Ned

Katina 15:16

Op termijn tot 2040 zullen de OV knooppunten rond Utrecht onderdeel zijn van een ontwikkelplan voor goed openbaar vervoer, woningbouw etc.

Voor de doorzettende lezer de link naar het rapport Utrecht Nabij

https://programma-uned.nl/relevante+documenten/default.aspx