Belangenvereniging Den Dolder –


Spoorwegovergang

Vanaf eind mei 3 ontwikkelgroepen aan de slag

Rond 20 april heeft de gemeente in een huis aan huis brief bewoners opgeroepen om mee te denken over de voergangerstunnel, de doorsteek voor het verkeer en de vernieuwing van het centrum na de afsluiting van de spoorovergang. In de komende maanden wil Zeist met drie afzonderlijke groepen dit grote probleem gaan aanpakken. De Belangenvereniging en betrokken bewoners hebben afgesproken dat er tussen de deelnemers in de groepen een blijven en nauw contact zal zijn, zodat de plannen vanuit een totaalvisie worden ontwikkeld.
Gemeente besluit tot afsluiting, behalve voor voetgangers en fietsers

Na heel veel discussie heeft de gemeente recent besloten om de spoorwegovergang op termijn toch af te sluiten voor autoverkeer. Dit als onderdeel van een serie van drie maatregelen: de bouw van de voetgangerstunnel bij de brede school, het aanleggen van een bypass voor het autoverkeer en pas daarna de aanpassing van de overweg. Het raadsvoorstel in zijn oorspronkelijke vorm haalde het niet ongeschonden. De coalitiepartijen vonden het nodig om met ongekend helder amendement aan te nemen, dat het collega aan banden legt. Blijkbaar vertrouwde men zijn eigen college niet meer.

Juiste volgorde, overleg afgedwongen
In het amandement wordt elke neiging van het college om met de volgorde en de orverlegstructuren te schuiven vastgelegd. De wethouder moet elke drie maanden verantwoording afleggen over de voortgang. De belangenvereniging zal de voortgang zeer nauwkeurig in de gaten houden.
30 oktober raadsdebat over spoorwegovergang

Na de ronde Tafel van 21 oktober is het raadsvoorstel voor de spoorwegovergang doorgestuurd nar de Raad voor debat. Dit debat is openbaar. U kunt vanaf 20.00 uur meeluisteren op de publieke tribune van de raadszaal.
Toch Ronde Tafel over sluiting spoorwegovergang

Ondanks eerdere toezegging van het College van B&W van de gemeente Zeist dat besloten was het raadsvoorstel over de Spoorwegovergang Den Dolder uit te stellen totdat de reactie van de Minister bekend is, blijkt nu dat het onderwerp alsnog op 21 oktober 2008 in de Ronde Tafel wordt behandeld. U vindt hier de tweede brief die wij hebben verzonden aan de Minister van V&W de heer Camiel Eurlings. Op onze brief van 12 augustus 2008 aan de Minister hebben deze brief als reactie ontvangen.
Belangenvereniging stuurt brandbrief aan Minster Eurlings

In een laatste poging sluiting van de spoorwegovergang in Den Dolder te voorkomen, heeft de Belangenvereniging Den Dolder een brandbrief gestuurd aan minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Lees meer in het AD van 14 augustus.

Terwijl de gemeente de Andreas Foxlaan wil gaan gebruiken als ‘grote’ uitvalsweg voor Den Dolder naar de provinviale weg is men inmidddels op dezelfde plaats ook begonnen aan de bouw van 10 nieuwe woningen. Hoe dat te combineren valt is ons nog niet duidelijk.