Belangenvereniging Den Dolder –


Vliegbasis Soesterberg, commentaar RondeTafel, 5-10-2010

Commentaar Belangenvereniging Den Dolder op de NVU vliegbasis Soesterberg Ronde Tafel 5/10/2010
Algemeen:
a. Het terrein zowel voor recreatie, woningbouw en natuurontwikkeling te bestemmen is wel heel uitdagend vanwege de conflictgebieden tussen de drie doelstellingen. Hoe kun je b.v. grootschalige evenementen laten plaatsvinden zonder grote druk op de natuurlijke rust. Zeer ongewenst o.i..
b. Het bestemmingsplan dient ook z’n consequenties te hebben voor het gebied aangrenzend aan de basis. Zo wordt het wel zeer onwaarachtig om vlak naast de ecopassage “Op Hees” noord van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort/Baarn nog woningen te willen gaan bouwen volgens het “geparkeerde plan” 4e kwadrant. Wij doen een dringend beroep op het college, Utrechts landschap en Altrecht om definitief te stoppen met dit plan. Het wordt niet gesteund door de Dolderse bevolking, er is geen behoefte aan deze woningen en het is vanuit natuur oogpunt totaal ongewenst!!

1 “Zorgvuldig omgaan met bijzondere plant- en diersoorten” (par. 3.1, blz. 6). “Zorgvuldig” is moeilijk te toetsen terwijl dit wel de doelstelling is van het plan (par. 1.2.).
2. Boomkronenpad (par. 3.3.1, blz. 8):: waarom in dit plan voor uitgangspunten al zo’n concrete uitwerking opgenomen voor bijv. de natuureducatieve voorzieningen? Zijn er dan te weinig van dit soort voorzieningen in de regio?
3. In 3.3.3 c is sprake van 2 ecologische corridors, er zijn er echter 3 getekend, n.l. ook één over de nieuwe Dolderse weg. Deze corridor is uiterst belangrijk omdat dat de laatste verbinding is tussen het gebied van de kromme Rijn en het noordelijke gedeelte van de heuvelrug sinds de andere verbinding via de grens Bilthoven-Den Dolder op niet legale wijze is teniet gedaan. Er dient in het bestemmingsplan aan deze verbindingszone volop aandacht te worden besteed, ook voor het gebied aangrenzend aan de basis t.w. Den Dolder en Bosch en Duin.
4. Duurzaamheid (par. 4.2, blz. 11): erg magere (feitelijk “geen”) invulling of ambitie dan wel prioriteit.
5. Financiën: uitgangspunt is dat er financiële meevallers zijn (par. 4.7, blz. 12): Dit is wel een erg vreemd uitgangspunt. Als er geen financiële meevallers zijn, vervalt dan het infocentrum?
6. Ecologische corridor vlak naast de bebouwing en parkeerplaatsen van het Museumkwartier (par. 3.2., blz. 6, kaartje): niet wenselijk.
Samengevat: Weinig aandacht en uitwerking van “natuurwaarden” en het behoud daarvan, dit in tegenstelling tot de andere aspecten als recreatie/ parkeren/evenementen en uitgangspunten voor het gebied. M.a.w. de balans is nogal eenzijdig, het plan lijkt sterk gericht op inrichting en niet op natuur.

Belangen Vereniging Den Dolder, namens deze Ab Maas